Via­noce. Ok­rem toho, že sú po­va­žo­vané za najk­raj­šie sviatky roka aj ob­do­bím, kedy sa na tvoje telo na­lepí ne­je­den tu­kový van­kú­šik. Ko­lá­čiky sta­rej mamy od vý­myslu sveta, slad­kosti z mi­ku­láš­skeho ba­líčka, ka­pust­nica, rezne, ko­pec mast­ného a vy­prá­ža­ného jedla, to všetko a omnoho viac ta­kýchto je­dál sú sú­čas­ťou kaž­dého via­noč­ného stola. Už te­raz sa ti pri pred­stave zbie­hajú sliny, no keď sa za­mys­líš nad tým, koľko pri­be­rieš točí sa ti hlava? Nič sa ne­boj, mám pre teba zo­pár ti­pov ako cez Via­noce pa­pať ale ne­pri­brať. 

1.Pe­čivo
Je ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou Via­noc, ktorú si ni­kto nechce odo­pie­rať. Av­šak dô­le­žité je tento prob­lém rie­šiť ešte skôr ako s ma­mi­nou za­čneš piecť ko­láč. Čo keby si na­miesto oby­čaj­nej múky siahli po špal­do­vej alebo ce­lo­zrn­nej? Vďaka ta­kejto ma­lej zmene mô­žeš pre­dísť ne­ja­kým tým ki­leč­kám na vyše.

zdroj: pe­xels.com

2.Ja­blko na­miesto torty
Áno, ja viem stôl bez kopy ko­lá­čov, slad­kého, čip­sov, chle­bíč­kov vy­zerá smutne. Po­kojne ich tam mô­žeš ne­chať. Po­kiaľ vy­me­niť múku v kroku jedna, ne­jaké zdrav­šie sladké a na­miesto ob­lo­že­ných chle­bíč­kov na­hra­díš chleba ne­ja­kou ze­le­ni­nou? A čo keby si si na­miesto slad­kého do­priala ne­jaké ovo­cie?  Hneď je tvoj stôl za­pl­nený zdrav­ším jed­lom z kto­rého ne­bu­deš mať vý­čitky sve­do­mia.

3. S al­ko­ho­lom roz­umne
Ťaž­šou čas­ťou je ne­dať si po­hár va­re­ného vina, či po­hár punču na via­noč­ných tr­hoch. Tieto ná­poje sú síce dob­rým lá­kad­lom ale tak­tiež ti ne­po­môžu stra­tiť ne­jaké to kilo. Ob­sa­hujú to­tiž veľa sa­cha­ri­dov, po­hár čis­tého vína k šted­ro­ve­čer­nej ve­čeri si ale do­priať mô­žeš.

zdroj: pe­xels.com

4.Do­sta­tok po­hybu
Ne­za­bú­daj, že aj po­čas zimy sa dá udr­žia­vať svoju kon­dí­ciu. Stačí ak sa pôj­deš von prejsť či ráno si za­be­hať. Udr­žať po­hyb mô­žeš aj na ho­rách, kde kon­dí­ciu ne­stra­tíš na­prí­klad pri ly­žo­vaní alebo si proste choď kú­piť niečo nové na seba. Ka­ló­rie sa dajú spá­liť aj pri na­ku­po­vaní.

5. Bez ra­ňa­jok ani deň
Nie na­darmo sa ho­vorí, že ra­ňajky sú zá­klad dňa. Ale aj pri vý­bere ra­ňa­jok by si mala roz­mýš­ľať, čo zješ. Jo­gurt s ovo­cím, špal­dový chleba s avo­ká­do­vou po­ma­zán­kou,… máš ko­pec mož­ností ako sa zdravo na­štar­to­vať do ďal­šieho dňa.

Komentáre