Ísť na vý­let s pria­teľmi je síce fajn, ale skú­šala si ísť nie­kedy na po­tulky sve­tom sama? Ak si práve ho­vo­ríš, že ur­čite nie, lebo ako by sa po tebe ľu­dia po­ze­rali, keby si išla sama, predsa by to bolo trápne, tak ti mu­sím po­ve­dať, že nie ne­bolo. Nie je trápne ísť nie­kam bez spo­loč­nosti. A ak hľa­dáš ne­jaký dô­vod, ktorý by si dala sama sebe, aby si sa pre­sved­čila, ja ti ich dám hneď nie­koľko.

  1. Náj­deš si no­vých pria­te­ľov

Keďže sa roz­hod­neš ísť nie­kam iba sama so se­bou, tak ča­som aj tak na­ra­zíš na ľudí, ktorí sa ti budú zdať milí a ne­skôr sa možno stanú aj tvo­jimi pria­teľmi. To by sa ti možno ne­stalo, keby si bola stále v spo­loč­nosti svo­jich už zná­mych pria­te­ľov. Veď prečo by ťa vtedy vy­ru­šo­val ne­jaký cu­dzi­nec?

traveling-with-friends-at-the-mountaintop

foto: tra­ve­lin­sight­san­de­xpe­rien­ces.com

  1. Za­čneš ho­vo­riť áno ve­ciam, kto­rým by si áno ur­čite ne­po­ve­dala

Ak stret­neš ne­ja­kého iného ces­to­va­teľa a ten ťa na­ho­vorí na ne­jakú šia­lenú vec ako skok z mosta, zrejme by si ovplyv­nená svo­jimi ka­ma­rátmi po­ve­dala nie. Keď však bu­deš sama, ani ne­vieš ako a bu­deš z toho mosta ská­kať. A že to bude ne­opa­ko­va­teľný zá­ži­tok ti ani ho­vo­riť ne­mu­sím.

  1. Mô­žeš si spra­viť vlastný prog­ram

Do­ha­do­vať  sa s väč­ším po­čtom ľudí môže byť nie­kedy kom­pli­ko­vané a často sa mu­sia preto ro­biť kom­pro­misy. Stane sa teda, že miesta, ktoré by si chcela nav­ští­viť ani ne­nav­ští­viš, pre­tože tvoj spo­lu­ces­to­va­teľ sa tam vlastne ani nech­cel ísť po­zrieť a ty ho predsa ne­ne­cháš sa­mého. Vý­ho­dou byť sama je teda to, že si mô­žeš na­plá­no­vať kde a koľko času strá­viš.

tumblr_mvtbn2JIzN1qi5dego1_1280

foto: tum­blr.com

  1. Mô­žeš jesť čo bu­deš chcieť

Sad­núť si do útul­nej re­štau­rá­cie a ob­jed­nať si svoje ob­ľú­bené jedlo je predsa na ne­za­pla­te­nie. A žiadne po­rov­ná­va­nie sa a vý­čitky sve­do­mia kvôli tvo­jim vy­špor­to­va­ným pria­te­ľom, ktorí sa­moz­rejme je­dia všetci veľmi zdravo.

  1. Bu­deš sa cí­tiť úplne slo­bodná

Po­cit slo­body z ces­to­va­nia osa­mote sa ur­čite do­staví. Veď predsa žiadne pra­vidlá, iba si sama sebe pá­nom.

  1. Zís­kaš po­cit ne­zá­vis­losti

Vy­ra­ziť do sveta sama a sama sa aj vy­spo­ria­dať s prí­pad­nými prob­lé­mami ťa učí byť ne­zá­vis­lou a zod­po­ved­nou. Aj keď to bude vy­ze­rať len ako vý­let, zís­kaš množ­stvo skú­se­ností, ktoré ťa po­sunú v ži­vote do­predu. A keď prí­deš do­mov už ne­bu­deš po­tre­bo­vať ni­koho na do­sa­ho­va­nie svo­jich cie­ľov. Tak na­bu­dúce skús ni­koho ne­vo­lať na ten dlho plá­no­vaný vý­let.

Komentáre