Do­vo­lenka  s naj­lep­šou ka­ma­rát­kou  zlepší váš  vzťah, a to najmä vtedy, ak vy­ra­zíte na miesta, kde ste pred­tým ne­boli.  Na­učíte sa veľa  o sebe na­vzá­jom, ale aj každá niečo nové o sebe sa­mej.Vrá­tite sa z ciest od­dýc­hnuté a na­pl­nené no­vými spo­mien­kami, na ktoré bu­dete spo­mí­nať celý ži­vot.  Či chcete unik­núť z re­a­lity,  nájsť samé seba, po­no­riť sa do no­vých kul­túr alebo byť spolu spon­tánne, do­vo­lenka  s naj­lep­šou ka­ma­rát­kou je tá správna voľba.

To­mor­ro­wland  v Boom, Bel­gicko

Po prí­chode na miesto , sa obe bu­dete cí­tiť  ako v ne­ja­kom  ne­uve­ri­teľ­nom sne. Ľu­dia z roz­lič­ných kú­tov sveta sa zjed­no­cujú na oslavy di­vo­kého ví­kendu.

Me­mo­ries from The Opera… #To­mor­ro­wland

A post sha­red by To­mor­ro­wland (@to­mor­ro­wland) on

Down Me­mory Lane, 2014: The Key to Hap­pi­ness…

A post sha­red by To­mor­ro­wland (@to­mor­ro­wland) on

 

Bur­ning Man  v Black Rock De­sert, Ne­vada

Bur­ning Man sa sta­via raz za rok a po­zýva všet­kých fa­nú­ši­kov fes­ti­valu a umel­cov, aby sa do­stali na Black Rock De­sert a spo­ločne vy­tvo­rili niečo ča­ro­vné. Black Rock City.

Photo by @black_rock_ci­ti­zen | Mar­ching to­ward The Man. | #bur­ning­man #black­rock­city #brc

A post sha­red by Bur­ning Man (@bur­ning­man) on

 

Bal­lon Fiesta  v Bris­tole, Spo­jené Krá­ľov­stvo

Me­dzi­ná­rodná ba­ló­nová fiesta vy­zerá ako stránka priamo z va­šej ob­ľú­be­nej roz­právky … ale je to re­a­lita.

Take flight 🎈

A post sha­red by Vince (@vchen13) on

This view of #Bal­lo­on­Fiesta is bre­ath­ta­king! Photo Cre­dit: Vic­tor Banta

A post sha­red by Bal­loon Fiesta (@bal­lo­on­fiesta) on

 

Szi­get Mu­sic Fes­ti­val v Bu­da­pešti, Ma­ďar­sko

Ak obe rady cho­díte z fes­ti­valu na fes­ti­val, tak práve mul­ti­žán­rový Szi­get by ne­mal chý­bať na tvo­jom wish­liste. Mies­tom fes­ti­valu je os­trov Óbu­dai na Du­naji. Každý rok tu vy­stú­pia tí naj­lepší in­ter­preti z ce­lého sveta.

Who's exci­ted for the #szi­get2016 af­ter mo­vie pre­mie­ring to­mor­row?? 🎉 #Is­lan­dofF­re­e­dom

A post sha­red by Szi­get Fesz­ti­vál (@szi­ge­tof­fi­cial) on

Con­fetti party @ Szi­get 😉 #szi­get­fes­ti­val #szi­get2017 #is­lan­doff­re­e­dom #bu­da­pest #szi­ti­zenp­rime #spe­cial­party

A post sha­red by Szi­get Fesz­ti­vál (@szi­ge­tof­fi­cial) on

 

Co­achella v  In­dio, Ka­li­for­nia

Každý rok tu náj­deš množ­stvo zná­mych umel­cov, ce­leb­rít či ob­ľú­be­ných blo­ge­rov.  Elek­tro­nické in­šta­lá­cie a so­chy do­tvá­rajú uni­kátnu at­mo­sféru ce­lému fes­ti­valu, k tomu množ­stvo hu­dob­ných žán­rov, z kto­rých si ur­čite vy­be­riete ten svoj a o úžasné spo­mienky máte po­sta­rané.

Dre­a­ming of it

A post sha­red by Co­achella (@co­achella) on

Co­achella, I love you 📷: @rob­s­trok + @al­liem­ta­y­lor

A post sha­red by Co­achella (@co­achella) on

Ok­to­ber­fest v Mní­chove, Ne­mecko

Náj­dete tu  kar­ne­va­lové jazdy, sláv­nostné jedlá a ne­ko­nečné množ­stvo pivá. Fes­ti­va­loví náv­štev­níci sa do­stanú do du­cha hoj­da­jú­cimi dirndls a le­der­ho­sen, čo robí uda­losť ešte zá­bav­nej­šou.

Kam­koľ­vek pôj­deš so svo­jou naj­lep­šou ka­ma­rát­kou, za­ži­jete naj­lep­šie časy svojho ži­vota, stret­nete no­vých ľudí.  Všetky tieto  úžasné miesta a uda­losti vám  za­ru­čia ne­za­bud­nu­teľné spo­mienky.

Komentáre