Pat­ri­cia Field je žena, ktorá stojí za naj­viac iko­nic­kými lo­okmi 90. ro­kov. Bola kos­tý­mo­vou di­zaj­nér­kou ne­me­nej iko­nic­kej šou „Sex v meste“. Po­čas šies­tich sé­rii sa jej po­da­rilo vy­tvo­riť množ­stvo ne­za­bud­nu­teľ­ných out­fi­tov, ktoré sa s ma­lými ob­me­nami no­sia aj dnes. Po­zrime sa na trendy, ktoré pred­sta­vila ve­rej­nosti Car­rie Brads­haw.

1. Kom­bi­nuj rôzne vzory a po­tlače

Za­tiaľ čo mnohí po­va­žujú ta­kýto vzhľad za módne faux pas, pri zvo­lení jed­no­du­chých fa­rieb sa to dá efek­tívne skom­bi­no­vať a vy­kúz­liť look, kto­rým iste zauj­meš svoje oko­lie (a to roz­hodne v tom naj­lep­šom).

Sex and the City fashion trends, two patterns

Zdroj: pin­te­rest.com

2. Crop topy

Ukáž fi­gúru v skrá­te­ných to­poch, pri­daj k ním sukňu či no­ha­vice s vy­so­kým pá­som a ok­rem toho, že vy­z­dvih­neš svoj pás, mô­žeš vy­ča­ro­vať optickú ilú­ziu dl­hých nôh a to nie je ni­kdy na škodu.

Sex and the City fashion trends, crop tops

Zdroj: pin­te­rest.com

3. Ku­čery

Car­rie, sa­moz­rejme, vl­nité vlasy ne­vy­našla a ani ne­bola prvá kto ich no­sil, ale kto by odo­lal na­dý­cha­ným ob­jem­ným ku­če­ra­vým vla­som?

Sex and the City fashion trends, curly hair

Zdroj: pin­te­rest.com

4. Ukáž svoju bie­li­zeň

V čase, keď sa ženy vše­možne sna­žili za­kryť vy­tŕča­júce ra­mienka od pod­pr­senky, spra­vila Car­rie z tej svo­jej sú­časť svojho out­fitu. Dnes je tento trend veľmi po­pu­lárny.

Sex and the City fashion trends, sheer tops

Zdroj: pin­te­rest.com

5. Lo­dičky

Ak sa vás opý­tam, ktorá značka patrí k Sexu v meste rov­nako ako drink Cos­mo­po­li­tan, ur­čite od­po­viete Ma­nolo Blah­nik. Vy ale ne­mu­síte utrá­cať ti­síce eur, aby ste si mohli do­vo­liť krásny pár to­pá­nok! Väč­šina do­stup­nej­ších zna­čiek po­núka lo­dičky so špi­ca­tou špič­kou, ktoré môžu oži­viť každý tvoj out­fit, od šiat so špa­ge­to­vými ra­mien­kami, až po no­ha­vi­cový kos­tým.

Sex and the City fashion trends, Manolo Blahniks

Zdroj: pin­te­rest.com

Zdroj: Eon­line 

Komentáre