Roz­hod­nu­tia. Tie môžu byť oslo­bo­dzu­júce alebo pa­ra­ly­zu­júce.
Typ A alebo typ B? In­tro­vert alebo ex­tro­vert? Bif­ľo­mor alebo sli­zo­lin?
Pre­mýš­ľala si už nie­kedy o tom, či mys­líš svo­jou hla­vou alebo srd­com? Sa­moz­rejme. Ľu­dia ti ča­sto­krát vra­via:

po­čú­vaj svoje srdce,
skús po­u­ží­vať aj svoj rozum
alebo
ko­na­nie podľa toho, čo ti ho­vorí tvoja hlava je sto­per­cen­tne uži­toč­nej­šie.

Každý z nás sa ob­čas pri­stihne pri tom, ako uva­žuje, či sa roz­hodne podľa toho, čo CHCE alebo si len myslí, že je tá vec správna z ur­či­tého hľa­diska podľa fak­tov.

b25348c42c18d1ad30adf444a75ddc4d

photo: pin­te­rest

Je roz­ho­do­va­nie sa srd­com lep­šie ako hla­vou?

Aby si zis­tila svoju od­po­veď, v pr­vom rade si mu­síš pre­mys­lieť typ roz­hod­nu­tia, ktorý uči­níš. V mno­hých prí­pa­doch ani ne­zá­leží na tom, o čo ide. Či už je to láska, kus ob­le­če­nia alebo ná­by­tok, ktorý si vy­be­ráš do svojho no­vého bytu.

Mys­líš, že vie tvoje srdce viac ako hlava? Že len jedno z tohto ve­die k šťas­tiu, cie­ľom a spl­ne­niu tvo­jich tú­žob? Od­po­veď je oboje. Je to o po­u­ží­vaní všet­kého, čo máš k dis­po­zí­cií. Máš svoju hlavu aj srdce z ne­ja­kého dô­vodu. Ro­bíš roz­hod­nu­tia vlast­ným spô­so­bom.

Ne­mu­síš si vy­be­rať

Ur­čite si ne­vy­be­raj me­dzi tým, čo ti v da­nom oka­mihu ho­vorí tvoj rozum alebo srdce. Je­diný dô­vod, prečo si mys­líš, že sú oboje roz­dielne je ten, že si si to tak is­tým spô­so­bom na­ria­dila.

Ako by si žila, ak by si ne­mala žiadne myš­lienky?
Iba by si žila, však? V da­nom mo­mente. Bez zby­toč­ného roz­mýš­ľa­nia a roz­ho­do­va­nia sa. Ne­trá­pili by ťa žiadne vý­lety na po­slednú chvíľu, päť­sto­krát pre­mys­lená čin­nosť, do kto­rej sa ideš pus­tiť alebo či mu tú šancu znovu dáš alebo nie.

A ako sa na­učiť po­u­ží­vať oboje na­raz?

Tvoje srdce a hlava sú tvoji dvaja po­rad­co­via. Obaja majú roz­dielne ná­zory a ho­vo­ria úplne iným ja­zy­kom.

Je­den deň im ab­so­lútne roz­umieš, vplý­vajú na teba ich sily a na druhý deň sa zo­bu­díš s mi­li­ó­nom na účte a sta­neš sa sláv­nou..

nie.                                                                                                                       f0ec694a3ff7c680c04d6ea861eacc6f

photo: pin­te­rest

5 ti­pov, ktoré ti po­môžu po­u­ží­vať oboje na­raz:

  • ZA­ČNI SVO­JÍM SRD­COM – to ti je najb­liž­šie. Na­júp­rim­nej­šie po­city a slová predsa vy­chá­dzajú zo srdca. Prav­divé farby v čier­no­bie­lom svete. Srdce s te­bou ko­mu­ni­kuje tro­chu roz­dielne. Čím viac mu bu­deš na­čú­vať, tým viac ti po­môže prísť aj k sa­mej sebe.
  • VŠÍ­MAJ SI SVOJE OBAVY – ak ťa tvoje srdce po­str­kuje spra­viť niečo vý­znamné, pod­daj sa tomu. Strach je len niečo, čo si vy­tvára tvoja hlava a ta­kisto to môže aj za­hnať, po­kiaľ tomu sama vy­šleš sig­nál. Ot­vor svo­jím oba­vám aj svoju ná­ruč, len tak sa ich na­učíš pri­jať a pre­sko­čiť ich.
  • NE­CHAJ TO ÍSŤ – ne­chaj ísť svoje oča­ká­va­nia. To ne­zna­mená, že sa ich máš vzdať.
    Ide o to, že ak sa pus­tíš do ne­ja­kej veci bez toho, aby si ča­kala na zá­zrak alebo na úplnú po­tupu, pôjde ti to oveľa ľah­šie.
  • PO­ČÚ­VAJ SVOJU HLAVU – lo­gické mys­le­nie. Veľa z nás si myslí, že ho ab­so­lútne nemá, no to je hlú­posť. Lo­giku po­u­ží­vaš aj pri vy­vo­dzo­vaní si rôz­nych fak­to­rov v bež­nom ži­vote a nie len vzor­cov na ma­te­ma­tike.
  • DAJ TO DO­KOPY – pred­tým, ako som sa pus­tila do pí­sa­nia tohto článku, som sa najprv po­tre­bo­vala in­špi­ro­vať, na­pí­sať a dať to do­kopy. Po­u­ží­va­nie hlavy aj srdca na­raz už zrazu ne­bolo tak veľmi jed­no­du­ché.
    Ob­čas musí byť mys­le­nie hla­vou za­hnané viac do kúta ako tvoje srdce – to je tá lep­šia cesta.

7b5fe77146071e9500780fbe962084eb

photo: pin­te­rest

V re­a­lite, bo­hu­žiaľ, žiadne kroky ne­exis­tujú. Buď si vy­tvor vlastné, alebo (v mno­hých prí­pa­doch) žiadne.

Ak chceš na­sle­do­vať svoje srdce, mu­síš po­čú­vať v pr­vom rade seba a roz­hod­núť sa podľa toho, kto si.

No tieto veci sa ne­dejú z dňa na deň. Ži­vot je o skúš­kach, ak ti ne­jaká ne­výjde, máš mnoho po­ku­sov na to, aby si zis­tila, ktorá cesta je tá TVOJA.

Nauč sa re­špek­to­vať obe cesty. Obe sú naj­väč­šími po­moc­níkmi na tvo­jej, na kto­rej sa ni­kam ne­po­náh­ľaš.

Na­dýchni sa.

A uží­vaj si toto dob­ro­druž­stvo na­zý­vané ži­vot.

Kde si ob­čas hore alebo dole.

Komentáre