Stále hľa­dáš svojho vy­sní­va­ného par­tnera, no ne­darí sa ti ho nájsť? Ne­zú­faj, pre­tože ešte nič nie je stra­tené. Stačí sa len dobre po­ob­ze­rať okolo seba a zis­tíš, že to na­ozaj nie je také ťažké. Ot­vor oči, pre­tože na týchto mies­tach ur­čite nie­koho stret­neš. Možno svoju pravú lásku, možno flirt na jednu noc, alebo dob­rého ka­ma­ráta. Ne­boj sa a poď do toho.

 

1. Zo­znamka

Zo­znamka je ide­álne miesto, kde si mô­žeš nájsť par­tnera podľa tvo­jich pred­stáv. Pri vy­hľa­dá­vaní za­dáš po­ža­do­vané kri­té­ria od veku, farby očí, vla­sov, až po vzde­la­nie. Naj­lep­šie na tom je, že si pí­šeš s cu­dzou oso­bou, ktorá ťa ne­vidí, takže ak máš trému alebo strach, ne­boj sa, pre­tože to nik na tebe ne­bude vi­dieť. Ak sa ti stane, že sa zo­zná­miš s člo­ve­kom, ktorý ti nie je sym­pa­tický, stále máš mož­nosť čer­ve­ného x alebo do­konca za­blo­ko­va­nie po­ža­do­va­nej osoby.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

2. Ces­to­va­nie

Pri ces­to­vaní je naj­lep­šie to, že ok­rem no­vej kra­jiny alebo miesta spoz­ná­vaš aj kul­túru, his­tó­riu, zvyky či tra­dí­cie. Ako bo­nus mô­žeš spoz­nať no­vých ľudí, ktorí spolu s te­bou zdie­ľajú vá­šeň pre tento zau­jí­mavý ko­ní­ček. Či už sa pri­ho­vo­ríš nie­komu ty, alebo na­opak nie­kto tebe, je úplne jedno. Lie­tadlo, vlak, alebo aj vr­chol hory môže byť skve­lým mies­tom ako spoz­nať no­vých ľudí.

 

3. Šport

Ak máš v ob­ľube šport, máš vy­hraté. V po­sled­ných ro­koch je to­tiž veľmi po­pu­lárny zdravý ži­votný štýl, takže ak si vy­zná­va­čom aké­ho­koľ­vek športu, si o krok bliž­šie k vy­sní­va­nému par­tne­rovi. Ne­ho­vo­riac o tom, že bu­deš aj dobre vy­ze­rať. Ak si si ale ne­našla k to­muto ko­níčku cestu ne­vadí, ne­za­bú­daj, že aj oby­čajná pre­chádzka, alebo prí­jemné po­po­lud­nie strá­vené v parku, môže byť mies­tom, kde spoz­náš bu­dúcu lásku.

unsp­lash.com

4. Bar

Všetci radi nav­šte­vu­jeme bary, kde nám bar­man na­mieša vý­borný kok­tail. A to je ide­álne miesto na zo­zná­me­nie sa. Pri bare sa to­tiž vy­s­trieda množ­stvo mu­žov, takže je len na tebe, koho si vy­be­rieš. Ak je ta­nec tvo­jim ko­níč­kom, vy­uži mož­nosť ta­neč­ného par­ketu a vy­zvi do tanca svoj ob­jekt. Pod vply­vom al­ko­holu bude za­ru­čene sú­hla­siť.

5. Práca

Ak si si mys­lela, že v práci si ni­kdy ne­mô­žeš nájsť par­tnera, si na omyle. Ču­do­vala by si sa, koľko ce­leb­rít sa za­mi­lo­valo práve v pra­cov­nom pro­stredí. Vý­ho­dou je, že sa po­znáte a  o par­tne­rovi vieš do­sta­tok in­for­má­cií, takže sa ne­mu­síš báť po­vest­ného tráp­neho ti­cha a tém o po­časí.

Ne­za­bú­daj, že mož­ností máš veľa a aj oby­čajná cesta au­to­bu­som, či ven­če­nie psa môže byť šanca, ako si nájsť vy­sní­va­ného par­tnera. Je len na tebe, či bu­deš od­vážna a oslo­víš nie­koho ty, alebo po­čkáš kým, do­tyčná osoba osloví teba. Av­šak ďal­šia skvelá šancu už byť ne­musí, tak za­hoď zá­brany a sprav prvý krok. Možno sa to po­darí, možno nie, ale keď nejde o ži­vot, nejde predsa o nič.

Komentáre