Aj ty si si dala pred­sav­za­tie na rok 2018, ktoré rieši tvoje zdra­vie či lep­šie stra­vo­va­nie? Vi­taj v klube! Tak­tiež som si po­ve­dala, že ako ješ, tak aj vy­ze­ráš. Možno je to klišé, av­šak prav­divé. Preto som sa roz­hodla pre Teba nájsť po­tra­viny, ktoré sú zdravé a zá­ro­veň aj chutné. Týchto 5 po­tra­vín si mô­žeš pri­pra­viť v rôz­nych kom­bi­ná­ciách a tak­tiež si z nich mô­žeš uro­biť smo­oties (ok­rem lo­sosa, sa­moz­rejme), ktoré sú dnes ob­rov­ským tren­dom a slad­kým zdra­vým po­te­še­ním aj pre tých, ktorí majú so zdra­vou stra­vou prob­lém. 

Lo­sos Ak si lo­sosa po­rov­náme s inými ry­bami, náj­deme v ňom mi­mo­riadny ob­sah Omega 3- mast­ných ky­se­lín ne­vy­hnut­ných pre srdce a obe­hový sys­tém. Lo­sos sa po­va­žuje za jednu z naj­tuč­nej­ších rýb, ale po­kiaľ ju ne­bu­deš vy­smá­žať ur­čite ti ne­uš­kodí. Naj­lep­šie chutí pri­pra­vený jed­no­du­cho, na masle s by­lin­kami a cit­ró­nom.

Avo­kádo Po­sledné roky veľmi ob­ľú­bené ovo­cie, ktoré je plné ži­vín a vi­ta­mí­nov. Srd­cové ocho­re­nia sú naj­čas­tej­šou prí­či­nou úmrtí ľudí na ce­lom svete. Štú­die uká­zali, že kon­zu­má­ciou avo­káda sa zlep­šujú ri­zi­kové fak­tory srd­co­vých ocho­rení a množ­stvo cho­les­te­rolu a trig­ly­ce­ri­dov v krvi.

woke up to qu­ite the win­ter won­der­land out­side ❄️☃️, hit a new PR for my 7 mile run 🏃🏻‍♀️ (on the tre­ad­mill of course 😊), and spen­ding the day do­ing all the fes­tive things with my fam – sho­vel­ling the snow, ma­king my mom’s fa­mous Chris­tmas co­okies, and han­ging out with the bo­yf­riend this eve­ning 💕 I gu­ess you could say to­day is go­ing to be pre­tty great 🤗 but first, gotta re­fuel post-run with these lo­vely en­glish muf­fins! ❤️ sweet and sa­vory, per usual 😎 pai­red with a cup of @four­sig­ma­tic cof­fee, and I’m one happy girl! I hope you all have a re­la­xing and won­der­ful day, and if it’s cold and sno­wing where you live, stay warm! 😘 . . 👉🏻 @fo­od­for­li­fe­ba­king sprou­ted whole grain en­glish muf­fin top­ped with a fried egg + mic­rog­re­ens + red pep­per fla­kes, and the ot­her with plain greek yo­gurt + ber­ries + pe­pi­tas + @sal­ba­chia chia se­eds + @na­vi­ta­sor­ga­nics ca­cao nibs, a bed of spi­nach with avo­cado sli­ces + @ma­ni­to­ba­har­vest hemp he­arts

A post sha­red by Le­anne (@le­an­ne­li­ves­he­althy) on

Vaj­cia Za pred­po­kladu, že sú dob­rej kva­lity, sú vy­ni­ka­jú­cim zdro­jom po­treb­ných lá­tok pre telo. Naj­lep­šie sa ho­dia k ra­ňaj­kám, pre­tože za­sý­tia na dlhú dobu. Vaj­cia sú ne­uve­ri­teľne sýte. Vaj­cia majú vy­soké skóre na stup­nici in­dexu sý­tosti, ktorý me­ria schop­nosť po­tra­vín in­du­ko­vať po­cit pl­nosti a ná­sledné zní­že­nie po­treby ka­lo­ric­kého príjmu.

Chia se­mienka Chia se­mien­kam sa ho­vorí aj Me­xický zá­zrak. Spo­ma­ľujú star­nu­tie kvôli ob­sahu an­ti­oxi­dan­tov. Vedci z me­xic­kého mesta Ira­pau­ato zis­tili, že chia ob­sa­hujú také množ­stvo an­ti­oxi­dan­tov, ktoré do­káže zneš­kod­niť až 70 % voľ­ných ra­di­ká­lov. Sú pros­pešné pre trá­viaci trakt, na­koľko sú na­bité vlák­ni­nou.

Ba­nán Ba­nány sú ne­uve­ri­teľné bo­ha­tým zdro­jom vi­ta­mí­nov, ktoré pod­po­rujú tvoju ener­giu a za­sý­tia ťa. Tak­tiež pod­po­ruje po­kojný spá­nok a dobrú ná­ladu, zni­žuje hla­dinu cho­les­te­rolu.  Vzhľa­dom na ich vy­sokú hla­dinu dras­líka, spot­reba ba­ná­nov zvy­šuje vý­kon mozgu. Preto pred uče­ním alebo pri učení si urob ba­ná­nové smo­otie alebo ovocný ša­lát, ktorý ťa za­sýti a dodá po­trebné ener­giu.

Komentáre