Ur­čite sa nie raz každá z nás ocitla v ži­vot-ohro­zu­jú­cej si­tu­ácii, ktorá si žia­dala okam­žité rie­še­nie. Uveďme prí­klad – so­bota, 11:30 hod., o 12:00 máš byť v kos­tole na svadbe svo­jej pra­ses­ter­nice z osem­de­sia­teho pia­teho ko­lena a ty, ako inak, ne­stí­haš. Na po­slednú chvíľu si ob­lie­kaš si­lonky, v tom strese ich sc­hmat­neš väč­šou si­lou akoby si mala a tvoje krásne nové gé­lové nechty spô­so­bia tra­gé­diu sve­to­vých roz­me­rov. Očko. To ne­vinné očko, ktoré by si pod ša­tami scho­vala, no ty vieš, že ono bude chcieť vy­kuk­núť a za­zrieť svetlo sveta. Bý­vaš na de­dine, najb­ližší ob­chod, ktorý by ťa za­chrá­nil je 20 ki­lo­met­rov ďa­leko a tieto boli po­sledné, čo si doma mala. Čo te­raz?

Aha!

Presne tak, ja ti te­raz pre­zra­dím, ako si v týchto alar­mu­jú­cich si­tu­áciach po­môcť.

View this post on Ins­ta­gram

Tag your bes­tie ❤️

A post sha­red by FAS­HION RE­SORT (@fas­hion.re­sort) on

1. Na­tr­hnuté pan­čušky

Ak som už hore spo­me­nula, ne­že­lané očko na si­lon­kách vie na­ro­biť veľkú ša­ra­patu. Ale na­šťas­tie, nie je nič, s čím by sme si my ženy ne­po­ra­dili. Aby sme za­chrá­nili naše pan­čušky pred to­tál­nou de­štruk­ciou v tej naj­me­nej vhod­nej chvíli, nám po­stačí lak na nechty. Aký­koľ­vek. Jed­no­du­cho za­la­ku­jeme miesto, kde sa nám za­čína očko tiah­nuť po­zdĺž pan­čušky. Po­kiaľ ne­náj­deme lak (o čom vý­razne po­chy­bu­jem), mô­žeme ho na­hra­diť aj se­kun­do­vým le­pid­lom.

2. Lo­dičky

Možno ste si všimli, že množ­stvo ce­leb­rit­ných dám nosí o číslo väč­šie lo­dičky. Nie­ktoré do­konca aj o tri čísla. Špičku lo­dičky si vy­stelú a tým za­brá­nia bo­les­tiam a pľuz­gie­rom. Aj vďaka tomu vy­dr­žia v pod­pät­koch celé ho­diny.

View this post on Ins­ta­gram

Red so­les per­fec­tion #lou­bou­tin

A post sha­red by FAS­HION RE­SORT (@fas­hion.re­sort) on

3. Ne­pris­pô­so­bivá sukňa

Suk­ňové a ša­tové typy dám ur­čite po­znajú ne­kon­čiaci prí­beh o ne­pos­luš­nej sukni. Sukňa, ktorá ani za čo­koľ­vek na svete ne­os­tane na svo­jom mieste. Ob­zvlášť v chlad­nej­ších dňoch, kedy na seba mu­síme na­vliecť, už zo všet­kých strán spo­mí­nané, si­lonky. Ná­vod ako sa toho zba­viť je však tri­viálny. Jed­no­du­cho stačí vziať lak na vlasy a na­strie­kať si tro­chu na stehná. Vašu sukňu to udrží na mieste a ne­do­volí jej svoj­voľne pu­to­vať do vý­šin.

4. Škvrny po de­odo­rante

Ne­viem ako vám, ale mne sa ta­káto ne­hoda pri­trafí vždy, keď mám na sebe práve niečo čierne. Tie ne­prí­jemné biele fľaky, ktoré bijú do očí mi­ni­málne na 3 ki­lo­metre. Aj s tými si však po­ra­díme a stačí nám na ne oby­čajný vlh­čený obrú­sok.

5. Ra­mienka pod­pr­senky

Na chvíľu sa ešte vráťme do ho­rú­cich let­ných dní, kedy nám aj tielko spô­so­bo­valo veľké prob­lémy. Hlavne vtedy, ak sme si ho ne­mohli ob­liecť pre vy­tŕča­júce ra­mienka od pod­pr­senky (áno, možno te­raz trošku pre­há­ňam). Takže po­kiaľ radi no­síte tielka, ob­zvlášť tie s hl­b­ším vy­kro­je­ním na chrbte, na skry­tie ra­mie­nok vám po­stačí oby­čajná kan­ce­lár­ska spinka na pa­pier.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: pin­te­rest.com

 

Ve­rím, že vám zo­pár týchto uži­toč­ných rád príde raz sku­točne vhod! 🙂

Komentáre