Ako denné lí­če­nie ob­vykle vo­líme niečo pri­ro­dzené a ne­ná­padné. O to väč­šia zá­bava je, keď sa ve­čer chys­táme nie­kam vy­ra­ziť, a mô­žeme si do­vo­liť vý­razne sa na­lí­čiť. Look, ktorý zvo­líme na ne­skoré ve­černé ak­cie býva vždy o čosi vy­zý­va­vejší a od­váž­nejší. Ne­treba sa báť expe­ri­men­to­vať, hlavne ak chceš za­žia­riť. Ak sa ne­vieš roz­hod­núť, akou ces­tou sa vy­dať, ne­chaj si po­ra­diť. Tu je 5 make-up lo­okov, kto­rými ve­čer ur­čite ohú­riš.

1. Vý­razné očné linky

A síce očná linka má svoju naj­po­pu­lár­nej­šiu éru už za se­bou, ne­po­chybne je ob­ľú­bená aj dnes. Kým na denné lí­če­nie volí jed­no­du­ché očné linky, ktoré ti jemne zvý­raz­nia oko, na ve­čer si po­kojne do­voľ hrub­šiu a vý­raz­nej­šiu. Na­lí­čiť do­ko­nalú očnú linku si vy­ža­duje ur­čitú zruč­nosť, ale nie je to nič, čo by si sama doma ne­z­vládla. Chce to len cvik! Ako zá­klad pod očnú linku si mô­žeš na­niesť tieň v ne­ja­kej jem­nej pri­ro­dze­nej farbe.

A ak by ťa ná­ho­dou omr­zela os­tro­o­hra­ni­čená očná linka, v móde je dnes aj roz­ma­zaná. Jed­no­du­cho ju na­kres­líš oby­čaj­nou čier­nou (alebo fa­reb­nou) ce­ruz­kou, a po­mo­cou štetca na lí­če­nie roz­ma­žeš. Keď chceš do­cie­liť ešte dra­ma­tic­kejší look, pri­dal linku aj na spodné viečko.

2. Dy­mové lí­če­nie

Dy­mové lí­če­nie ni­kdy ne­vyjde z módy. Po­u­žiť ho mô­žeš v čier­nej, alebo v rôz­nych fa­reb­ných od­tie­ňom, ktoré ženy ob­ľu­bujú čo­raz čas­tej­šie. Prin­cí­pom je ap­li­ká­cia naj­tmav­šieho od­tieňa z te­bou vy­bra­nej fa­reb­nej škály, do von­kaj­šieho kú­tika oka. Ďa­lej na­nes svet­lej­šiu farbu a vo vnú­tor­nom kú­tiku bude do­mi­no­vať najs­vet­lej­šia. Po­kojne doň mô­žeš na­niesť aj kú­sok roz­jas­ňo­vača.

View this post on Ins­ta­gram

🖤🖤🖤DARK MA­GIC🖤🖤🖤ple­ase tag @morp­heb­rus­hes ______________________________________ •BROWS• @anas­ta­sia­be­ver­ly­hills Dip brow po­made in me­dium brown & soap •EYES• @morp­heb­rus­hes @jac­lyn­hill DARK MA­GIC pa­lette #morp­he­xjac­lyn­hill #dark­ma­gic­pa­lette ________________________________________ #morp­heb­rus­hes #wa­ke­upand­ma­keup #anas­ta­sia­be­ver­ly­hills #abhb­rows #ma­ke­girlz #ma­ke­up­tu­to­rialsx0x #pe­a­chy­qu­e­enb­log #fa­ke­up­fix #bru­net­te­girl #pho­to­oft­he­day #ins­ta­good #mo­na­kat­tan #ha­lo­eye #morp­he­pa­lette #smo­ke­y­eye #ma­ke­upoft­he­day #un­dis­co­ve­red­muas #un­dis­co­ve­red_muas #un­dis­co­ve­red­mua #nor­vina #abh­jun­kies #dark­ma­keup

A post sha­red by ANIKA 🌹 (@anika.wa­nis­ze­wska) on

View this post on Ins­ta­gram

EME­RALD OB­SES­SI­ONS 🐍🐍🐍 _____________________________________ F A C E @jou­er­cos­me­tics foun­da­tion in LATTE @ma­ke­up­re­vo­lu­tion @ma­ke­up­re­vo­lu­ti­on­pol­ska con­ce­a­ler in C6 @hu­da­be­auty #hu­da­be­au­ty­ea­sy­bake PO­UND CAKE @morp­heb­rus­hes 9C & 9N pa­lette @anas­ta­sia­be­ver­ly­hills SU­GAR glow kit B R O W S @be­ne­fit­cos­me­tics @be­ne­fit­po­land ka brow 4 & gimme brow gel E Y E S @hu­da­be­auty @shop­hu­da­be­auty EME­RALD OB­SES­SI­ONS pa­lette #hu­da­be­au­ty­ob­ses­si­ons @lil­lyg­ha­li­chi @lil­ly­las­hes MY­KO­NOS #lil­lyg­ha­li­chi #lil­ly­las­hes #gha­li­chig­lam L I P S @na­bla­cos­me­tics ZEN ______________________________________ #na­bla­cos­me­tics #wa­ke­upand­ma­keup #sil­ver­hair #hu­da­be­auty #hu­da­kat­tan #shop­hu­da­be­auty #ha­lo­eye #nu­de­lips #be­ne­fit­cos­me­tics #be­ne­fit­po­land #anas­ta­sia­be­ver­ly­hills #abh #nor­vina #brian_cham­pagne #slave2ma­keup #slave2be­auty #be­ne­fitb­rows #ma­ke­up­re­vo­lu­ti­on­pol­ska #ma­ke­up­re­vo­lu­tion

A post sha­red by ANIKA 🌹 (@anika.wa­nis­ze­wska) on

Dru­hým va­rian­tom dy­mo­vého lí­če­nia je to, že daný tmavý od­tieň mô­žeš po­u­žiť na celé viečko, pri­čom jeho vr­chnú časť za­pra­cu­ješ s iným tie­ňom „do­stra­tena“. Vy­svet­ľuje sa to ťažko, ale na ob­rázku po­cho­píš, čo tým mys­lím.

3. Trb­lietky

Ak chceš DO­SLOVA za­žia­riť, tak sa od­viaž a do svojho lí­če­nia za­pra­cuj trb­lietky. Oko krásne roz­žia­ria a jed­no­značne zaujmú. Trb­lietky mô­žeš po­kojne do­kom­bi­no­vať k dy­mo­vému lí­če­niu, alebo linke. Je na tebe, či si zvo­líš strie­borné, zlaté alebo fa­rebné. Hlavne si vy­ber ne­jaké, ktoré sa ho­dia k tvojmu out­fitu.

View this post on Ins­ta­gram

It’s been a while since I did a purple-ish lip 💜 Ma­keup de­tails: Eyes: @hu­da­be­auty Mini ob­ses­sion pa­lette in “Elect­ric” on the eyes (I used the orange, purp­les and pinks in the cre­ase) I also used the @hu­da­be­auty Rose gold pa­lette (mainly the red/brown & black shade to de­e­pen the cre­ase) Glit­ter: @shop­vi­olet­voss “Ro­sa­lind” glit­ter @morp­heb­rus­hes gel ey­eli­ner in “Slate” Las­hes: @lil­ly­las­hes “Car­mel” @mac­cos­me­tics “Ny­lon” in the in­ner tear ducts Lips: @co­lou­red­raine “Rou­lette” Be­ret: @nord­strom P.S Sorry about how long it took to list the de­tails! Ho­li­days got me fe­e­ling lazy AF.

A post sha­red by ALINA (@ma­ke­up­by­alinna) on

4. Za­me­rané na pery

Nie každá žena má od­vahu dať si cez deň vý­razný rúž. Čer­vený, fia­lový alebo do­konca čierny! Av­šak ak chceš ve­čer zau­jať, ne­boj sa siah­nuť aj po týchto vý­raz­nej­ších od­tie­ňoch. Tvoje pery sa vďaka nim stanú ne­odo­la­teľ­nými.

5. Riasy ako bá­bika

Ak trb­lietky, či hrubé linky nie sú nič pre teba, skús svoje oči zvý­raz­niť inak. Na trhu je dnes množ­stvo ume­lých rias, ktoré ti s tým po­môžu. Keď si zvo­líš vý­razné riasy, hravo ich mô­žeš do­kom­bi­no­vať so zau­jí­ma­vým rú­žom a do­sta­neš ne­vinný, no zá­ro­veň veľmi sexy look.

View this post on Ins­ta­gram

I’ve te­a­med up with @jes­se­cos­me­tics to gi­ve­a­way $500 worth of ma­keup to one lucky win­ner – To en­ter, sim­ply: 1️⃣ Fol­low @jes­se­cos­me­tics and @shop­jes­se­cos­me­tics 2️⃣ Tag 2 friends on this image who you would share this with. Con­di­ti­ons **Bo­nus: 1 share (story or re­post)= 10 en­tries #jes­se­cos­me­tics #ma­ke­up­by­alina •  Com­pe­ti­tion open worl­dwide •  You can en­ter mul­tiple ti­mes but tag dif­fe­rent friends. •  Com­pe­ti­tion ends on Tu­es­day 7th Au­gust PT. •  Win­ner will be cho­sen at ran­dom and an­noun­ced on @ma­ke­up­by­alina ins­ta­gram on 8th Au­gust. To pur­chase Jesse Cos­me­tics las­hes get them at www.Jes­se­Cos­me­tics.co Ple­ase do not tag ce­leb­ri­ties and fake ac­counts. Fake ac­counts will be di­squ­ali­fied. Un­fol­lo­wers will be di­squ­ali­fied and bloc­ked from fu­ture gi­ve­a­ways. #shop­jes­se­cos­me­tics #jc­gi­ve­a­way #jes­se­cos­me­tic­las­hes #gi­ve­a­way

A post sha­red by ALINA (@ma­ke­up­by­alinna) on

Komentáre