1. Čo z teba spra­vilo sil­nej­šiu osobu?
 2. Pri čom sa cí­tiš byť slabá?
 3. Máš miesto, kde sa cí­tiš byť sama se­bou?
 4. Kde je tvoje ob­ľú­bené miesto, kam ute­káš?
 5. Čo si mys­líš, čo naj­viac vplýva na ľudí a robí z nich ta­kých, aký sú dnes?
 6. Ak by si mohla zme­niť jednu vec o sebe, aká by to bola?
 7. Ak by si mohla na je­den deň od­ísť, čo by si uro­bila ako prvé?
 8. O akom sto­ročí si mys­líš, že by si tam pat­rila?
 9. Kto ti je najb­ližší v tvo­jej ro­dine? Prečo?
 10. Kto je člo­vek, ktorý ťa po­zná naj­lep­šie?
  zdroj: unsp­lash.com
 11. Aká je ob­ľú­bená vlast­nosť na tvo­jom naj­lep­šom pria­te­ľovi?
 12. Keď si bola mlad­šia, čo si si mys­lela, že z teba vy­ras­tie?
 13. Ak by si sa mohla sto­tož­niť s jed­nou ro­má­no­vou po­sta­vou, ktorá by to bola?
 14. Vieš ľahko pri­jí­mať kom­pli­menty?
 15. Ve­ríš v lásku na prvý po­hľad?
 16. Ve­ríš v spriaz­nené duše?
 17. Ako vážne be­rieš ho­ro­skopy?
 18. Už si bola nie­kedy za­mi­lo­vaná? Koľ­ko­krát?
 19. Prečo si sa do nie­koho za­mi­lo­vala?
 20. Čo pre teba zna­mená chyba v ži­vote?
 21. Čo alebo kto má schop­nosť zra­niť ťa?
 22.  Ktorú jednu vec sa bo­jíš opý­tať muža, ale veľmi by si chcela?
 23. Keby si bola na je­den deň muž, čo by si spra­vila ako prvé?
 24. Čo naj­viac mi­lu­ješ v sexe?
 25. Akú vec ro­bíš rada, keď si sama doma?
 26. Čo si ešte ni­kdy ne­uro­bila, ale na­ozaj by si chcela?
 27. Prečo si to ešte ni­kdy ne­spra­vila?
 28. Ak by ne­zá­le­žalo na pe­nia­zoch, aká by bola tvoja vy­sní­vaná práca?
 29. Ak by si mala dnes voľno v práci, čo by si ro­bila?
 30. Aká bola po­sledná vec, ktorá ťa rozp­la­kala?
  zdroj: unsp­lash.com
 31. Aká bola po­sledná vec, ktorá ťa ro­zo­smiala?
 32. Aká je tvoja ob­ľú­bená spo­mienka?
 33. Pri čom sa cí­tiš byť na­ozaj v roz­pa­koch?
 34. Aký je tvoj naj­väčší strach?
 35. Máš ne­jaké vý­čitky? Prečo?
 36. Už si nie­kedy po­ru­šila zá­kon?
 37. Ak nie, aký zá­kon by si rada po­ru­šila?
 38. Aká je naj­zá­bav­nej­šia vec, ktorú si uro­bila?
 39. Chcela by si viesť kon­ver­zá­ciu s cu­dzin­com?
 40. Va­dilo by ti, spý­tať sa niečo trápne na ve­rej­nosti?
 41. Aký je tvoj ob­ľú­bený vtip?
 42. Máš rad­šej psy alebo mačky?
 43. Keby si mohla byť ne­jaké zviera, aké by to bolo?
 44. Máš knihu pri kto­rej si pla­kala? Aká je to je?
 45. Pla­češ pri fil­moch? Pri kto­rých?
 46. Ako si mys­líš, že by ťa opí­sali ro­di­čia ako dieťa?
 47. Keby si sa mohla vrá­tiť do ne­ja­kého veku alebo času z tvojho ži­vota, ktoré by to bolo?
 48. Čo je niečo, v čo ve­ria všetci ľu­dia?
 49. Aká je vec, ktorá ťa od­li­šuje od os­tat­ných?
 50. Čo ti chýba v ži­vote?

Komentáre