Už si si aj ty dala no­vo­ročné pred­sav­za­tia pre rok 2018? Chceme byť štíh­lej­šie, pro­duk­tív­nej­šie, lep­šie, chceme cvi­čiť, skoro vstá­vať a viac po­má­hať. Av­šak ako­náhle ubehne pár dní v roku, všetko sa vy­tratí spolu s na­šou mo­ti­vá­ciou. Včera ve­čer som si spi­so­vala moje no­vo­ročné pred­sav­za­tia, ktoré však chcem, aby v roku 2018 boli úspešné. Roz­hodla som sa preto nájsť si mo­ti­vá­ciu v po­dobe žien, ktoré sú nie­len mo­jim vzo­rom. Ve­rím, že i tento člá­nok ťa na­mo­ti­vuje a po­môže ti do­dr­žať tvoje pred­sav­za­tia.

 

Môj vzor: Coco Cha­nel

Moje pred­sav­za­tie: Brať tvrdé lek­cie ako sú­časť ži­vota.

Ak ešte ne­poz­náš ži­vot Coco Cha­nel, od­po­rú­čam ti po­zrieť si film či pre­čí­tať si jej bio­gra­fickú knihu. Coco roz­hodne ne­mala ľahké det­stvo či do­ko­nalý ži­vot a pred smr­ťou ľu­to­vala, že ni­kdy ne­mala deti. Žen­ská, ktorá po­ve­dala, že krása za­čína vtedy, keď sa roz­hod­neš byť sama se­bou alebo že na­jod­váž­nejší sku­tok je mys­lieť sama za seba a na­hlas je dô­ka­zom, že aj keď žila v inej dobe, stále je in­špi­rá­ciou.

 

To­da­y's #Ca­lyx­ta­Ode­To­Be­auty fe­a­tu­res Gab­rielle Bon­heur "Coco" Cha­nel, a French fas­hion de­sig­ner and bu­si­nes­swo­man who po­pu­la­ri­zed the sporty, ca­sual chic look as a fe­mi­nine stan­dard of style. Cha­nel even­tu­ally ex­ten­ded her kno­wledge and in­flu­ence be­y­ond cou­ture clot­hing and bu­ilt an em­pire when she re­a­li­zed her de­sign aest­he­tic in je­wel­lery, hand­bags, and frag­ran­ces—thus co­ming up with her sig­na­ture scent and one of the most ico­nic pro­ducts of all time: Cha­nel No. 5. 🖤 Get the same thick las­hes and bold, dark lip as #Co­co­Cha­nel with W7's Ab­so­lute Las­hes Mas­cara and Kat Von D Lips­tick in Chula. ✨

A post sha­red by CA­LYXTA (@ca­lyx­ta­be­auty) on

Môj vzor: Me­ryl Streep

Moje pred­sav­za­tie: Byť sama se­bou nech sa deje čo­koľ­vek.

Me­ryl má síce 68, av­šak s grá­ciou a nob­le­sou môže kon­ku­ro­vať aj mlad­ším roč­ní­kom. Je stále sama se­bou a aj keď je jed­nou z ná­jús­peš­nej­ších he­re­čiek vô­bec, ne­pod­ľahla sláve, ne­po­známe ju vďaka škan­dá­lom a svoju slávu vy­užíva na dobrú vec. Večne usmie­vavá a milá he­rečka mi je preto vzo­rom, ako byť po­zi­tívna za kaž­dých okol­ností a je dô­ka­zom toho, že mô­žeš byť sama se­bou nech si kde­koľ­vek a s kým­koľ­vek.

Gor­ge­ous. #me­ryls­treep #young #ro­le­mo­del

A post sha­red by ∞ Me­ryl ∞ (@mary.lou­ise.streep) on

Môj vzor: Vic­to­ria Beck­ham

Moje pred­sav­za­tie: Vždy nos to, čo sa ti páči a v čom sa cí­tiš dobre a ma­kaj!

Vic­to­ria je mo­jim vzo­rom v ob­lasti módy. Ob­lieka sa veľmi jed­no­du­cho, av­šak jej out­fity ma aj tak ne­us­tále in­špi­rujú. Sama pri­znala, že sa ne­vie sú­stre­diť v to­pán­kach bez opät­kov a po­ve­dala, že móda je niečo, čo by malo vy­jad­ro­vať to, akí sme. Tak­tiež mi je Vic­to­ria vzo­rom v tom, že má pevný re­žim, ktorý do­dr­žuje a je ne­smierne pro­duk­tívna. Táto žen­ská mi­luje svoju prácu, av­šak sama si ju vy­drela a nef­ňu­kala.

Môj vzor: Char­lize The­ron

Moje pred­sav­za­tie: Buď lep­ším člo­ve­kom.

I Hol­ly­wo­od­ska he­rečka, ktorá je vy­ťa­žená, má čas na svoje 2 adop­to­vané deti, o ktoré sa väč­ši­nou stará sama bez po­moci opat­ro­va­te­liek a má po ce­lom svete adop­to­vané rôzne deti, kto­rým pris­pieva fi­nan­ciami a ak môže, nav­šte­vuje ich. Áno, mô­žeme po­ve­dať, že veď ona má na to pe­niaze a môže si to do­vo­liť, av­šak nie je to jej po­vin­nosť. Preto chcem v roku 2018 po­má­hať ľu­ďom, ktorí to po­tre­bujú a ve­no­vať im svoj čas.

Môj vzor: Gwy­neth Pal­trow

Moje pred­sav­za­tie: Jedz lep­šie!

Som štíhla. Nie kvôli die­tám, ale kvôli dob­rému me­ta­bo­lizmu. Av­šak mo­jim prob­lé­mom je, že sa ne­viem kon­tro­lo­vať pri je­dení a jem na­ozaj všetko! Av­šak od no­vého roka by som to chcela zme­niť a na­ozaj pra­vi­delne a lep­šie jesť. V tomto je mo­jim vzo­rom Gwy­neth Pal­trow. Síce Gwy­neth za­ka­zuje aký­koľ­vek al­ko­hol, ci­ga­rety, va­jíčka či mäso, av­šak moje pred­sav­za­tie sa skôr sú­stredí na to, aby som jedla lep­šie čo sa týka roz­ma­ni­tosti je­dál­nička, viac ovo­cia a ze­le­niny, me­nej čip­sov a ko­foly. Som zá­sady, že si treba do­priať ale aj sa ve­dieť ovlá­dať. Dr­žte mi palce!

Pic­nic with the kids 🥗🥧 #gwy­neth­pal­trow #app­le­mar­tin #mo­ses­mar­tin #goop

A post sha­red by gwy­neth.pal­trow.star­light (@gwy­neth.pal­trow.star­light) on

Komentáre