„Keď je tvoje srdce zlo­mené, tvoja my­seľ chce, aby si si pa­mä­tala bo­lesť“.

  • Guy Winch, PhD.

Roz­chody bo­lia. Nie všet­kých rov­nako, ale po­kiaľ bola vo vzťahu ke­dysi láska, bo­lia vždy. Práve vtedy máš po­cit, že na ni­čom ne­zá­leží. Nechce sa ti vstať z po­stele a nie­kam ísť. Ne­máš chuť jesť, po prí­pade sa pre­je­dáš až prí­liš. Si bez ener­gie a tvoje očí na­sved­čujú tomu, ako si strá­vila pred­chá­dza­júcu noc. Pla­čom do van­kúša.

@te­ty­ana­ve­ry­ov­kina by @vi­co­oly­asaida #mai­son­se­a­sons

A post sha­red by M A I S O N S É A S O N S (@mai­son­se­a­sons) on

 

A naj­hor­šie na tom ce­lom je, že tvoj rozum vlastne toto všetko chce.

Keď je naše srdce roz­bité, naša my­seľ má úplne iný prog­ram ako my. Vý­sled­kom je, že nás klame a pri­hor­šuje. Po­kiaľ sa chceme pre­stať trá­piť a po­su­núť  ďa­lej, mu­síme ve­dieť, kedy ne­ve­riť, čo nám naša my­seľ ho­vorí.  Aby sme si pre­stali ub­li­žo­vať, mu­síme pri­jať re­a­litu roz­chodu a po­kra­čo­vať ďa­lej. Mu­síme zní­žiť čas strá­vený pre­mýš­ľa­ním o na­šom ex. Mu­síme po­maly ale iste zní­žiť ich prí­tom­nosť v na­šom ži­vote a myš­lien­kach.“  Na­pí­sal Guy Winch, PhD. na svo­jom blogu.

Naša my­seľ zaujme ob­ranný po­stoj. Chce aby sme na bý­va­lého par­tnera mys­leli ne­us­tále. Aby nám to pri­po­mí­nalo, akí sme ub­lí­žení, a aby sme rov­nakú chybu viac ne­opa­ko­vali. Myslí si, že  nás tým ochráni. A práve tý­mito pia­timi spô­sobmi nám to dáva pat­rične na­javo.

  1. Náš ex bol ten naj­lepší a pre nás ten pravý. Naša my­seľ nás núti po­ze­rať na nášho ex len v tom naj­lep­šom svetle. Vy­pi­chuje nám tie naj­lep­šie kva­lity, pri­čom úplne za­bú­dame na chvíle, kedy by sme ho naj­rad­šej za­bili.
  2. Náš vzťah nás ro­bil ne­us­tále šťast­nou. Nie ne­ro­bil. To to­tiž ne­do­káže ni­jaký vzťah. Bolo v ňom množ­stvo chvíľ, kedy sme sa cí­tili frus­tro­vané či ne­šťastné a na to by sme ne­mali po roz­chode za­bú­dať.
  3. Ak mu na­pí­šeme bu­deme sa cí­tiť o čosi lep­šie. Po­treba za­vo­lať mu, či na­pí­sať správu bude ohro­mu­júca. Ale tento sku­tok by nás uro­bil len viac zú­fa­lou ako už v sku­toč­nosti sme. A na­vyše to ub­líži aj nášmu se­ba­ve­do­miu.
  4. Roz­prá­va­nie o roz­chode so všet­kými na­šimi pria­teľmi uvoľní našu bo­lesť. Nie ne­uvoľní. Roz­prá­va­nie o emo­ci­onál­nej bo­lesti po­môže len v tom prí­pade, ak nás to do­ve­die k ne­ja­kému vý­sledku. Ne­us­tále sa pit­va­nie v tom čo bolo, nás urobí je­dine tak ne­šťast­nou.
  5. Mu­síme presne zis­tiť, čo bolo prí­či­nou roz­chodu. Mať jasnú pred­stavu o tom, prečo vzťah skon­čil ni­kdy nie je na škodu. Av­šak nie každý túto od­po­veď do­stane. Sna­žiť sa po­ro­zu­mieť mys­le­niu tvojho ex je ako blú­de­nie v kra­jine zá­zra­kov. Naj­lep­šie bude ak sa uspo­ko­jíš s tým, že „ťa asi do­sta­točne ne­ľu­bil“ alebo „ste sa k sebe ne­ho­dili“.

 

Zdroj: psy­cho­lo­gy­to­day.com 

Komentáre