Tak­mer každá žena túži po tom, aby sa ráno zo­bu­dila a mala krásne, dlhé, vy­to­čené a čierne riasy, ktoré by okam­žite do­dali jej po­hľadu ten správny šmrc. No nie každá žena si túži dať na­le­piť per­ma­nentné 3D, 4D, 5D riasy, vďaka kto­rým o tri týždne ne­skôr príde aj o tie svoje. A tak sa mu­síme zmie­riť s tým, že aj keď po zo­bu­dení budú naše riasy tak­mer ne­vi­di­teľné, stále si ich mô­žeme zvý­raz­niť mas­ka­rou. Len treba ve­dieť ako na to!

A presne preto, ti dnes pri­ná­šam zo­pár ti­pov, ktoré by ti mohli po­môcť. V pr­vom rade ja sa­moz­rejme dô­le­žitý vý­ber špi­rály. Chceš pre­dĺžiť, za­hus­tiť alebo vy­to­čiť? V dro­gé­riách náj­deš množ­stvo pro­duk­tov, ur­če­ných presne na to, po čom tú­žiš. Po­tom si už len treba sle­do­vať, či je tvoja špi­rála ešte stále „v zá­ruke“, pop­rí­pade, či ne­vyschla.

Ako po­stu­po­vať pri na­ná­šaní mas­kary?

  1. Pre­svedč sa, že tvoje riasy sú do­ko­nalo od­lí­čené. Ná­sledne ich mô­žeš vy­če­sať čis­tou kef­kou na obo­čie/riasy, aby sa pekne od seba od­de­lili.
  2. Vy­toč ich! Ale hlavne še­trne a s dob­rými klieš­ťami, ktoré sa dajú zo­hnať na­ozaj všade. Ak chceš do­cie­liť, aby sa riasy vy­to­čili o čosi viac, kliešte na ne si trošku na­hrej.
  3. Za­pud­ruj ich. Možno to znie divne, ale tento trik na­ozaj fun­guje.
  4. Za­čni od kon­cov rias. Viem, že väč­šina žien si za­čína riasy ma­ľo­vať od ko­rien­kov, no ja ra­dím aby si jemnú vrstvu ap­li­ko­vala na konce rias, čo ich pre­dĺži, keď na ne bu­deš ap­li­ko­vať druhú vrstvu, už od ko­rien­kov.
  5. Každú ďal­šiu vrstvu sa snaž na­niesť, čo naj­rých­lej­šie (aby mas­kara na ria­sách ne­stihla vy­sc­hnúť). Ne­dá­vaj však viac vrs­tiev ako 3.

Nie­ktoré tipy, ako na­ná­šať správne mas­karu, sú zo­bra­zené aj v tomto vi­deu. To, čo si z neho od­ne­sieš, už ne­chám na teba.

Komentáre