Leto sa blíži ku koncu a spolu s ním sa skra­cuje aj ob­do­bie voľna a do­vo­le­niek. Ak máš tro­chu času naz­vyš a ne­vieš čo s ním, do­voľ mi pod­su­núť ti zo­pár dob­rých fil­mov, ktoré stoja za to, aby si ho nimi vy­pl­nila.

  1. Pol­noc v Pa­ríži ( Mid­night in Pa­ris, 2011) – ko­mé­dia/ ro­man­tický/ fan­tasy

Skvelá hudba, prí­jemná at­mo­sféra, tro­cha ro­man­tiky a his­tó­rie ume­nia k tomu. Ak máš chuť na niečo ľahké, uvoľ­nené a zá­ro­veň zau­jí­mavé, od­po­rú­čam ti práve tento film. Stále sa k nemu rada vra­ciam, pre­tože ma do­káže vtiah­nuť do jed­not­li­vých sto­ročí a do­ko­nalo pri­blí­žiť at­mo­sféru vte­daj­šieho spo­lo­čen­ského ži­vota vo Fran­cúz­sku.

you­tube.com

  1. Hore za lás­kou ( Up for love, 2016 ) – ko­mé­dia/ ro­man­tický

Film, ktorý v sebe skrýva pekný od­kaz. Do krás­nej, vtip­nej a úspeš­nej Diane sa za­mi­luje veľmi šar­mantný, vtipný a bo­hatý muž. Vy­ze­rajú ako do­ko­nalý pá­rik, av­šak má to je­den há­čik. Diane je o pár ( dosť ) cm vyš­šia ako on. Vrelo od­po­rú­čam všet­kým diev­ča­tám, ale aj chla­pom, ktorí majú svoju pred­stavu o tom ako má vy­ze­rať do­ko­nalý pá­rik.

you­tube.com

  1. Ako byť sin­gle ( How to be sin­gle, 2016) ko­mé­dia/ ro­man­tický

Ak si sa ocitla po dl­hej dobe v par­tner­skom vzťahu zrazu sama, tento film ťa pre­ve­die ako na­lo­žiť so svo­jou opäť na­do­bud­nu­tou slo­bo­dou. Pri­ne­sie ti mnoho úsmev­ných si­tu­ácií a zá­ro­veň po­u­káže na to, že byť sama z času na čas ne­zaš­kodí, ba práve na­opak, po­môže ti ob­ja­viť krásy sin­gle ži­vota.

ne­tf­lix.com

  1. Má ma rád, nemá ma rád ( Flip­ped, 2010 ) – ko­mé­dia/ ro­man­tický/ drama

Mi­lu­jem prí­behy, ktoré za­chy­tá­vajú ži­vot dvoch ľudí, ktorí sa po­znali od­ma­lička, a uka­zujú nám ako spolu po­stupne vy­ras­tali a pre­ko­ná­vali zá­kladnú či strednú školu, a rôzne ži­votné ná­strahy. Táto veľmi jemná ro­man­tická ko­mé­dia ti ukáže ako to chodí aj v bež­nom ži­vote, kedy sa malé diev­čatá tajne za­mi­lo­vá­vajú do svo­jich spo­lu­žia­kov, ktorí ich až po­stu­pom času za­čnú vní­mať inak ako len ka­ma­rátky.

you­tube.com

  1. S lás­kou, Ro­sie ( Love, Ro­sie 2014 ) – Ko­mé­dia/ ro­man­tický

Aj ty máš svojho naj­lep­šieho pria­teľa, s kto­rým do­ká­žeš pre­brať všetko na svete a vô­bec sa pred ním ne­han­bíš? Per­fektne si roz­umiete, ale stále ste len ka­ma­ráti aj keď vám všetci na­vô­kol tvr­dia, akoby ste sa k sebe ho­dili? Možno si to ani sama ne­uve­do­mu­ješ, ale nie­kedy je dobré po­zrieť sa na svojho ka­ma­ráta aj z inej stránky. Tento film ti ukáže prí­beh dvo­j­ice naj­lep­ších pria­te­ľov, ktorí sa do seba po­stu­pom času za­mi­lo­vali, aj keď o tom dlho sami ani len ne­tu­šili.

you­tube.com

Komentáre