Hudba

Hudba je liek, to vie há­dam každý z nás. No tento známy ci­tát ho­vorí pravdu. Po­znáš tie dni, keď sa ti už od rána nič ne­darí? Ne­pos­lušné vlasy? Zlý out­fit? Ne­stí­haš? Všade na­okolo sú ne­prí­jemní ľu­dia? Presne na tieto dô­vody je tu hudba. Ne­pot­re­bu­ješ k tomu nič špe­ciálne stačí ti mo­bil a slú­chadlá. Vy­ber si svoju ob­ľú­benú skladbu alebo in­ter­preta, ktorý v tebe do­káže vy­vo­lať tie najk­raj­šie po­city. Či krá­čaš mes­tom alebo iba le­žíš v po­steli, ke­dy­koľ­vek si vy­po­čuj niečo dobré a po­kojne aj na­hlas, aby to po­čuli aj tvoji su­se­dia.

unsp­lash.com

„Hudba je lie­kom na trá­pe­nie duše.”
Qu­in­tus Flac­cus Ho­ra­tius 

Jedlo

Niet nad skvelé ra­ňajky, ktoré ti na­štar­tujú su­per deň. No ak ich ne­pre­fe­ru­ješ nič sa ne­deje, do­praj si as­poň per­fektný a ne­za­bud­nu­teľný obed so svo­jou naj­lep­šou ka­moš­kou. Za­ba­víte sa, po­ke­cáte a hlavne sa dobre na­jete. No ak ne­stí­haš tak ne­zú­faj, stále tu máme aj ve­čeru. Ur­čite si ju do­praj v dob­rej re­štike, alebo v po­hodlí do­mova pri svieč­kach a vínku spolu s tvo­jim par­tne­rom.

we­he­ar­tit.com

Roz­ho­vor/Te­le­fo­nát

Na tomto nie je nič ťažké. Jed­no­du­cho ak máš ťažký deň alebo je toho na teba veľa, vy­roz­prá­vaj sa. Za­vo­laj naj­lep­šej ka­ma­rátke, spo­lu­žiačke, ses­tre a po­kojne aj mame. Ho­vor o svo­jich prob­lé­moch a po­čú­vaj rady. Ak pri sebe žiadnu blízku osobu ne­máš tak skús mo­bil. Na opač­nej strane sa ozve osoba, ktorá ťa ro­zo­smeje, na ktorú mô­žeš byť aj od­porná no ni­kdy si to ne­vezme osobne.

pe­xels.com

Kniha

Nie na­darmo sa vraví, že kniha je naj­lepší pria­teľ člo­veka. Kto rád číta, tak to veľmi dobre po­zná. Vy­ber si knihu aká sa páči tebe pri kto­rej si schopná ne­mys­lieť na re­a­litu, ale po­no­riť sa do deja. Vní­maj, pred­sta­vuj si scény z knihy a pre­ží­vaj to spolu s po­sta­vami. V chlad­ných dňoch si po­kojne do­praj šálku čaju osla­de­ného me­dom. No v tomto ob­dobí mô­žeš zá­bavu pri knihe rozp­rú­diť po­há­rom vína. To ešte ni­koho ne­za­bilo. Básne, ro­manca, na­pí­navý tri­ler čí­tať čo chceš, čo vy­ho­vuje tebe. Pod­statné je si do­priať od­dych.

pe­xels.com

„Izba bez kníh je ako telo bez duše.“
Mar­cus Tul­lius Ci­cero

Film

Ro­man­tika, ko­mé­dia alebo ho­ror, k tomu pop­corn a cola. Presne takto by si mala za­kon­čiť aj ty svoj „zlý“ deň. Za­vo­laj par­tiu ka­ma­rá­tov a užite si zá­bavu pri ko­mé­dií. Nič sa sa­moz­rejme ne­stane ak zo­sta­neš doma na gauči a za­ba­líš sa do tep­lej deky. Vrec­kovky sa tiež zídu ak by ti ná­hodu ušla slza pri ro­man­tic­kej sračke, keď za­čneš spo­mí­nať na svoje staré lásky a ho­vo­ríš si „prečo bol taký idiot“. Vy­ber si žá­ner aký chceš, daj si fil­mový ma­ra­tón a kašli na re­a­litu. Sa­moz­rejme aj na na­šom webe náj­deš mnoho člán­kov o fil­moch.

pe­xels.com

Komentáre