Nie všetky ženy na­ozaj sú an­je­lici a mi­lu­júce stvo­re­nia. Bo­hu­žiaľ, nie­ktoré ženy nie sú sladké a ne­vinné ako vy­ze­rajú na­vo­nok. No ľu­dia sú vše­li­jakí a je len na nás, ako to prij­meme. Pri­ná­šam ti  5 zna­kov, vďaka kto­rým zis­tíš, že by si sa vo svo­jom vzťahu mala sprá­vať inak, pre­tože si to možno ne­uve­do­mu­ješ, ale so svo­jim par­tne­rom iba ma­ni­pu­lu­ješ. Ak sa, milá žena, v tomto spoz­náš, pro­sím, snaž sa všetko na­pra­viť a byť as­poň tro­chu vľúd­nej­šia aj na mu­žov, o kto­rých ne­máš zá­u­jem. 

1. Ne­za­vo­láš ako prvá, ani ne­na­pí­šeš ako prvá. A to ni­kdy!

Väč­šina žien, ktoré po­znám, chcú po­zor­nosť muža. Chcú ve­dieť, či mu na nej zá­leží a ani za svet sa ne­ozvú ako prvé. Aj keď na neho mys­lia, aj keď by ho chceli po­zvať von, no čosi im na­šep­káva, že majú ča­kať. No ak ti na ňom zá­leží a máš ho rada, nie je hanba sa nie­kedy oz­vať ako prvá. Ver mi, on sa po­teší rov­nako ako ty.

2. Ak chce ísť muž von, si stále za­nep­ráz­dnená

Vždy si buď vonku so svo­jimi pria­teľmi, alebo máš veľa práce alebo mo­men­tálne ne­mô­žeš te­le­fo­no­vať a vy­hý­baš sa mu. Toto je jasný dô­vod, že tvoj par­tner pre teba nie je pri­ori­tou.

3. Máš ur­čenú ho­dinu, kedy už na­ozaj ne­od­po­ve­dáš ani na správy na fa­ce­bo­oku

Vy­ho­vo­ríš sa, že ideš spať, ale pri­tom stále od­pi­su­ješ svo­jim ka­moš­kám. Tvoje pra­vidlo je, že ne­od­pí­šeš po ôs­mej ho­dine ve­čer. Par­tner pre teba nie je moc dô­le­žitý a ve­čer sa oz­veš len vtedy, ak sa nu­díš a ni­kto iný ti ne­píše.

4. Ob­vi­ňu­ješ zo všet­kého len jeho a nič nie je tvoja vina

Mys­líš si, že váš vzťah je možno do­ko­nalý, ale za­kaž­dým, keď sa niečo stane, au­to­ma­ticky to musí byť len jeho vina a všetko spô­so­bil on. Ne­vieš si pri­znať pravdu a nech­ceš pre­brať zod­po­ved­nosť sa svoje ko­na­nie.

5. Máš pri­veľa muž­ských pria­te­ľov a ne­bo­jíš sa flir­to­vať

Aj keď ran­díš s nie­kym iným. Do­konca si taká od­vážna, že flir­tu­ješ s cu­dzími aj na ve­rej­nosti. Dá­vaš tým na­javo, že ti na tvo­jom pria­te­ľovi až tak veľmi ne­zá­leží.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre