Podľa Bri­tish So­cial At­ti­tu­des sur­vey zní­žila spot­rebu mäsa za po­sledný rok tak­mer tre­tina Bri­tov.

V pries­kume bolo zis­tené, že 29% ľudí v mi­nu­lom roku zní­žilo spot­rebu mäsa, 9% po­ve­dalo, že ni­kdy ne­zva­žo­vali zre­du­ko­vať alebo ab­so­lútne sa vzdať príjmu mäsa a asi 3% už boli ve­ge­ta­riánmi alebo ve­gánmi.

Možno aj tebe pre­behlo mys­ľou vzdať sa ste­a­kov a bur­grov v pros­pech ve­ge­ta­rián­skeho ži­vot­ného štýlu; či už z etic­kých dô­vo­dov alebo kvôli oba­vám z čer­ve­ného mäsa tý­ka­jú­cich sa zdra­via.

Čo sa vlastne stane, keď pre­sta­neš jesť mäso?

burger_RF_GEttyfoto: in­de­pen­dent.co.uk

 

Mô­žeš schud­núť

Tím na George Was­hing­ton Uni­ver­sity School of Me­di­cine vo Was­hing­tone v USA sa ne­dávno po­kú­šal zis­tiť, koľko člo­vek schudne, keď sa z „člo­veka všež­ravca“ stane „člo­vek ve­ge­ta­rián“.

Vý­skum, v kto­rom boli pre­skú­mané pred­chá­dza­júce štú­die a bol pub­li­ko­vaný v Jour­nal of the Aca­demy of Nut­ri­tion and Die­te­tics, uká­zal, že účast­níci, ktorí pre­stali kon­zu­mo­vať mäso, zho­dili v prie­mere 4,5 kila, pri­čom vô­bec ne­sle­do­vali prí­jem ka­ló­rií a tiež ne­za­čali cvi­čiť čas­tej­šie ako oby­čajne.

„Z tohto zis­te­nia si treba zo­brať to, že di­éta za­lo­žená na rast­lin­nej báze ti môže po­môcť schud­núť bez toho, aby si si mu­sela po­čí­tať ka­ló­rie a zvy­šo­vať in­ten­zitu cvi­če­nia,“ po­ve­dal Neal Bar­nard, M.D., au­tor štú­die a do­cent me­di­cíny na George Was­hing­ton Uni­ver­sity.

Zmení sa tvoja črevná bak­té­ria

Známe prí­slo­vie ho­vorí, že sme to, čo jeme. To sa vzťa­huje aj na náš trá­viaci trakt.

Štú­dia z roku 2014 skú­mala roz­diel me­dzi črev­nou bak­té­riou náj­de­nou v čre­vách všež­rav­cov, ve­ge­te­riá­nov a ve­gá­nov. Roz­diely boli ob­ja­vené me­dzi všet­kými troma sku­pi­nami. Naj­väč­šiu zmenu však možno za­zna­me­nať me­dzi všež­rav­cami a ve­gánmi, ktorí ne­kon­zu­mujú žiadne ži­vo­číšne pro­dukty.

Vý­skum­níci z City Uni­ver­sity of New York zis­tili, že ve­gáni mali viac ochran­ných dru­hov črev­ných bak­té­rií.

Mohla by si mať ne­dos­ta­tok ži­vín

Vy­vá­žená ve­ge­ta­rián­ska alebo ve­gán­ska strava môže po­skyt­núť do­sta­tok ži­vín, ak si to člo­vek dobre roz­vrhne. Môže byť však ťažké pri­jať do­sta­točné množ­stvo že­leza, vi­ta­mínu D a vi­ta­mínu B12.

Telo si ob­čas za­žiada to, čo mu chýba. Od­po­rúča sa preto jesť do­sta­točné množ­stvo fa­zule a šo­šo­vice, ore­chov, tma­vej ze­le­nej ze­le­niny, ce­lo­zrn­nej stravy a obil­niny obo­ha­tené o že­lezo.

Vi­ta­mín B12 mô­žeme nájsť v ex­trakte z kvas­ni­co­vých vý­rob­kov, ako sú kvas­ni­cové ná­tierky, ce­re­álie obo­ha­tené o prí­davné látky a pro­dukty zo sóje.

Zdro­jom vi­ta­mínu D môžu byť vaj­cia, obo­ha­tené smo­ta­nové ná­tierky, ce­re­álie alebo aj mlieko.

Mohlo by kles­núť ri­ziko vzniku ra­ko­viny…

Ne­dávna správa WHO kla­si­fi­ko­vala spra­co­vané mäso ako kar­ci­no­génne. Aj sla­nina a sa­láma sa ocitli v tejto ka­te­gó­rii; hneď vedľa for­mal­de­hy­dov, gama žia­re­nia a ci­ga­riet. Čer­vené mäso bolo ozna­čené ako „prav­de­po­dobne spô­so­bu­júce ra­ko­vinu“; vraj sa po­dieľa na vzniku ra­ko­vi­not­vor­ných bu­niek.

Od­bor­níci do­speli k zá­veru, že zjesť 50 gra­mov spra­co­va­ného mäsa (alebo dva plátky sla­niny denne) zvy­šuje ri­ziko ra­ko­viny hru­bého čreva o 18%.

Hoci to môže vy­znieť ako vý­znamný ná­rast, zvý­še­nie ri­zika ra­ko­viny hru­bého čreva o 18% , pred kto­rým IARC vedci va­rujú, sa týka si­tu­ácie, z kto­rej vedci vy­chá­dzali, a síce, že zhruba šesť z kaž­dých 100 ľudí vo Veľ­kej Bri­tá­nii do­stane ra­ko­vinu hru­bého čreva – takže sa to ne­týka kaž­dého.

 

…a tak­tiež aj prav­de­po­dob­nosť srd­co­vých ocho­rení

Vedci ne­dávno zis­tili, že čer­vené mäso je spo­jené s ocho­re­ním srdca. Štú­dia ve­dená Ler­ner Re­se­arch Ins­ti­tute v USA uká­zala, že kar­ni­tín, ži­vina náj­dená v po­tra­vi­nách, pris­pieva k re­ak­ciám črev­ných mik­ró­bov, čo ve­die k roz­voju srd­co­vých ocho­rení.


foto: pin­te­rest
zdroj: http://www.ve­de­lis­teze.sk/ga­le­rie/5-veci-ktore-sa-stanu-ked-pre­sta­nete-jest-maso

Komentáre