Módny prie­my­sel nám kaž­do­denne po­núka nové trendy, ktoré bu­deme v ak­tu­ál­nej se­zóne ví­dať ne­us­tále na ve­šia­koch mód­nych re­ťaz­cov. Ak sa nad tým za­mys­líš, sku­točné no­vinky sa v dneš­nej dobe už vy­mys­lieť ne­dajú a tak sa re­álne stále do­kola len ob­mie­ňajú exis­tu­júce trendy. Sa­moz­rejme vždy sa ne­jako vy­lep­šia a oži­via, no v sku­toč­nosti je to stále ten istý kú­sok, ktorý tu už (ne)raz bol. Preto ob­čas ces­tou do ná­kup­ného cen­tra zmeň svoju trasu a jed­no­du­cho za­boč do najb­liž­šieho se­cond handu, kde sa to mód­nymi po­kladmi len tak hemží.

Ná­kup v se­cond hande má mnoho vý­hod. Sa­moz­rejme je to ne­po­rov­na­teľne niž­šia cena, s akou sa stre­tá­vaš bežne v ob­cho­doch. Ak máš trošku viac šťas­tia, často mô­žeš na­tra­fiť aj na tzv. šťastné pol­ho­dinky, kde sú ceny ešte vý­hod­nej­šie. Me­dzi ďal­šie po­zi­tí­vum patrí ur­čite aj to, že šet­ríš našu pla­nétu a v pod­state re­cyk­lu­ješ a na­novo vy­uží­vaš kúsky, ktoré sú na­ozaj ori­gi­nálne. Ak som ťa už po­ma­ličky na­vna­dila na tvoju možno prvú náv­števu se­cond handu, po­zri si pár ove­re­ných rád, ako ti to v nich pôjde naj­lep­šie.

1. Po­roz­mýš­ľaj nad vý­be­rom se­cond handu

Úplne prvý krok, ktorý ti od­po­rú­čam, je voľba se­cond handu, kto­rému dáš šancu. V tomto bode ti jed­no­značne ne­od­po­viem na otázku, kde na­kú­piš naj­lep­šie, no daj na in­štinkt, rady ka­ma­rá­tok či re­cen­zie na in­ter­nete. Naj­väč­šou zá­ru­kou sú práve se­ká­čové re­ťazce, ktoré náj­deš už v kaž­dom väč­šom meste, no často do­káže prek­va­piť aj ma­ličký a ne­ná­padný ob­cho­dík za ro­hom.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

2. Ne­plá­nuj čo si od­ne­sieš

Možno ťa táto rada prek­vapí, no v se­ká­čoch ti ne­od­po­rú­čam plá­no­vať. Po­nuka je pre­važne se­zónna, čiže v zime bude ur­čite väčší vý­ber ka­bá­tov ako v lete, no ni­kdy ne­vieš do­predu od­had­núť, z akých kús­kov bude vý­ber naj­lepší. Preto zby­točne ne­ča­kaj, že ak chceš na­prí­klad štý­lové vin­tage rifle, hneď ich aj náj­deš. Mu­síš sa skrátka len vy­zb­ro­jiť tr­pez­li­vos­ťou a po­stupne hľa­dať.

3. Pre­zri si každý kú­sok

Keďže podľa pred­chá­dza­jú­ceho bodu už nič ne­plá­nu­ješ, daj šancu kaž­dému po­ten­ci­onál­nemu úlovku v po­nuke. Za­ra­dom si pre­ze­raj ve­šiak po ve­šiaku a skú­šaj si pred­sta­viť jed­not­livé kúsky v kon­krét­nom out­fite s ve­cami, ktoré už doma máš.

4. Ne­ber všetko

Se­káče sú ne­vys­py­ta­teľné, a tak nie­kedy od­ídeš s jed­ným kús­kom, no ino­kedy zase mô­žeš nájsť celú hro­madu zau­jí­ma­vých úlov­kov. Aj keď sú ceny priam mi­zivé, ra­dím ti po­riadne si pre­mys­lieť, čo si do­mov na­ko­niec aj od­ne­sieš. Keďže ur­čite ne­pot­re­bu­ješ ob­le­če­nie, ktoré no­siť ne­bu­deš, ne­daj sa zlá­kať vi­di­nou dob­rého ná­kupu, keď si kús­kom nie si na 100 % istá.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

5. Pre­svedč sa, že ti ob­le­če­nie sedí a je z kva­lit­ného ma­te­riálu

Tento bod je veľmi dô­le­žitý, keďže v se­káči, si ne­do­ká­žeš z kon­krét­neho to­varu vy­brať men­šiu/väč­šiu veľ­kosť. Preto od­po­rú­čam každú jednu vec v ob­chode vy­skú­šať a uis­tiť sa, že ti sedí, nie je zby­točne veľká alebo na­opak. Tak­tiež si buď istá aj kva­li­tou ma­te­riálu, pre­tože na­prí­klad ple­tený sve­ter z vlny, ktorú na po­kožke ne­zne­sieš je po­hroma, ako aj ka­bát, na kto­rom je z dô­sledku ob­no­se­nia a níz­kej kva­lity ma­te­riálu vi­dieť ne­pekné chuch­valce.

6. Ob­ze­raj sa najmä po ne­všed­ných kús­koch

I keď pred­sta­vujú jed­no­du­ché ba­vl­nené topy dobrú kúpu, skús si vší­mať vý­stred­nej­šie a zau­jí­ma­vej­šie kúsky, v kto­rých za­žia­riš viac a v ob­cho­doch na ne len tak ľahko ne­na­tra­fíš. Mám na mysli veci s ná­dy­chom vin­tage alebo znač­kové kúsky, ktoré mô­žeš ob­ja­viť tak­tiež. Tak a te­raz už mô­žeš vy­be­hnúť na ná­kupy „z dru­hej ruky“ a ak sa mo­jimi ra­dami bu­deš ria­diť, ga­ran­tu­jem ti, že skôr či ne­skôr si ich osvo­jíš a na­po­kon ti pri­nesú že­lané vý­sledky.

Malá rada na zá­ver: ak ná­ho­dou po pr­vej, možno aj dru­hej náv­števe se­cond handu nič ne­kú­piš, ne­zú­faj, čo­skoro sa ti to ur­čite po­darí a vedz, že tr­pez­li­vosť, v tomto prí­pade, na­ozaj ruže pri­náša.

Komentáre