Si pri­pra­vená pre­čí­tať si toto? 

Pravda bolí a to veľmi často. No pro­sím, ne­zat­vá­raj pred ňou oči, pre­tože aj keď je nie­kedy krutá, po­môže ti uro­biť z teba lep­šiu ženu a sil­nej­šiu osobu. 

Ni­kto nie je sku­točne tak veľmi za­nep­ráz­dnený, aby ti ne­mo­hol od­pí­sať

Ten muž alebo tvoja ka­ma­rátka nie sú až tak veľmi za­nep­ráz­dnení, ako ho­vo­ria. Vždy majú čas ti od­pí­sať, či už na správu na fa­ce­bo­oku, na ese­mesku alebo na email. Ak ti ne­od­po­ve­dajú, je to preto, pre­tože sa tak roz­hodli a nie je pre nich pri­ori­tou od­pí­sať ti. Čím skôr si to uve­do­míš, tým to bude pre teba lep­šie.

zdroj: pe­xels.com

Každý má svoje vlastné zá­ujmy na pr­vom mieste

Bez ohľadu na to, ako bude k tebe každý milý, lás­kavý alebo sta­rost­livý. Vždy bude mať člo­vek na sta­rosti svoje veci, po­vin­nosti a zá­ujmy, pred tými tvo­jimi.

Ni­kdy sa ne­bu­deš pá­čiť úplne všet­kým

Pravda je, že nie je možné pá­čiť sa všet­kým ľu­ďom na svete. Aj keby si bola kraj­šia, chud­šia, vyš­šia, bru­netka alebo ry­šavka, aj keby si mala v škole samé áčka, aj keby si ve­dela lep­šie va­riť. Vždy tu bude nie­kto, kto ťa bude kri­ti­zo­vať.

Svet ti nedá za­darmo vô­bec nič

Mô­žeš byť múdra, zau­jí­mavá, naj­lep­šia v práci, ale ni­kdy ne­bu­deš mať ná­rok na niečo, čo je za­darmo, pre­tože ni­kdy ne­bude nič za­darmo. Mô­žeš uro­biť len dve veci: strá­viť svoj ži­vot tým, že sa na to bu­deš sťa­žo­vať alebo mô­žeš ísť do sveta, zdo­ko­na­ľo­vať sa a všetko si to poc­tivo za­slú­žiť.

zdroj: unsp­lash.com

De­fi­nujú ťa tvoje činy, nie tvoje slová

Mô­žeš strá­viť celý deň doma tým, že si bu­deš pred­sta­vo­vať seba ako lep­šiu osobu, ale kým sa ne­dos­ta­neš von a ne­zač­neš ro­biť zmeny, v sku­toč­nosti sa nič ne­zmení. Pa­mä­taj, na konci dňa si hod­no­tená tým, čo si uro­bila, nie tým, čo si po­ve­dala.

Ni­kto tu nie je na to, aby po­mo­hol práve tebe

Ni­kto ti ne­príde do ži­vota „na bie­lom koni“ a ne­po­môže ti s tvo­jimi prob­lé­mami. Ak chceš vi­dieť vo svo­jom ži­vote zmenu, všetko zá­leží len na tebe. Mu­síš chcieť ty sama, iní ti ne­po­môžu.

 

Zdroj: the­minds­jour­nal.com

Komentáre