Po čom siah­nuť v toh­to­roč­ných vý­pre­da­joch? Tu je pár ti­pov, ako zo­stať trendy a štý­lová aj v zime.

1. Ko­žuch (Faux fur)

Ne­star­núca kla­sika, oživí každý out­fit, no pre­dov­šet­kým zo­sta­neš v teple. Pri ko­žu­choch sa oplatí in­ves­to­vať do kva­lit­nej­šieho kúsku, treba si dať po­zor na spra­co­va­nie a na kva­litu. Čím kva­lit­nejší vlas, tým dl­h­šie bude ko­žuch vy­ze­rať ako nový. Len hlavne žiadna zver! Sme v roku 2018 a o zvie­ratá sa treba sta­rať, nie pod­po­ro­vať ich za­bí­ja­nie kvôli kusu ob­le­če­nia.

TIP1: Šel­mo­vité vzory v kom­bi­ná­cii s jed­no­du­chými far­bami a de­ni­mom

🐆🐆🐆

A post sha­red by Ad­riana Lima☮ (@ad­ria­na­go­lima) on

Warm on top🤶🏻 @edi­te­dof­fi­cial #EDI­TEDt­he­la­bel #EDI­TED­girls

A post sha­red by Per­nille Te­is­baek (@per­nil­le­te­is­baek) on

TIP2: Sta­ro­rú­žová je šik!

Najmä v kom­bi­ná­cii s ne­utál­nou še­dou alebo fľaš­ko­vo­ze­le­nou, pre viac od­vážne je tu kom­bi­ná­cia sta­ro­rú­žová+ čer­vená. Ne­treba za­bud­núť na zlaté do­pl­nky, ktorý celý out­fit ešte viac zvý­raz­nia. Av­šak po­zor- me­nej je nie­kedy viac!

@do­ri­gem­ca­min­havpa

A post sha­red by Ad­riana Lima☮ (@ad­ria­na­go­lima) on

Do­lo­mi­tes is home to a spec­ta­cu­lar road that pro­vi­des sce­nic dri­ving! It ta­kes you from Bol­zano to Cor­tina d'Am­pezzo th­rough the he­art of the UNESCO-lis­ted pla­ces, that is why, the best way to dis­co­ver the re­gion is to cho­ose a road trip and see vast and di­verse lands­ca­pes of Ita­lian Alps 🏞 We star­ted our ad­ven­ture with @in­die_cam­pers 10 days ago. We were fin­ding small to­wns and get­ting lost at une­xpec­ted ro­ad­side stops, we were cul­ti­va­ting cross-coun­try me­mo­ries that we will carry with us for life. ❤️ That would­n't be po­ssible, if it was­n't a road trip with my fa­vo­rite ta­len­ted pe­ople @s_marga , @re­e­yco and @luke_jc­lark with the help of @in­die_cam­pers 🙏🏻 If you ever have done a road trip, what was your expe­rience? 😊 📷 @re­e­yco #do­lo­miti #do­lo­mi­tes #south­ty­rol #su­ed­ti­rol #alps #moun­tains #ca­non_pho­tos

A post sha­red by Ke­te­van Gi­or­ga­dze (@ka­tie.one) on

2. ro­lák

Ro­lák- ne­smr­teľná kla­sika. Za­hreje no zvý­razní každý out­fit. Ne­pô­sobí vul­gárne no aj tak je zmy­selný.

TIP1: Ro­lák kom­bi­nuj s vy­če­sa­nými vlasmi a vý­raz­nými ná­uš­ni­cami. Na ve­čer vlasy roz­pusti a celý out­fit pod­trhni oč­nými lin­kami, ktoré oči krásne zvý­raz­nia.

To­da­y's mood

A post sha­red by FAS­HION RE­SORT (@fas­hion.re­sort) on

https://www.ins­ta­gram.com/p/Bcj­wUI7lfcr/?ta­ken-by=fas­hion.re­sort

 

3. Mo­tor­kár­ske čižmy

Ty ich ešte ne­máš? To­pánky tejto se­zóny. Vhodné do kaž­dého po­ča­sia a aj na ce­lo­denné cho­de­nie. Ko­nečne niečo po­hodlné.

TIP1: Vy­ze­rajú skvele so suk­ňou alebo ša­tami, do­la­dené sa­kom.

4. Kve­to­vané šaty
Dlhé či krátke, je to na tebe. Vy­ze­rajú skvelo či už s vy­so­kými úz­kymi čiž­mami pod nimi, no nič ne­po­ka­zíš ani s mo­tor­kár­skymi čiž­mami, v kto­rých vy­dr­žíš celý deň.  Ako out­fit do­la­díš je len na tebe. Sú vhodné do školy či do práce, ale aj na ve­černé stret­nu­tie s ka­ma­rát­kami.

TIP1: Na zimu sú vhod­nej­šie tmavé farby. V chlad­nom po­časí kom­bi­nuj s ko­žu­chom. Driek zvý­razni ši­ro­kým opas­kom.

Fla­wless 😍

A post sha­red by FAS­HION RE­SORT (@fas­hion.re­sort) on

5. Ba­retka

Če­reš­nička na torte za kaž­dým štý­lo­vým out­fi­tom.

TIP1: Kom­bi­nuj s jed­no­duch­šími kús­kami vo svo­jom šat­níku.

@la­su­la­bou­ti­que 😘

A post sha­red by Ad­riana Lima☮ (@ad­ria­na­go­lima) on

 

Komentáre