Nie­kedy už náš vzťah po­va­žu­jeme za sa­moz­rej­mosť, hlavne po dl­h­šom čase, keď už pr­votné čaro opadne. Čo je však po­trebné si za­cho­vať vo vzťahu, aby ste ho stále mohli po­va­žo­vať za šťastný? Toto sú ma­lič­kosti, na ktoré by si ne­mala za­bú­dať. 

Hl­boké pria­teľ­stvo. Byť vo vzťahu ne­zna­mená len fy­zickú prí­ťaž­li­vosť, ale aj hl­boké pria­teľ­stvo, vďaka kto­rému sa váš vzťah zlepší. Byť pria­teľmi vo vzťahu sa možno nezdá až také dô­le­žité, no o is­tom čase vám vaša fy­zická prí­ťaž­li­vosť ne­bude sta­čiť a bu­dete hľa­dať niečo hl­b­šie. Predsa len by si bola rada aj za par­tnera, ktorý sa chce s te­bou po­de­liť o svoje ra­dosti a sta­rosti.

Smiech. Je dô­le­žité byť vo vzťahu, kde máte obaja zmy­sel pre hu­mor. V ži­vote máte mnoho ná­strah a ste veľmi za­nep­ráz­dnení svo­jimi po­vin­nos­ťami, preto je dô­le­žité, aby ste sa ve­deli stále za­ba­viť a uro­biť si srandu je­den z dru­hého.

Kom­pli­menty. Ak už ste istý čas vo vzťahu, môže sa stať, že už toho dru­hého do­sta­točne ne­chvá­lite a ne­vší­mate si už toľko len jeho kva­lity. Po­vedz mu, že máš rada jeho sta­rost­li­vosť, že si ho vá­žiš, že si veľmi rada za to, že tvorí tvoj ži­vot.

zdroj: unsp­lash.com

Slzy. Nie každý deň bude váš vzťah len o šťastí a preto je úplne pri­ro­dzené, že ob­čas vzniknú hádky, po kto­rých prídu slzy. Ak však všetko toto zvlád­nete, váš vzťah sa stane sil­nej­ším.

Tr­pez­li­vosť. Vždy máme ten­den­ciu za­bú­dať, že naši par­tneri sú tiež len ľu­dia, ktorí nie sú do­ko­nalí. Preto je po­trebná aj tr­pez­li­vosť v nie­kto­rých dňoch, kedy ten druhý ne­musí byť ne­us­tále len šťastný a tak­tiež má svoje chyby. Čím skôr sa na­učíš väč­šej tr­pez­li­vosti vo va­šom vzťahu, tým bu­deš mať po­cit, že váš vzťah je oveľa lepší.

Kom­pro­misy. Vzťah je aj o kom­pro­mi­soch, pre­tože len vďaka nim sa dajú vy­rie­šiť isté prob­lémy. Ak obi­dvaja prí­dete na spo­ločné rie­še­nie, môže to váš vzťah upo­ko­jiť a po­sil­niť v mno­hých ve­ciach.

Komentáre