Európ­ske mestá sú na­ozaj nád­herné. Po­máha im ich his­to­rická ar­chi­tek­túra, bo­hatá kul­túra a sa­moz­rejme prí­rodná krása. Aj keď naj­čas­tej­šie nav­šte­vo­vané mestá sú Pa­ríž, Atény, Bar­ce­lona či Ber­lín, mám tu pár ta­kých, ktoré ťa úplne do­stanú z tých „oby­čaj­ných“ des­ti­ná­cií.

Tu je 5 Európ­skych miest, ktoré mu­síš nav­ští­viť naj­me­nej raz:

1.PRAHA, ČESKÁ RE­PUB­LIKA

Hlavné mesto Čes­kej re­pub­liky, Praha, je ozna­čo­vaná aj náz­vami ako „mesto veží“ alebo „ko­runa sveta.“ Ak máš očko pre ume­nie a ar­chi­tek­túru, mala by si tam za­ví­tať čím skôr. Miesta ako Kar­lov most, Praž­ský hrad či Sta­ro­mest­ské ná­mes­tie majú svoje čaro, ale je tu aj niečo me­nej pre­zen­to­vané. Ak si člo­vek, ktorý rád na­sáva at­mo­sféru miest, Praž­ské uličky sú na to ako stvo­rené. Je to ur­čitý druh ro­man­tiky, ale ešte ro­man­tic­kej­šie sú pre­chádzky pri Vl­tave. Praha toho po­núka na­ozaj veľa a každý si tam príde na „svoje.“

foto: pixabay.com

foto: pi­xa­bay.com

2.KO­TOR, ČIERNA HORA

Ne­uve­ríš, že mesto, ma­ličké ako Ko­tor, môže mať tak ne­uve­ri­teľné krásy. O niečo star­šie mes­tečko ako 200 ro­kov, je ob­klo­pené mod­rou vo­dou na jed­nej strane a na dru­hej krás­nymi ho­rami. Zá­liv Ko­tor patrí me­dzi najk­raj­šie miesto v ce­lej Čier­nej Hore. Ranné lúče na fjordy do­dajú an­jel­ský do­tyk ce­lému mestu. Jed­no­značne by si mala byť sved­kom tohto vzhľadu sta­rého mesta s kom­plet­nou dneš­nou vy­ba­ve­nos­ťou.

foto: pixabay.com

foto: pi­xa­bay.com

3.AZORY, POR­TU­GAL­SKO

Si­tu­ované v strede At­lan­tic­kého oce­ánu, asi dve ho­diny letu z Li­sa­bonu. Azory sú vy­tvo­rené z 9 obý­va­ných os­tro­vov, ktoré sú so­peč­ného pô­vodu. Hoci sú tieto os­trovy po­va­žo­vané za je­den, každý z nich má svoju krásu, tra­dí­cie, ku­chyňu a ar­chi­tek­túru. Toto po­kojné miesto, kde sa dá vý­borne od­pú­tať od kaž­do­den­ných sta­rostí a zhonu, skrýva v sebe aj mnoho dob­ro­druž­stiev. Jazda na ka­jaku, tu­ris­tické chod­níčky, raf­ting či po­tá­pa­nie, per­fektne vy­rov­ná­vajú jeho pri­ro­dzený po­koj. Ur­čite pri náv­števe ne­za­budni na po­zo­ro­va­nie veľ­rýb a del­fí­nov v ich pri­ro­dze­nom pro­stredí. Je to naj­väčší zá­ži­tok pre kaž­dého a mys­lím, že ty ne­bu­deš vý­nim­kou!

foto: pixabay.com

foto: pi­xa­bay.com

4.MOS­TAR, BOSNA A HER­CE­GO­VINA

Južnú časť Bosny a Her­ce­go­viny ob­zvlášt­ňuje toto ta­jomné mes­tečko Mos­tar, s orien­tál­nou kul­tú­rou. Jeho stre­dom te­čie rieka Ne­retva so zau­jí­ma­vou far­bou, niečo me­dzi azú­ro­vou a sma­rag­do­vou ze­le­nou. Ur­čite ťa tu očarí aj ar­chi­tek­túra, ktorá je tak trošku „iná“ ako naša. Ne­mu­síš byť v ar­chi­tek­túre „ako doma,“ no starý most si ur­čite všim­neš. Už len z dô­vodu, že tam môže stáť člo­vek pri­pra­vený z neho sko­čiť. Ču­du­ješ sa prečo? Je to ur­čitý ha­zard a vzru­še­nie pre tu­ris­tov aj sko­ka­nov sa­mých, pre­tože výška hla­diny sa stále mení. Keď tam už bu­deš, ne­za­budni vbe­hnúť do ná­kup­ných cen­tier, služ­bami a kva­li­tou ve­dia často tromf­núť tie naše. 🙂

foto: pixabay.com

foto: pi­xa­bay.com

5.ZA­DAR, CHOR­VÁT­SKO

Chor­vát­sky Za­dar je tak­tiež jed­ným z pek­ných miest v Európe, ktoré ne­máme ani ďa­leko. Sa­motné jeho cen­trum je veľká pa­miatka s po­zos­tat­kami an­tiky a re­ne­san­cie. Ak však ne­pat­ríš me­dzi mi­lov­ní­kov pa­mia­tok a nech­ceš his­tó­riou za­biť celý deň, ne­za­budni nav­ští­viť jednu z naj­lep­ších pláži po­me­no­vanú Ko­lo­vare. Do­konca do­stala známku za čis­totu a upra­ve­nosť, takže ur­čite je­den od­dy­chový deň ne­smie chý­bať. Av­šak naj­viac úžasná vec je aj tak zá­pad slnka. Ver mi, ja sama som ešte krajší ne­vi­dela! 🙂

foto : pixabay.com

foto : pi­xa­bay.com

ti­tulná foto: www.tra­ve­land­le­i­sure.com

Komentáre