Mo­ti­vá­cie nie je ni­kdy dosť a ja som sa tro­chu „pre­hra­bala“ ins­ta­gra­mom, aby som pre teba vy­brala 5 naj­lep­ších fit­ness úč­tov, ktoré ti do­po­môžu spl­niť si svoje pred­sav­za­tia v no­vom roku. I ba­letka, ta­neč­níčka či at­létka ťa môžu mo­ti­vo­vať vo via­ce­rých sme­roch nie­len vrámci fit­ness či zdra­vej stravy, ale aj psy­chic­kého zdra­via.

Uží­vaj, dr­žíme palce!

 

Ka­yla It­si­nes

8 mi­li­ó­nov fol­lo­we­rov asi ho­vorí za všetko a tak sa Ka­yla môže pý­šiť tým, že je jedna z naj­sle­do­va­nej­ších fit­nes­siek na ins­ta­grame. Ka­yla pod­po­ruje nie­len ľudí, ktorí tú­žia po zmene a zve­rej­ňuje ich prí­behy či fotky, ale pri­náša rôzne rady a fit­ness re­cepty na smo­otie či ce­lo­dennú stravu.

 

Amanda Bisk

Aus­trál­čanka Amanda je kva­li­fi­ko­va­nou in­štruk­tor­kou jógy, at­létka a plav­kyňa. Mi­lov­níčka psov ťa denne zá­so­buje krás­nymi fot­kámi pri pláži, so svo­jimi mi­lá­čikmi alebo pri športe, ktorý tak mi­luje. Aman­din ins­ta­gram roz­hodne od­po­rú­čame, tak ako aj jej you­tu­bový ka­nál.

 

Han­nah Fal­lis Bronf­man

Djka a mi­lov­níčka ly­žo­va­nia, tanca, at­le­tiky, dob­rého zdra­vého jedla, ces­to­va­nia a módy je sku­točne vše­stranná osoba, ktorá ťa môže mo­ti­vo­vať vo via­ce­rých sme­roch. Ok­rem toho spo­lu­pra­cuje s fir­mou Adi­das Wo­men, vy­tvo­rila pár fit­ness ba­líč­kov, ktoré i tebe  po­môžu za­čať svoju fit­ness cestu v roku 2018.

 

Misty Co­pe­land

Misty je ba­letka z Ame­ric­kého ná­rod­ného ba­letu, ktorá je tak­tiež in­špi­rá­ciou, ktorá ti môže do­dať se­ba­ve­do­mie. Ak by si si chcela vy­for­mo­vať po­stavu iným štý­lom ako fit­ness, skús sa in­špi­ro­vať jej ins­ta­gra­mom a zis­tíš, že pekná po­stava sa dá vy­for­mo­vať aj tan­com. Tak čo, za­pí­šeš sa na ho­diny ba­letu alebo as­poň spo­lo­čen­ských tan­cov?

 

 

Sjana Elise Earp

Sjana, ktorá je mi­lov­níč­kou jógy, má viac ako 1,3 mi­li­óna fol­lo­we­rov aj vďaka tomu, že ok­rem zdra­vého ži­vot­ného štýlu pre­fe­ruje zdra­vie aj vrámci psy­chic­kej hy­gieny a preto sa mô­žeš in­špi­ro­vať nie­len jej per­fekt­nou po­sta­vou, ale aj myš­lien­kami alebo ces­to­va­teľ­skými fot­kami. In­špi­rá­cie nie je ni­kdy dosť vo via­ce­rých sme­roch a my tento ins­ta­gra­mový účet od­po­rú­čame!

Komentáre