Ktorá z nás by sa nech­cela stať uzná­va­nou fas­hion blo­ger­kou, spl­niť si svoj sen a na­zrieť do sveta módy? Stať sa blo­ger­kou zo slo­ven­ských ulíc? Skú­siť sa ži­viť tým, čo ťa baví a in­špi­ro­vať ženy po ce­lom svete, ovlá­dať všetky módne trendy? Byť účast­ní­kom módnych pre­hlia­dok a ne­us­tále sa po­ze­rať na niečo nád­herné a uží­vať si at­mo­sféru, ktorú fas­hion svet po­núka. Te­raz má móda úplne iné po­sta­ve­nie ako ke­dysi.

Mu­síš nie­čím na prvý po­hľad zau­jať. Či už to bude tvoj štýl, drahé značky alebo spô­sob, akým ho pre­zen­tu­ješ. V móde sa me­dze ne­kladú. Mô­žeš kom­bi­no­vať rôzne strihy, farby, ma­te­riály. Ale nie je to jed­no­du­ché vy­pra­co­vať sa na pop­redné miesta. Chce to trošku ši­kov­nosti a správ­nych ľudí okolo seba. Už ti stačí iba nájsť tú správnu sku­pinu ľudí, ktorá bude mi­lo­vať tvoj štýl ob­lie­ka­nia a pod­po­ro­vať ťa.

Tieto slečny to do­ká­zali a preto som ich za­ra­dila me­dzi Top 5 slo­ven­ských fas­hion blo­ge­riek. Ktorá z nich je tvoja fa­vo­ritka?

 

# don­nai­veh

Iveta Hor­vát­hová alias Donna Iveh sta­vila na kla­sickú čierno bielu kom­bi­ná­ciu s ná­dy­chom ele­gan­cie bor­do­vých to­pá­nok a čier­nej krát­kej sukne s bie­lym ro­lá­kom ide­ál­nym na dnešné chlad­nej­šie dni.

 

# swe­et­la­dy­lol­li­pop

Ivana Pet­ru­šová je v móde doma. Všetko v jej out­fite po­va­žu­jem za do­ko­nalé. Či už to bude baby pink ko­žú­šok zla­dený s ka­bel­kou, ktorú do­pl­nila vyš­šími še­dými to­pán­kami, krát­kou suk­ňou a ru­ka­vi­cami, všetko la­dené do od­tieňa si­vej.

Môj blog som za­čala pí­sať vo feb­ru­ári 2010, kedy tvo­ril ob­sah prís­pev­kov veľmi du­cha­plný text den­ní­ko­vého cha­rak­teru s pár gra­ma­tic­kými chy­bami a množ­stvom slan­go­vých vý­ra­zov. Opi­so­vala som svoje ak­tu­álne „prob­lémy“ a po­väč­šine aj množ­stvo úloh, ktoré nám v škole za­dali. Sna­žila som sa pí­sať v an­glič­tine a do­konca aj v ne­mčine. (Čo som si vtedy akože mys­lela? :D) Moje zmys­lu­plné blo­gové prís­pevky boli do­pl­nené o fotky z det­skej izby či nášho dvora, ktoré som fo­tila na sa­mos­púšť. Ne­bolo ne­ob­vyklé, že sa na blogu ob­ja­vila úplne ne­os­trá fotka či veľmi zvláštny de­tail. Ne­skôr som si na fo­te­nie „vy­cvi­čila“ mlad­šieho brata, takže ak ste v roku 2011 stretli v le­soch okolo Svitu pu­ber­tiačku v zvlášt­nom „vo­hoze“, ktoré sa se­bou ťa­hala 8-roč­ného špunta s di­gi­tál­nym fo­ťá­kom v ruke, bola som to ja. Keď to tak te­raz pí­šem, uve­do­mu­jem si, aký to mu­sel byť ne­sku­točne smiešny po­hľad… Kaž­dým dňom som sa učila a sle­do­vala iné blo­gerky, ktoré mi boli vzo­rom. Od­ku­ká­vala som, ako sa fo­tia, čím sa fo­tia, ako píšu a čo ro­bia. Vý­raz­nejší zlom pri­šiel v roku 2013, kedy som za­čala spo­lu­pra­co­vať s fo­to­gra­fom Mar­ti­nom Krys­tý­ne­kom. Do dneš­ného dňa som mu vďačná za všetko, čo ma na­učil – ohľa­dom fo­tiek, svetla, kom­po­zí­cie. Aj vďaka nemu na­bral môj blog iný smer a od toho mo­mentu som si dala na vi­zu­ál­nej stránke omnoho viac zá­le­žať. (Do­konca som sa za­čala aj ma­ľo­vať. :D) S vi­zu­ál­nou strán­kou sa po­hol aj ob­sah a po­maly za­čali pri­chá­dzať prvé po­nuky na spo­lu­práce. Viac sa do­čí­tatr na blogu v naj­nov­šom článku 🤗😘 #swe­et­la­dy­lol­li­pop #ootd #dnes­no­sim #bra­ti­slava #lau­rin­ska

A post sha­red by Ivanka Pet­ru­šová (@swe­et­la­dy­lol­li­pop) on

 

#do­ro­tag­reta

Ma­mička Miška po­jala módu podľa seba, kde za­po­jila aj svoje de­tičky. Jej blog je plný krás­nych opti­mis­tic­kých fo­to­gra­fií. Všetky štyri do­kážu za­žia­riť aj v zla­de­ných ble­do­mod­rých py­ža­mách.

 

#step­with­fas­hion

Mladá Bar­bora Hu­li­nová je fas­hion blo­gerka a tvár značky Voda miss+.  Blo­go­va­niu sa ve­nuje ak­tívne od roku 2013. Za­zrieť si ju mohla na bra­ti­slav­skom Fas­hion Live v mla­dist­vom out­fite. Biela blúzka, na kto­rej je baby pink mi­kina la­diaca s ma­lou ele­gant­nou ka­bel­kou, k tomu jed­no­du­ché džíny a zau­jí­mavé hnedé vy­soké to­pánky do­dali vý­sled­nému lo­oku ten správny vý­sle­dok.

 

#ja­na­tini

Jana Tho­mas sa na svo­jom webe ok­rem módy za­oberá aj ces­to­va­ním, koz­me­ti­kou, fo­to­gra­fo­va­ním a mnoho ďal­šieho. Ve­nuje sa aj módnemu sty­lingu, v kto­rom uka­zuje backs­tage z módnych pre­hlia­dok. Jej štýl zod­po­vedá do­ko­na­lému street lo­oku. Zla­dené ze­lené šaty, dlhý čierny ka­bát, Prada sl­nečné oku­liare, vý­razný re­meň a chl­patý do­pl­nok na ka­belke. Skvelé!

 

Komentáre