Keď som bola malá a sia­hala som aj s fon­tán­kou na hlave môjmu ot­covi po ko­lená, nie­koho som po­čula ako po­ve­dal „Ne­plač nad roz­lia­tym mlie­kom“. Ne­chá­pala som to, veď prečo by som mala pla­kať nad tro­chou mlieka na zemi? No po čase, som po­cho­pila, že to in­kri­mi­no­vané roz­liate mlieko nie je dô­vo­dom na plač.

Ne­dávno sa moja ka­ma­rátka roz­išla s pria­te­ľom, s kto­rým bola 4 roky a vtedy som po­u­žila túto múd­rosť, no slová vždy ne­sta­čia. Vtedy som si uve­do­mila, že jej po­mô­žem z trá­pe­nia je­dine tak, ako som si po­mohla aj ja. Predsa, čo za­bralo mne, možno po­môže aj jej a po čase som si všimla, že sa smeje, na­ozaj smeje a akoby za­budla na to, čo sa stalo.

Pre tie, ktoré si pre­chá­dzajú nie­čim ta­kým ako ona som sa roz­hodla na­pí­sať zo­pár rád, ktoré by mali po roz­chode roz­hodne skú­siť, veď za po­kus nič ne­dáte, práve na­opak, mô­žete len zís­kať.


1. V zdra­vom tele zdravý duch
Bež si za­cvi­čiť do fitka alebo len tak doma. Aj beh v prí­rode nie je na za­ho­de­nie. Pri fy­zic­kej zá­ťaži sa v tele vy­tvá­rajú en­dor­fíny, inak na­zý­vané aj hor­móny šťas­tia a to práve po­tre­bu­ješ.

2. Pozi si dobrý film
Ľahni si na po­steľ, vezmi pu­kance a pusti si Den­ník Brid­get Jo­ne­so­vej alebo Ako pre­žiť sin­gle. Uvoľ­níš sa a uve­do­míš si, že ži­vot ide ďa­lej.

3. Zlep­šuj sa
Ne­us­tále sa niečo nové uč. Či už ja­zyky, his­tó­riu alebo skús vy­ší­va­nie, háč­ko­va­nie či kres­le­nie. Všetko čo ťa za­mestná ti po­môže a myš­lienky ti od­behnú inam.

4. Čí­taj
Pre­čí­taj si na­ozaj kva­litnú knihu. Za mňa je jed­nička Jedz, modli sa a mi­luj.

5. Ne­bý­vaj často sama
Snaž sa cho­diť čo naj­viac do spo­loč­nosti. Tráv svoj voľný čas s ka­ma­rát­kami, kto­rým si aj možno po­čas vzťahu ne­ve­no­vala toľko po­zor­nosti. Iste ťa rady vezmú späť me­dzi seba.

Roz­chody bý­vajú ťažké, no ak sa sú­stre­díš na seba, zvlád­neš aj ne­možné. Tak sa zhl­boka na­dýchni, pre­vráť stranu a hru­bým pís­mom na­píš ďal­šiu ka­pi­tolu tvojho ži­vota. Pre­tože každý ko­niec je nový za­čia­tok nie­čoho iného a lep­šieho.

Komentáre