Máš rada veci na­plá­no­vané a si spo­kojná ak ti vy­jde tvoj denný har­mo­no­gram. V pon­de­lok máš po práci jogu, v uto­rok si dáš na obed ten istý ša­lát, čo pred týžd­ňom, v pia­tok si spra­víš pa­puč­kovú kul­túru pred tel­kou,.. 

Ži­ješ takto deň, čo deň bez toho, že by si mala po­trebu niečo zme­niť. Až si uve­do­míš, že si až prí­liš po­hl­tená prá­cou, svo­jimi ka­ma­rát­kami a vtedy za­čneš roz­mýš­ľať, že by si chcela v ži­vote niečo nové. Možno len po­ze­ráš ro­man­tický film a uve­do­míš si, že sa vlastne cí­tiš osa­melo a pri­jala by si spo­loč­nosť svo­jej po­lo­vičky, ktorá ne­exis­tuje. Je to ako keby si ve­dela čo chceš, ale nie si schopná pre to niečo uro­biť. Možno je to pre teba stre­su­júce a možno len ne­vieš ako to uro­biť.

A práve preto, ak sa v na­sle­du­jú­cich zna­koch náj­deš, ne­mu­síš zú­fať. Dob­rou sprá­vou to­tiž je, že aj keď sa spo­jíš so všet­kými znakmi uve­de­nými niž­šie, mô­žeš sa úplne vrá­tiť späť do hoj­da­cieho kresla s tvo­jimi ob­ľú­be­nými pa­puč­kami. Ale ťa na­sle­du­júce riadky as­poň tro­chu mo­ti­vujú, mô­žeš ma­lými krô­čikmi do­siah­nuť čo­koľ­vek, čo si zau­mie­niš a tým roz­bi­ješ svoj ste­re­otyp.

1.Plá­no­va­nie nie je vždy dobrý ná­pad

Pr­vým zna­me­ním, že si sa ocitla v ru­tine je, že si stále všetko plá­nu­ješ. Dá­tu­mové a ča­sové roz­lo­že­nie času je síce su­per, no nie vždy je to práve to, čo po­tre­bu­ješ. Skús sa ob­čas za­me­rať aj na iné veci ako len na tie bežné, ktoré rie­šiš každý deň.

2.Žiar­liš na svo­jich ka­ma­rá­tov

Ďal­ším dô­ka­zom, že tvoj ži­vot je stále o tom is­tom je ten, keď zis­tíš, že žiar­liš na svo­jich ka­ma­rá­tov. Nie je to do­slova žiar­li­vosť, len im zá­vi­díš, že majú oveľa pes­trejší deň ako bol ten tvoj. Alebo to, že si ne­mu­sia veci plá­no­vať o štyri týž­deň do­predu ale ro­bia veci spon­tán­nej­šie ako ty. Po­kús sa ob­čas pri plá­no­vaní svojho diára po­zrieť na čas očami tvo­jich ka­ma­rá­tov. Nie všetko čo si doňho na­plá­nu­ješ musí byť presne na se­kundu.

zdroj: unsp­lash.com

3.Mys­líš si, že ro­bíš správne veci. No nie vždy je to tak.

Tým nech­cem po­ve­dať, že tie správne veci ne­ro­bíš, no nie­kedy ne­uro­bíš nič preto, aby si na­prí­klad išla vy­ven­čiť psa so svo­jou ka­ma­rát­kou, aj keď máš v ten ve­čer me­nej po­vin­ností ako ob­vykle.

4.Cí­tiš, že si stra­tila ná­dej

Ak máš po­cit, že si sa vzdala, je to tá naj­hor­šia vec akú mô­žeš uro­biť. Možno bu­deš chcieť nájsť novú mo­ti­vá­ciu, no ak ne­ve­ríš v samú seba, je to úplne zby­točné.

5.Od­mie­taš po­zva­nia od iných

Áno ja viem, máš svoje naj­lep­šie ka­ma­rátky, ktoré po­znáš celý ži­vot alebo len pár dob­rých pria­te­ľov a ne­máš po­trebu spoz­ná­vam nie­koho no­vého. Chyba. Skús pri­ví­tať po­zva­nie svo­jich ka­ma­rá­tok na párty alebo na akú­koľ­vek uda­losť, kde by si sa mohla stret­núť s no­vými ľuďmi. 

zdroj: pe­xels.com

Pý­taš sa, čo máš uro­biť te­raz? 

Naj­lep­šou ve­cou, ktorú si treba za­pa­mä­tať je, že ak by si sa do­stala von zo svo­jej ru­tiny, mu­síš zau­jať správny po­stoj. Tie ďal­šie kroky pre svoje šťas­tie už mu­síš uro­biť sama.

Komentáre