Ho­vo­rím to stále, in­špi­ruj sa a in­špi­ruj dru­hých! Síce ob­čas na­dá­vame na so­ciálne siete, av­šak ak ich vieme správne vy­uží­vať, ver, že ve­dia do tvojho ži­vota pri­niesť mnoho zau­jí­ma­vých ľudí, kto­rých mô­žeš sle­do­vať a in­špi­ro­vať sa ich ži­vot­ným štý­lom, out­fitmi, tipmi a trikmi, či ná­zormi. Vy­brala som mo­jich 5 na­job­ľú­be­nej­ších ins­ta­gra­mo­vých úč­tov, ktoré by som ti chcela od­po­rú­čiť. Uží­vaj, in­špi­ruj sa a mo­ti­vuj!

Ca­rissa Smart

Aus­trál­čanka Ca­rissa ma pre­dov­šet­kým in­špi­ruje svo­jimi do­pl­n­kami a takz­va­nými „es­sen­tials“ či už na ces­to­va­nie, uče­nie sa alebo koz­me­ti­kou. Áno, hmotné statky nie sú dô­le­žité, ale ak sú v pri­ja­teľ­nej miere na­ku­po­vané, som za, aby sme sa in­špi­ro­vali a po­ra­dili si. Di­zaj­nérka má do­konca aj svoj vlastný blog.

Elise Cook

Opäť Aus­trál­čanka, ktorá ma ne­in­špi­ruje len tým, že je ne­uve­ri­teľne pri­ro­dzene krásna, ale aj po­ho­dová a spolu so svo­jim man­že­lom ces­tuje po Aus­trá­lií v ka­ra­vane. Elise rada sur­fuje, pláva a pri po­hľade na jej kaž­do­denné fo­to­gra­fie, ktoré sú z rôz­nych kú­tov Aus­trá­lie, jej mies­tami zá­vi­dím jej ži­vot. Ale iba tro­chu. Alebo?

Ro­ad­side hangs with this fuzzy Aus­sie friend 🐨😄

A post sha­red by Elise Cook ◈ AUS­TRA­LIA (@eli­se­cook) on

Jill Lan­sky

Jill je moja na­job­ľú­be­nej­šia insta blo­gerka. Insta ho­vo­rím preto, pre­tože Jill píše aj blog, ktorý však nie je až tak ak­tívny, ako je ins­ta­gra­mový účet. V jej ins­ta­gra­mo­vých prís­pev­koch náj­deš tipy a triky vrámci krásy, skvostné mi­ni­ma­lis­tické out­fity či jed­no­du­chý li­fes­tyle, ktorý veľmi rada pre­sa­dzuje a ho­vorí mu „mi­ni­mal-sop­his­ti­ca­ted“. Och, a ešte tie jej vlasy a skvelá pleť!

 

Vic­to­ria Beck­ham

Vic­to­riu asi pred­sta­vo­vať ne­mu­sím, av­šak v mo­jich in­špi­ra­tív­nych iko­nách má čestné miesto už ne­jaký ten rok. Nie­len svo­jim vý­bor­ným vku­som a zmys­lom pre módu, ale aj vý­bor­nými myš­lien­kami či in­špi­ra­tív­nymi „ins­tas­to­ries“ patrí me­dzi moje na­job­ľú­be­nej­šie osob­nosti, ktoré vní­mam ako nie­len vý­ni­močne ši­kovné a ta­len­to­vané, ale aj sku­točne tvrdo pra­cu­júce, no milé zá­ro­veň.

Nap time with mummy 🙏🏻 Kis­ses just be­fore Chris­tmas ✨ xxx

A post sha­red by Vic­to­ria Beck­ham (@vic­to­ria­beck­ham) on

 

Dre­a­merss Club

Vý­ni­močný ins­ta­gra­mový účet ma kaž­do­denne zá­so­buje dáv­kou ci­tá­tov z fil­mov či vý­ro­kov sláv­nych ľudí, či zau­jí­ma­vých fo­to­gra­fií. Môj mi­lá­čik me­dzi ins­ta­gra­mo­vými úč­tami ma ne­us­tále ins­pi­ruje v tom, aký film by som si mala po­zrieť alebo akými pra­vid­lami by som sa mala ria­diť. Od­po­rú­čam!

Komentáre