1. Ne­viažte sa na pred­stavy

Na správne fun­go­va­nie vzťahu ne­exis­tuje žia­den skript, takže ne­buďte skla­maní, ak niečo ne­vyjde podľa va­šich pred­stáv.

2. Od­púš­ťajte

 3. A za­bud­nite

Ak od­pus­títe, ale ne­za­bud­nete, na­ozaj ste od­pus­tili? Je množ­stvo ľudí, ktorí tvr­dia, že od­pus­tili, no ne­us­tále danú si­tu­áciu vy­ťa­hujú.

 4. Budťe tí­mový hráč

 5. Roz­ví­jajte sa

unsp­lash.com

 6. Pris­pô­sobte sa zme­nám

Aj keď vy mô­žete stag­no­vať, váš par­tner sa môže po­čas vášho vzťahu zme­niť. Vy­užite to a učte sa to od neho.

 7. Náj­dite svoju vieru

8. Ces­tujte spolu

 9. Ces­tujte od­de­lene

Ty chceš ísť do Aus­trá­lie ale pria­teľ do Ame­riky? Fajn. Choďte a uvi­díte sa o dva týždne.

10. Roz­ví­jajte svoje vlastné zá­ujmy

 11. Majte ši­roký okruh pria­te­ľov

 12. Ne­po­čí­tajte skóre

Najmä ak ide o veci, tý­ka­júce sa do­má­cich prác a pod. Kto koľ­ko­krát umyl riad, či po­vy­sá­val do­mác­nosť.. ne­robte to! Je to vy­čer­pá­va­júce a de­tin­ské.

pe­xels.com

13. Cvičte

 14. Prak­ti­zujte se­bau­ve­do­me­nie

Pred zrkad­lom. O va­šom vzťahu.  Hod­no­títe prí­liš? Ste ne­fér? Krutý? Hy­per­kri­tický? De­fen­zívny?

15. Pri­znajte si chybu

 16. Osla­vujte úspe­chy – veľké aj malé

17. Prek­va­pujte je­den dru­hého

 18. Robte tieto (prí­jemné) ma­lič­kosti

Po­držte dvere, či na­vrh­nite fil­mový ve­čer. Od­mena za tieto ma­lič­kosti je vyš­šie, než si mys­líte.

19.  Ob­čas zneste aj „ne­prí­jem­nosti“

Pľu­tie, či čit­se­nie hrdla, ne­viem ako vy, ale ja ute­kám z kú­peľne, keď tieto zvuky po­ču­jem.

 20. Kul­ti­vujte svoje jem­nej­šie vlast­nosti

21. Kú­peľna je sú­kromné úze­mie!

Po­kiaľ si on/ona umýva zuby, za­tiaľ čo ste vy práve na wc.. zvážte zmenu! Verte mi.

22. Roz­prá­vajte sa o sexe

pe­xels.com

 23. Po­vzbu­dzujte sa na­vzá­jom

24. Majte ta­jom­stvá

 25. Vy­hý­bajte sa pod­tex­tom

Po­kiaľ chcete svo­jej po­lo­vičke niečo po­ve­dať, tak to proste urobte! Ne­choďte okolo ho­rú­cej kaše a ne­naz­na­čujte!

 26. Sk­lopte misu od to­alety

Áno, toto sa vzťa­huje na vás páni. A ako ar­gu­ment „prečo?“ by som uviedla fakt, keď vy­be­ráte to­aletu v ob­chode, misa je kde? Dolu. 🙂 Ale nie, traz vážne, mu­síte uznať, že dolu je omnoho es­te­tic­kej­šia.

27. Upra­tujte po sebe

28.  Nad­merne ne­ro­man­ti­zujte vaše bý­valé / bu­dúce vzťahy

29. Ni­kdy ne­pou­ží­vajte slovo na „h“

Ne­na­dá­vajte si na­vzá­jom, že ste hlúpi. Je to také hl… nie múdre!

30. Po­nú­kajte rie­še­nia a nie kri­tiku

unsp­lash.com

31. Čí­tajte

 32. Ne­za­bú­dajte na rov­nosť

A to bez ohľadu na to, kto z vás viac za­rába.

 33. Skla­dajte si kom­pli­menty

 34. Re­špek­tujte svo­jich vzá­jom­ných pria­te­ľov

 35. Po­znajte, keby by ste mali dr­žať ja­zyk za zu­bami

36. Po­pus­tite uzdu va­šim zá­uj­mom

37. Ne­mo­ra­li­zujte

Ak si ty chceš kú­piŤ sadu gol­fo­vých plíc, jr to dobrá in­ves­tí­cia. Ak si chce ona kú­piť ku­chyn­ských ro­bo­tov, je már­no­tratná. To nie je fér!

 38. Re­špek­tujte pries­tor a čas

 39. Buďte hrdí na váš vzhľad

pe­xels.com

 40. Do­dr­žia­vajte pria­vi­delnú hy­gienu

 41. Pý­tajte sa, pred­tým ako niečo vy­ho­díte

Nie, ne­do­tý­kajte sa tej sta­rej ke­ra­mic­kej misy, ktorú do­stal/a od sta­rých ro­di­čov. Mys­lím to vážne.

 42. Po­zvite jeho/jej ro­dinu na špe­ciálne uda­losti

 43. Po­sie­lajte pria­nia k sviat­kom či k ži­vot­ným uda­los­tiam

A to bez ohľadu na to, ako veľmi toho prí­buz­ného „mi­lu­jete.“ Ide o vašu ro­dinu.

44. Ne­buďte ma­li­cherní

45. Buďte se­bes­tační

pe­xels.com

46. Všetko je fér, ak ide o žart

Smejte sa. Často. Čím viac dô­vo­dov na úsmev vo vzťahu náj­dete, tým šťast­nejší bu­dete.

47. Majte dobré ma­niere

 48. Buďte zod­po­vední, ak ide o fi­nan­cie

49. Ne­za­bú­dajte ďa­ko­vať

 50. Ne­dá­vajte si pre­stávky vo vzťahu

Teda, mô­žete tak uro­biť. Ale prav­de­po­dobne to bu­dete ro­biť bez ná­le­ži­tého zvá­že­nia no­vého ži­vota, ktorý vás čaká. Bu­dete preč šesť me­sia­cov? 10 ro­kov?

 

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre