Je skvelé, ako vi­díme na­šich ob­ľú­be­ných hr­di­nov z fil­mov, ako sa sta­rajú o ich deti a sú pyšní otec­ko­via. Aj keď títo chlapci vy­ze­rajú stále skvelo na ob­ra­zovke či na ja­visku, vo voľ­nom čase sú to mi­lu­júci ot­co­via, ktorí si uží­vajú chvíle so svo­jimi dra­hými po­tom­kami. Tu ti po­nú­kame našu ob­ľú­benú zo­stavu otec­kov.

Brad Pitt a jeho deti
Mad­dox, Za­hara, Shi­loh, Pax, Knox a Vi­vienne, Brad Pitt. Brad má vždy plné ruky detí. Ak práve Brad ne­pra­cuje na svo­jom no­vom filme, ces­tuje spolu s An­ge­li­nou a ich deťmi po svete. Vraj si s nimi rád kreslí a v bu­dúc­nosti by chcel ďal­ších po­tom­kov. A mu­síme uznať, že pri sta­rost­li­vosti o nich vy­zerá pe­kelne sexi.

March 19, 2011: Angelina Jolie, Brad Pitt, Maddox , Zahara, Shiloh, Pax and twins Knox and Vivienne pictured in New Orleans. Angelina and the family recently arrived in New Orleans to be with brad who is in the middle of filming his latest movie project 'Cogan's Trade' on location in New Orleans, Louisiania. Credit: Swarbrick/Watts/INFphoto.com Ref.: infusny-169/uspa-06|sp|foto: wa­ahtv.com

 

Jus­tin Tim­ber­lake a Si­las

Jus­tin Tim­ber­lake má s Jes­si­cou Biel syna Si­lasa a ot­cov­stvo opí­sal ako naj­ča­rov­nej­šiu, najk­raj­šiu a naj­lep­šiu vec, aká sa mu kedy stala.

1434904917_justin-timberlake-vfoto: img.wen­ner­me­dia.com

 

Hugh Jack­man, Os­kar a Ava

Aus­trál­sky he­rec má so svo­jou man­žel­skou De­bor­rou-Lee Fur­ness dve adop­to­vané deti. Os­kara a Avu. „Je to ne­uve­ri­teľný po­cit, ako keď ot­vo­ríš oči a za­čne ti biť srdce. Som ten naj­pyš­nejší otec na svete. Mi­lu­jem ten čas strá­vený s nimi, cí­tim sa, ako keby som bol v inom svete.“

1432692728440_The-jackmans-at-Disneylandfoto: hol­ly­wire.com

 

Da­vid Beck­ham a Bro­ok­lyn, Ro­meo a Cruz, a dcéra Har­per

Da­vid má s man­žel­kou Vic­to­riou Beck­ham 4 deti. Na ins­ta­gram či fa­ce­book často pri­dá­vajú spo­ločné fotky z ak­cií či pre­chá­dzok. „Chcem, aby moje deti mali na­ozaj­stné hod­noty a preto budú pra­co­vať na bri­gá­dach, ako os­tatní tí­ne­džeri. Mu­sia ve­dieť, že ak niečo chcú, mu­sia pre to niečo aj uro­biť.“

becfoto: eon­line.com

 

Ge­rard Pi­qué and jeho sy­no­via Mi­lan a Sasha

Fut­ba­lista má so spe­váč­kou Sha­ki­rou dvoch sy­nov. Často pri­dáva so Sha­ki­rou na fa­ce­book ich spo­ločné ro­dinné vi­deá a so svo­jimi synmi trávi voľný čas na fut­ba­lo­vom ih­risku.

2587467.main_imagefoto: the­sun.co.uk

 

Or­lando Bloom a jeho syn Flynn

He­rec sa s mo­del­kou Mi­ran­dou Kerr roz­išli pria­teľ­sky, pre­tože nech­celi ro­biť prob­lémy ich sy­novi, keď sa Or­lando vy­jad­ril že nechce, aby Flynn vy­ras­tal v zlom pro­stredí. Or­lando Flynna často nav­šte­vuje a trá­via spo­ločné chvíle v parku či na bas­ket­bale.

Exclusive... 51081577 'Zulu' actor and proud father Orlando Bloom takes his growing baby boy Flynn out for lunch and then for clothing fitting in Los Angeles, California on April 28, 2013. Bloom was a doting parent to his two year old, patiently waiting when Flynn refused to let go of the railing outside the restaurant. Later, Flynn playfully patted his dad's belly while he tried on shirts at a store. FameFlynet, Inc - Beverly Hills, CA, USA - +1 (818) 307-4813 foto: ce­leb­ri­ty­ba­bys­coop.com

 

Komentáre