V per­fekt­nom vzťahu by tvoj par­tner mal oči len pre teba. No re­a­lita je taká, že sme len ľu­dia.

Je úplne pri­ro­dzené, ak ľu­dia roz­ví­jajú zá­u­jem o iných ľudí, ktorí nie sú ich par­tneri. No môže to zájsť tak ďa­leko, že to na­ruší tvoj vzťah s pria­te­ľom a pri­ne­sie to len veľké hádky. Takže, dnes ti pri­ná­šam pár zna­kov, vďaka kto­rým zis­tíš, že tvoj par­tner túži po nie­kom inom.

6. Vy­tvára si nové ko­níčky a zá­ujmy len tak

Od náh­leho cho­de­nia do fit­ness cen­tra je to zrazu cho­de­nie na kon­certy váž­nej hudby. Ak sa ti niečo na jeho ko­níč­koch nezdá, mala by si byť zve­davá a opý­tať sa ho.

zdroj: unsp­lash.com

5. Spo­me­nie meno ná­hod­nej ženy v roz­ho­vore

Väč­šia ľudí ne­patrí k dob­rým kla­má­rom. Ak tvoj par­tner roz­mýšľa o nie­kom inom, pre­javí sa to tak, že sa o tom (skôr či ne­skôr) pre­riekne.

4. Žiadne in­tímne veci v po­steli

Každý pár si vy­tvára svoju in­ti­mitu v po­steli. Kaž­dému vy­ho­vuje niečo iné a každý má rád niečo iné. Ak spo­zo­ru­ješ zmenu v se­xu­ál­nom sprá­vaní, mala by si sa ho na to opý­tať a do­ža­do­vať sa vy­svet­le­nia.

3. Skrýva mo­bil, keď si v jeho blíz­kosti

Ak sa tvoj par­tner zrazu stane zá­had­ným okolo mo­bilu a po­čí­tača, môže to byť dobrý dô­vod na obavy. Ak si ve­dela jeho heslá a on si ich zrazu všetky zme­nil, môže to zna­me­nať, že pred te­bou niečo skrýva. Čo­koľ­vek sa ti nezdá a bo­jíš sa toho, ty to vô­bec ne­skrý­vaj.

zdroj: pe­xels.com

2. Má ne­us­tále ná­vrhy na zmeny

Môže ťa ko­men­to­vať stále viac a viac. Bude upred­nost­ňo­vať, aby boli tvoje vlasy dl­h­šie, aby mali inú farbu, aby si sa pre­stala tak či tak lí­čiť. Ni­kdy by si sa však ne­mala me­niť preto, pre­tože to chce tvoj par­tner.

1. Za­čne sle­do­vať na so­ciál­nych sie­ťach no­vých ľudí

Aby som bola spra­vod­livá, nie­ktorí ľu­dia ve­dia byť úplne ne­vinní. Môže ísť o ko­le­gov v práci, môže ísť o pre­da­vačku alebo o ka­ma­rátku, čo ho ve­zie do ro­boty. Dobrý znak je, že chce s te­bou o tom ho­vo­riť, ak nie, mala by si sama zis­tiť, kto sú tí ľu­dia.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre