Mať so se­bou na ces­tách veľkú a ťažkú bato­žinu je nie­len nepo­hodlné, no mno­ho­krát aj fi­nančne ná­ročné. Týchto 5 ti­pov ti tak ušetrí po­platky za bato­žinu a aj tvoje nervy.

Ne­pod­ceň vý­ber správ­neho kufra

Pri pre­mýš­ľaní, čo si zba­líme do kufra často zabú­dame na ku­for sa­motný. Pri vý­bere toho pra­vého síce ide o pr­votnú väč­šiu in­ves­tí­ciu, no ča­som sa ti ur­čite vráti. Ak ces­tu­ješ často, ur­čite si zvoľ nie­ktorý z ex­tra ľah­kých mate­riá­lov. Ušet­ríš tak na po­plat­koch za bato­žinu a ces­to­va­nie bude pre teba oveľa po­hodl­nej­šie.

unsp­lash.com

Spíš si zo­znam vecí

Pres­nej­šie pove­dané — zo­znam nevy­hnut­ných vecí. Pop­re­mýš­ľaj pri­tom nad tým, koľko dní bu­deš preč, či bu­deš mať mož­nosť oble­če­nie si oprať a či máš v pláne kú­piť si ne­jaké nové. Zváž tiež to, či by si sa mal pri­pra­viť na ne­jaké pred­po­kla­dané veľké zmeny poča­sia. Snaž sa do zo­znamu zara­diť na­ozaj mini­mum vecí a pri ba­lení sa ho striktne drž. Odo­laj poku­še­niu pri­ba­liť si niečo so zná­mym argu­men­tom: „Ale čo ak…“.

Oble­če­nie bal s roz­umom

Naj­lep­šie oble­če­nie na cesty je také, ktoré je ľahké, skladné a ne­krčí sa. Po­kiaľ ces­tu­ješ nie­kam, kde bude chladno, upred­nostni vrstve­nie a vezmi si so se­bou ter­mop­rádlo a via­cero ten­ších vrs­tiev. Tie si mô­žeš zaba­liť na­prí­klad do kom­pres­ných sáč­kov. Ak ich ne­máš k dis­po­zí­cii, snaž sa všetko oble­če­nie „skom­pri­mo­vať“ tak, ako je to len možné. Do lie­tadla si vždy ob­leč tie naj­ťaž­šie kusy oble­če­nia — na­prí­klad ťažké zimné to­pánky, či ťažké a ob­jemné svetre.

unsp­lash.com

Povo­lený mul­ti­tas­king

Mul­ti­tas­king síce je zabi­ja­kom tvo­jej pro­duk­ti­vity, no pri ba­lení ti môže skvele po­môcť. Vy­uži pred­mety a pro­dukty, ktoré ti po­slú­žia na viac než len na je­den účel. Načo by si si na­prí­klad bral šam­pón, kon­di­ci­onér a spr­chový gél, keď náj­deš už aj príp­ravky, ktoré spá­jajú všetko v jed­nom ba­lení? Po­dobne sa pokú­siť pou­va­žo­vať nad všet­kým zo svojho zo­znamu.

Smart­fón vždy po ruke

Tvoj mo­bil sa pri ces­to­vaní stane tvo­jím neod­mys­li­teľ­ným po­moc­ní­kom, ktorý ti v kufri ušetrí na­ozaj veľa miesta. Do­káže ti predsa na­hra­diť foto­apa­rát, mapu, knihy, zá­pis­ník, časo­pisy a iné. Je­diné, čo mu­síš uro­biť, je stiah­nuť si tie správne apli­ká­cie.

Komentáre