Všetci chceme sku­točnú lásku. Či už trá­vime čas tým, že ju hľa­dáme alebo tým, že to ne­chá­vame na ná­hodu. Na­šim ko­neč­ným cie­ľom je nájsť pravú lásku. Chceme, aby s nami nie­kto pre­ží­val krásne chvíle, aby sme s ním pre­ží­vali všetky do­vo­len­kové dni, aby sme si po­má­hali a na­vzá­jom sa pod­po­ro­vali.

Dnes ti pri­ná­šam člá­nok, v kto­rom náj­deš znaky, že ste si s naj­lep­ším pria­te­ľom sú­dení. 

Ply­nulá kon­ver­zá­cia

Jedna vec, kto­rou si mô­žeš byť istá je tá, že s ním mô­žeš ho­vo­riť o všet­kom a o kaž­dom. Aj veci, ktoré svo­jej ka­ma­rátke ne­po­vieš. A on robí to isté. Tebe po­vie všetko, vie, že ti môže dô­ve­ro­vať a aj ty jemu. Ne­mu­síte sa obá­vať, že by ste si niečo vy­čí­tali, pre­tože to ne­ro­bíte.

zdroj: stocksy.com

Mô­žeš byť sama se­bou

Keď si so svo­jim naj­lep­ším pria­te­ľom, mô­žeš byť sama se­bou. Ne­mu­síš sa pre­tva­ro­vať a už vô­bec sa ne­mu­síš hrať na niečo, čo nie si. S tvo­jim naj­lep­ším pria­te­ľom mô­žeš jesť pizzu a utrieť si mastné ruky do tep­lá­kov. Ne­mu­síš cho­diť per­ma­nen­tne na­ma­ľová a mô­žeš pri ňom ho­vo­riť presne to, čo máš na ja­zyku.

Jeho ná­zory be­rieš vážne

Ne­kú­piš si do šat­níka nič nové, po­kiaľ ti to tvoj naj­lepší pria­teľ ne­s­chváli. Ne­uro­bíš nič dô­le­žité bez toho, aby si sa ho na to ne­opý­tala. Na jeho ná­zore ti veľmi zá­leží, pre­tože on roz­umie tomu, aká si.

zdroj: unsp­lash.com

Ochra­ňuje ťa

Mnohé z nás majú star­ších bra­tov na to, aby ich mohli chrá­niť. Čo je síce pekné, ale čo pre tie, ktoré ne­majú bra­tov ochran­cov? Tu pri­chá­dza na rad naj­lepší pria­teľ. Jeho po­vin­nos­ťou je chrá­niť teba a tvoje po­treby.

Pod­po­ruje ťa vo všet­kom

Mô­žeš pri ňom ho­vo­riť na­ozaj o všet­kom a on tu stále bude. Stále bude se­dieť pri tebe a po­čú­vať ťa. Je to preto, pre­tože má sku­točný zá­u­jem o to, čo ho­vo­ríš. Má sku­točný zá­u­jem o tvoje sny a ciele.

Zdroj: the­talko.com

Komentáre