Boli to moje pria­teľky, ktoré ma pri­viedli k filmu Po­máda. Ni­kdy som ho ne­tú­žila vi­dieť a po­va­žo­vala som ho za sta­ro­módny, no rýchlo som zme­nila ná­zor, ako som si ho po­zrela. A úplne všetky po­stavy som si za­mi­lo­vala a na­šli si miesto v mo­jom srdci. 

Preto ti dnes pri­ná­šam 5 vecí, ktoré sa na­učiš a uve­do­míš si, keď si po­zrieš tento mu­zi­ká­lový film. Mňa úplne oča­ril a na­ozaj v nie­kto­rých ve­ciach ot­vo­ril oči.

Žen­ské pria­teľ­stvo je naj­sil­nej­šie

Pria­teľ­stvá vo filme sú na­ozaj ob­di­vu­hodné. No na­priek tomu som si to ni­kdy ne­uve­do­mila. Až v Po­máde som vi­dela, čo všetko také pria­teľ­stvo zne­sie. Všetci sú iní, ale na­priek tomu majú me­dzi se­bou ne­sku­točnú väzbu a majú sa radi. Po­má­hajú si a to je naj­viac.

Móda je silný pros­trie­dok na vy­jad­re­nie seba sa­mého

Ob­le­če­nie v Po­máde je veľmi kul­tové a všetci, ktorí vi­deli tento film mi ur­čite dajú za pravdu. Uka­zuje nám, ako móda tvorí časť kul­túry a ta­kisto aj nás. Že móda je silná vec a že ju mô­žeme po­u­žiť na to, aby sme vy­jad­rili seba sa­mých. A to, že ni­kdy ne­máme pod­ce­ňo­vať ženu, ktorá je dobre ob­le­čená. 🙂

An­ti­kon­cep­cia je veľká zbraň

Film je re­álne aj o an­ti­kon­cep­cii. Na­učí nás to, že ženy by sa ne­mali ne­chá­vať se­xu­álne ob­ťa­žo­vať, ale aj to, že do­spie­va­júci chlapci by ne­mali byť pod­ce­ňo­vaní v tom, akú majú silu, keď chcú od žien niečo zís­kať.

Ženy môžu pre­ja­vo­vať svoju zra­ni­teľ­nosť a city

Tento film do­vo­ľuje že­nám, aby sa pre­ja­vili na­plno. Aby ne­skrý­vali svoje po­city a aby boli sami se­bou. Aj keď je tam veľa scén, ktoré tvr­dia opak, na­ko­niec všetko skončí hap­py­en­dom. Lebo my ženy sme do­sta­točne silné, aby sme pre­vzali kon­trolu nad vlast­ným ži­vo­tom. 🙂

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: www.in­de­pen­dent.co.uk

Vzde­lá­va­nie sa ne­smie pre­hlia­dať

Vzde­la­nie je veľmi dô­le­žité. Za­tiaľ, čo väč­šina v nás v pu­berte ča­sto­krát be­rie školu ako niečo, čo je „ne­pot­rebné“, vzde­la­nie je na­opak na­ozaj po­trebné. Treba mať re­a­lis­tické oča­ká­va­nia a ve­dieť, že bez školy a to, čo nás učí, by sme boli stra­tení.

 

Zdroj: in­de­pen­dent.co.uk

Komentáre