Muži sú z Marsu a ženy z Ve­nuše.  Sú od seba veľmi, ale na­ozaj veľmi od­lišní. To po­čú­vame už roky. Prav­dou však je, že nie vo všet­kých ve­ciach sme tak roz­dielni, ako sa ho­vorí. 

Spája nás toho mnoho a je na­čase bú­rať ro­dové ste­re­otypy o tom, čo ro­bia iba ženy. Pre­tože sú veci, ktoré majú muži rov­nako radi, iba sa tra­duje, že nie. Toto sú veci, ktoré muži mi­lujú, aj keď sa tvr­dia opak.

Va­re­nie

Ná­zor, že ženy pat­ria do ku­chyne (haha) a muži ne­majú radi va­re­nie je tu už dlho. Av­šak aj keď sa tento mý­tus stále búra, nechce sa z na­šej spo­loč­nosti vy­tra­tiť. Množ­stvo mu­žov mi­luje va­re­nie a berú ho ako od­dych. Na­vyše, väč­šinu naj­lep­ších šéf­ku­chá­rov vo svete tvo­ria práve chlapi.

Maz­na­nie sa

Muži mi­lujú maz­na­nie. Ho­vorí sa, že rad­šej na vec idú priamo a než­nosti radi pre­sko­čia. Vše­obecne však platí opak. Majú radi ob­jí­ma­nie, boz­ká­va­nie, dr­ža­nie sa za ruky… Je to krásny po­cit, cí­tiť sa mi­lo­vaný a vá­žia si aj tieto „ma­lič­kosti“.

Po­zor­nosť

Dobre, toto by mohlo byť cel­kom prek­va­pe­ním, ale aj muži mi­lujú po­zor­nosť, a to viac, ako si nie­kedy uve­do­mu­jeme. Pri­ro­dze­nou túž­bou po po­zor­nosti je tá od žien. Chcú zau­jať svoju po­ten­ci­onálnu par­tnerku a ak sa do­stanú do vzťahu, sú veľmi vďační za po­zor­nosť a na­slú­cha­nie zo strany svo­jej po­lo­vičky.

Ob­lie­ka­nie

Ženy nie sú je­diné, ktoré sa rady ob­lie­kajú. Vy­ze­rať upra­vene – to je to, čím sú nie­ktorí muži priam po­sad­nutí. A v dneš­nej dobe ob­zvlášť. Cí­tia sa skvelo, ak vy­ze­rajú skvelo. Tak­tiež majú po­cit, že ak sa dobre ob­lie­kajú, ľu­dia si ich viac ce­nia.

Upra­vo­vať sa

Kto po­ve­dal, že sa­lóny sú len pre ženy? Ich náv­števy ne­mu­sia byť tak časté, ako tie dám­ske, no radi si vy­chut­najú chvíľu pre seba, na­prí­klad v bar­ber sho­poch. Tro­chu sa zre­la­xujú a od­chá­dzajú s no­vým úče­som a upra­ve­nou bra­dou, čo im zvy­šuje se­ba­ve­do­mie.

 

Zdroj: rel­ru­les.com

Komentáre