Ho­vorí sa, že tvoj par­tner by mal byť zá­ro­veň aj tvo­jim naj­lep­ším ka­ma­rá­tom. No môže byť tvoj naj­lepší ka­ma­rát tvo­jim par­tne­rom? 

Per­fektne spolu vy­chá­dzate, nik iný ti ne­ro­zu­mie lep­šie ako on, mô­žeš sa mu so všet­kým zdô­ve­riť a rov­nako tak aj on tebe. Ako chlap je do­ko­nalý, tak prečo s ním ne­ísť do vzťahu? Tie pod­ve­domé po­chyb­nosti sú možno pre­ta­vený strach. A to z toho, že ak by vám to ná­ho­dou ne­vyšlo, tak by si ho mohla stra­tiť úplne. Všetko má svoje pre a proti a my ti preto pri­ná­šame člá­nok, v kto­rom sa do­zvieš 5 vecí, ktoré mu­síš ve­dieť pred tým než za­čneš ran­diť s ka­ma­rá­tom.

1. Zo za­čiatku to môže byť divné

Do­te­raz ste spolu cho­dili von len tak. Ni­kto ne­rie­šil, kto komu na­píše prvý a že či mu ne­pos­lal prí­liš veľa správ. Prvé ofi­ciálne rande a sex môže byť trošku divné. No veľmi rýchlo by ste sa mali za­čať cí­tiť po­hodlne. Ak to tak ne­cí­tiš, tak by si možno mala za­ra­diť spia­točku a po­zrieť sa na to, či ti vaše pria­teľ­stvo ne­pri­ná­šalo viac ra­dosti ako ran­de­nie.

2. Bu­dete chcieť mať jasno v kaž­dom kroku, ktorý uro­bíte

Na to, aby si mi­ni­ma­li­zo­vala prí­padne zra­ne­nia, bu­deš chcieť mať jasno vo všet­kom, čo sa me­dzi vami odo­hráva. Čo k sebe cí­tite a čo chcete. Naj­dô­le­ži­tej­šie je ujas­niť si, čo od vzťahu oča­ká­vate. Ni­kdy ne­vieš, ako sa na­ko­niec váš vzťah skončí, no mala by si ve­dieť, či hľa­dáte krátky úlet alebo dl­ho­dobý vzťah. Inak by to mohlo skon­čiť ka­ta­stro­fou. Vý­ho­dou je, že ste dobrí ka­ma­ráti, a tak by ne­mal byť prob­lém ot­vo­rene sa po­roz­prá­vať.

3. Môže sa to po­ka­ziť

Vaše pria­teľ­stvo už ni­kdy ne­bude ako pred­tým. Sex to­tižto mení všetko. Pred­tým, než za­čneš cho­diť so svo­jim ka­ma­rá­tom si mu­síš byť ve­domá, že exis­tuje ri­ziko, že to ne­vyjde a vaše pria­teľ­stvo už ni­kdy ne­bude ako pred­tým.

4. Ché­mia vo vzťahu nie je rov­naká s ché­miou v pria­teľ­stve

Od­hliad­nuc od toho, ako veľmi ste si sadli ako pria­te­lia, ne­mu­síte si rov­nako sad­núť ako par­tneri. Ne­smieš si to za­mie­ňať, a preto po­riadne ana­ly­zuj, prečo chceš, aby s tvojho ka­ma­ráta bolo niečo viac. To, že po­znáš jeho sla­biny a zdie­ľate spolu nie­ktoré zá­ujmy ne­stačí. Po­trebné je, aby si po­znala jeho po­hľad na ži­vot, jeho spô­sob ran­de­nia, to ako be­rieš ženy a čo od ži­vota chce. Možno sa vaše pred­stavy v tomto zho­do­vať vô­bec ne­budú.

5. Mu­síš byť k sebe úp­rimná ohľa­dom toho, čo me­dzi vami ne­fun­guje

Jed­ným z prob­lém pri cho­dení s ka­ma­rá­tom môže byť to, že sa sna­žíš samú seba pre­sved­čiť o tom, aké to je dobré, pre­tože si mys­líš, že je to správne. Aj keď to tak úp­rimne ne­cí­tiš a vo vzťahu k nemu ti chýba veľa vecí. Možno ste si skvele roz­umeli na úrovní pria­teľ­stva, no vo vzťahu chýba vá­šeň a vzru­še­nie. Možno je tvoj sta­ro­nový par­tner, až prí­liš po­hodlný vo vzťahu k tebe, pre­tože vie, že si to môže do­vo­liť. No par­tner­stvo je o nie­čom inom ako pria­teľ­stvo, a tak ne­zak­rý­vaj prí­padne ne­dos­tatky.

Ja sama som sa po­kú­šala ran­diť s mo­jim ka­ma­rá­tom. No nie­kedy to nejde, aj keď sa to zdá ako­koľ­vek správne. Jed­no­du­cho tam nie je to, čo by malo byť.

Zdroj: bustle.com

Komentáre