Zdravé ce­re­álne ra­ňajky, vďaka kto­rým sme chorí a tuční

Čo môže byť lep­šie ako fit zdravé ra­ňajky, vďaka kto­rým sa cí­tim tak úžasne…OBÉZNE! Vedci do­ká­zali, že naj­bež­nej­šie pro­pa­go­vané ra­ňaj­kové ce­re­álie so „za­ja­či­kom“, „vče­lič­kami“ a či s ob­ráz­kom ženy s vy­for­mo­va­ným bruš­kom naj­viac pri­kla­dajú ruku k obéz­nosti nie­len detí, či k me­ta­bo­lic­kým po­ru­chám a hy­pe­rak­ti­vite. Čí­tala si nie­kedy tie malé riadky ozrej­mu­júce zlo­že­nie? Ge­ne­ticky mo­di­fi­ko­vané obi­lie, ko­pec cukru, glu­kó­zový si­rup, pal­mový olej, che­mi­ká­lie… zdravé, však? Do tejto ka­te­gó­rie sa­moz­rejme spa­dajú aj mnohé fit a mϋsli ty­činky…skús sa raz po­zrieť na zlo­že­nie pred tým, než to kú­piš.                                                            pexels-photo-135525 foto: pe­xels.com

Chutná „Baby“ ka­rotka nie je vô­bec „Baby“

Lo­ka­li­zá­cia klam­stva – mra­ziace boxy v ob­chod­ných re­ťaz­coch. Vy­ze­rajú tak chut­nučko! Ma­ličké mla­dučké baby ka­rotky! Naj­rad­šej ich dá­vame de­ťom, tak sa z nich te­šia…

Omyl! Táto mrk­vička nie je v sku­toč­nosti ma­ličká a už vô­bec nie mladá. Je to stará mrkva, ktorá by bola za nor­mál­nych okol­ností vy­ha­dzo­vaná.carrots-1703993_960_720foto: pe­xels.com

Pod­ni­ka­teľ­ská myš­lienka skr­sla v roku 1986 ka­li­forn­skému far­má­rovi Mike Yuro­sek, keď sa mu zdalo byť mr­ha­ním pe­ňazí, vy­ha­dzo­vať ne­do­ko­nalé mrkvy na sme­tisko. Tak­mer 70% vy­pes­to­va­nej veľ­kej mrkvy sa ne­dalo pre­dá­vať, lebo mrkva bola skrú­tená, po­ško­dená alebo inak de­for­mo­vaná. Mike sa po­kú­sil lik­vi­do­vať mrkvu tak, že ju dá­val pra­sa­tám. Vý­krm ukon­čil po tom, čo tuk z pra­siat zo­ran­žo­vel vďaka pri­veľa be­ta­ka­ro­ténu.

A tak Yuro­sek za­kú­pil re­začku pô­vodne na ze­lené fa­zule a po­re­zal mrkvu na 4-cen­ti­met­rové kúsky. Ná­sledne ich ho­dil do prie­my­sel­nej škrabky na ze­miaky, aby sa oškra­bali de­for­mity, hni­loba či po­ško­de­nia a vy­hla­dil ich na do­ko­nalý tvar. Čo vzniklo už dô­verne po­známe a mi­lu­jeme ako „Baby ka­rotku“.

Naj­väčší vtip ce­lého jeho pod­ni­ka­teľ­ského ná­padu so sta­rou mrk­vou bol v tom, že sa táto stará spra­co­vaná mrkva pre­dáva oveľa drah­šie ako bežná mrkva.

Pre­cuk­ro­vaná pre­stíž zná­mych ná­po­jov

Mám do­jem, že ur­čité značky majú svoje meno len vďaka tomu, že je to IN a o uží­va­te­ľovi to uka­zuje ur­čitú mienku pre­stíže…alebo hlú­posti? Ho­vo­ríme tu o „znač­ko­vej“ káve, bez kto­rej sa žiadna mo­delka ne­od­fotí za vo­lan­tom fra­je­rovho tá­toša a „gu­lôč­ko­vých“ ča­joch… Iste, raz za čas je do­vo­lené zhre­šiť, ale pili by ľu­dia tieto ná­poje denne keby ve­deli ich ob­sah? Stačí len dobrá pro­pa­gá­cia a ľu­dia sa bez ro­zmyslu zbláz­nia v obave, že by ne­daj­bože ne­boli IN!pexels-photofoto: pi­xa­bay.com

V teste kva­lity zná­mej ame­ric­kej kávy skon­čila táto pre­dra­žená ma­lič­kosť podľa hod­no­te­nia zá­kaz­ní­kov do­konca za ká­vou z Mc Do­nalds. Len 1% zrniek kávy po­dá­va­nej v tejto ka­viarni po­chá­dza z or­ga­nic­kých zdro­jov. Ich kva­lita kávy sa nedá zrov­ná­vať s tou, ktorú Vám po­dajú v akej­koľ­vek „me­nej pre­stíž­nej“ ka­viarni. Opäť tu vidno fe­no­mén pána Yuro­seka  a jeho baby ka­ro­tiek – pre­daj od­padu za oveľa vyš­šiu cenu ako pro­dukty v nor­mál­nej kva­lite.
Vý­rob­co­via gu­lôč­ko­vého čaju tak­tiež majú čo-to na ro­váši. Stretli sa s veľ­kým od­po­rom, keď uvá­dzali, že tieto čaje sú zdravé a bez cukru. Z 300 000 pre­da­ných ná­po­jov je len 800 ku­sov spot­re­bi­te­ľom vy­žia­da­ných v zá­klad­nej ver­zii bez pri­da­ného si­rupu. Že­la­tí­nové gu­lôčky, ktoré sa ná­sledne do zá­klad­nej ver­zie pri­dá­vajú, sú plné tohto bie­leho jedu! Na­prí­klad, naj­ka­lo­ric­kej­šia kom­bi­ná­cia mlieč­neho ná­poju s ko­ko­so­vou prí­chu­ťou a ta­pi­oko­vých gu­lô­čok má viac ka­ló­rií ako li­ter coly…na­zdra­vie!

 

Lo­sos ako jedna z naj­to­xic­kej­ších rýb

Lo­sosy pre­dá­vané v ob­cho­doch ani zďa­leka ne­mali šťastný ži­vot v mo­riach až po­kým ich ne­ulo­vili. Sú umelo od­cho­vané v ka­diach, ča­sto­krát aj v slad­kej vode pl­nej ché­mie a an­ti­bi­otík. Je to po­dobný fe­no­mén ako s ry­bou Pan­ga­sius. Vo voľ­nej prí­rode sú lo­sosy pri­roz­dene ru­žov­kasté, lebo sa ži­via kre­ve­tami. Ru­žo­vosť mäsa v ka­diach do­siahnu vý­rob­co­via pri­kr­mo­va­ním rýb rôz­nymi múč­kami a pig­men­to­vými pe­le­tami. Často na­miesto lo­sosa kú­piš oby­čaj­ného pri­far­be­ného ps­truha.

Pri kúpe sle­duj pô­vod ryby – ak je na štítku na­pí­sané „od­cho­vané v …“ alebo „ak­va­kul­túra“, ruky preč!market-897990_960_720foto: pi­xa­bay.com

Tmavé pe­čivo je zdrav­šie… Ur­čite?

Tak ako pri lo­so­soch, pri­far­be­nom bie­lom cukre, tak aj pri tma­vom pe­čive a mno­hých ďal­ších fa­reb­ných kla­moch by sme sa mali za­mys­lieť, či by vý­rob­co­via ne­mali byť kla­si­fi­ko­vaní ako umelci! Pri­far­bo­va­nie tma­vého pe­čiva, aby bolo tmavé, je to­tiž bežná ru­tina. V tom lep­šom prí­pade sa po­u­žije na pri­far­be­nie ka­ra­mel. Sku­toč­ného tma­vého zdra­vého ce­lo­zrn­ného pe­čiva je na pul­toch na­ozaj málo. Z ce­lej po­nuky tma­vého pe­čiva som na­šla len jed­ného je­di­ného vý­robcu „na­ozaj­st­ného“ tma­vého pe­čiva.

Tip, ako toto pe­čivo ro­zo­znať, je čí­tať zlo­že­nie – na pr­vom mieste v zlo­žení musí byť práve ce­lo­zrnná múka, nie svetlá pše­ničná alebo ražná.

pexels-photo-65098Photo: pe­xels.com

V dneš­nom po­tra­vi­no­vom cha­ose je ťažké sa vy­znať, vy­me­no­vala som len zo­pár z množ­stva. Za­ta­jo­va­nie sku­toč­ností, kla­ma­nie a za­vá­dza­nie od vý­rob­cov je často ne­možné pre­kuk­núť. Vo­lám to ná­kupná tu­ris­tika, keď idem na ná­kup a každý je­den pro­dukt pred tým, než ho dám do ko­šíka, štu­du­jem, čo sa týka zlo­že­nia a pô­vodu.

Zá­sadne ku­pu­jem slo­ven­ské po­tra­viny, ma­xi­málne od su­se­dov. Často v ob­chode go­og­lim, ak je v zlo­žení niečo, čo ne­po­znám. Iste, zdr­žím sa dl­h­šie v ob­chode, ale ja im tie klam­stvá „ne­zo­že­riem“! A ty?

Vo vi­deu náj­deš ešte pár zau­jí­ma­vostí, o kto­rých som ne­pí­sala.

co­ver foto: you­tube.com

Komentáre