5 ti­pov pre za­ru­čene šťastný a spo­kojný ži­vot

Šťastný a spo­kojný ži­vot pri­chá­dza práve vtedy, keď si uve­do­míme zo­pár dô­le­ži­tých veci. Všetko zá­leží iba od teba. Pri­pra­vila som si pre teba pár ti­pov, ako sa pri­blí­žiť k ta­kému ži­votu.

1. Maj vždy po­zi­tívne myš­lienky a buď po­zi­tívne na­la­dený

Aj na­priek rôz­nym ži­vot­ným si­tu­áciám, ktoré sa ti dejú, mu­síš mys­lieť vždy po­zi­tívne. Tvoje myš­lienky od­rá­žajú to, čo sa ti deje a aký máš ži­vot. Ver, že všetko sa vy­rieši tým naj­lep­ším spô­so­bom a všetko bude tak ako má byť. Nič zlé ti ne­pri­ne­sie po­zi­tívne veci a si­tu­ácie v ži­vote.

2. Dô­ve­ruj ži­votu

Možno to nie­kedy nejde len tak ľahko, ale uve­do­me­nie si, že sa do ur­či­tých si­tu­ácií do­stá­vať po­tre­bu­jeme, oslo­bo­dzuje. Oslo­bo­dzuje naše myš­lienky od všet­kých otá­zok. Prečo to tak je?! Prečo sa to deje práve mne?! Väč­šina od­po­vedí na tieto otázky príde oveľa ne­skôr. Dô­ve­ruj, že ži­vot ti dá iba to, čo do­ká­žeš zvlád­nuť. A dô­ve­ruj, že všetko sa stane tak ako sa má stať.

View this post on Ins­ta­gram

Все, кто со мной знаком, положив руку на сердце и печень, подтвердят – я главный шутник в компании. 😀☺️Веселье, смешные фразы и активные действия по поднятию всеобщего настроения – то, чем я люблю заниматься в любой ситуации. Даже, если я зависла на мосту над бездной, даже, если мы уехали в другой конец города на автобусе, даже, если самолёт улетел без меня. 🤦🏽‍♀️🤷🏽‍♀️Во всех непонятных ситуациях я достаю своё чувство юмора и применяю по назначению. Ещё никто не ушёл от меня, не прокачав пресс громким смехом. #неблагодарите Ну вы поняли, я опасная. Шутка.🎃 А вы какой тип человека? 1. Шутник 2. Жираф 3. Молчун 4. Бурчун 5. Спорщик

A post sha­red by ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀✨Kris­tina Krayt✨ (@kris­ta­belk­rayt) on

3. Ob­klo­puj sa dob­rými, mi­lu­júci a po­zi­tív­nymi ľuďmi

Tráv čas s ľuďmi, ktorí sú pre teba mo­ti­vá­ciou každé ráno vstá­vať z po­stele. Buď s ľuďmi, ktorí ti ne­mu­sia nič po­ve­dať a ty jed­no­du­cho vieš, že ťa chcú vo svo­jom ži­vote. S ta­kými, ktorí radi s te­bou trá­via chvíle a uka­zujú ti, čo pre nich zna­me­náš. S ľuďmi, ktorí ve­dia da­ro­vať lásku, úsmev a ne­ča­kajú za to na oplátku nič. Pri ta­kých, s kto­rými sa bu­deš cí­tiť úplný.

4. Dá­vaj a pri­jí­maj dobrú ener­giu

Na miesta, kde je dobrá ener­gia, sa bu­deš rád vra­cať späť a s ľuďmi, z kto­rých čer­páš dobrú ener­giu, bu­deš rád. Preto vždy da­ruj to naj­lep­šie zo seba. Do­sta­neme to, čo sme ochotní dá­vať.

5. Buď šťastný sám se­bou

Šťastný ži­vot po­chá­dza z uve­do­me­nia si, že nič iné ťa ne­spraví tak šťast­ným ako ty sám. Že ty sám bu­deš so se­bou žiť až do konca. Keď bu­deš žiť ži­vot, v kto­rom bu­deš šťastný sám so se­bou, bu­deš vy­rov­naný so všet­kými os­tat­nými ve­cami.

Komentáre