Mo­derné ran­de­nie je ťažké.

Opý­taj sa na to ko­ho­koľ­vek a bude sú­hla­siť. Je síce pravda, že mo­derné tech­no­ló­gie väč­šinu vecí uľah­čujú, aj tak je rande pre nie­koho hrozný zá­ži­tok.

Dnes ti pri­ná­šam člá­nok, v kto­rom sa do­zvieš dô­vody, prečo ženy kom­pli­kujú rande. A to, že ran­de­nie je v pod­state úplne jed­no­du­ché, ak si máte s člo­ve­kom čo po­ve­dať a zá­u­jem je oboj­stranný.

Sprá­vajú sa ne­zau­jato, aj keď ich par­tner zau­jal

Ženy si často mys­lia, že ak sa budú hrať na „ne­vší­mavú“ alebo „ne­do­bytnú“, tak sa za­ru­čene do­stanú do po­ve­do­mia všet­kých mu­žov. V sku­toč­nosti je to na­opak. Muž, ktorý je in­te­li­gentný a bude si mys­lieť, že žena je priama, to bude chá­pať ako ne­zá­u­jem.

Chcú, aby ich par­tner čo naj­viac žiar­lil

Ženy po­u­ží­vajú svoje zbrane často. Ob­čas vy­uží­vajú rôz­nych mu­žov na to, aby ten, s kto­rým sú na rande, za­čal žiar­liť. No v sku­toč­nosti si jej par­tner bude mys­lieť, že to ne­myslí moc vážne, ak ide v ten ve­čer ešte aj za dru­hým.

Nie sú samy se­bou, pre­tože sa boja od­miet­nu­tia

Často sa stáva, že ženy sú hanb­livé. Najmä ak ide o prvé rande. Nie sú samy se­bou a boja sa čo­koľ­vek po­ve­dať, aby si ich par­tner ne­mys­lel niečo zlé. Stre­tá­vam sa aj s tým, že sa hrajú na niečo, čo vô­bec nie sú.

Oča­ká­vajú, že sa bude muž ne­us­tále sna­žiť

Viem aj to, že muži pre­stanú mať o ženu zá­u­jem, ak sa ona pre­stane sna­žiť. My ženy si mys­líme, že celá práca okolo rande by mala byť na mu­žovi. No nie je to pravda. Za­bú­dame, že na vzťah treba dvoch a treba sa sna­žiť rov­no­cenne. Ne­ne­chať všetko len na par­tne­rovi.

Pre­zra­dia o sebe všetko už na pr­vom rande

Ve­cou, kto­rou si to ženy kom­pli­kujú je aj to, že po­ve­dia všetko na­raz. Muži majú radi ta­jom­stvá a mi­lujú, keď môžu ženu po­stupne „od­ha­ľo­vať“.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre