Ur­čite si už aj ty za­žila ten po­cit, keď tvoja ka­moška na po­slednú chvíľu zru­šila tré­ning. Be­rieš to vážne. Zau­mie­nila si si spra­viť niečo so svo­jím ži­vo­tom a zme­niť svoje telo. Mi­lu­ješ mať všetko na­plá­no­vané a per­fektné. Čo te­raz?

Sve­do­mie ti ne­do­volí vy­kas­ľať sa na tré­ning. Tak sa po­be­rieš do­mov a od­cvi­číš si svoj tré­ning na ži­nenke. Celý čas však roz­mýš­ľaš o tom, o koľko lep­šie by si si za­cvi­čila v po­sil­ňovni so všet­kými tými strojmi a čin­kami, ktoré doma ne­máš.

foto: weheartit.com

foto: we­he­ar­tit.com

Mnoho diev­čat jed­no­du­cho samo do po­sil­ňovne nechce cho­diť. Han­bia sa, že pred­vedú zlú tech­niku a ľu­dia budú na nich po­ze­rať. Alebo jed­no­du­cho, že sa tam po­ti­chu budú nu­diť. Keď som sa tam ob­čas ob­ja­vila sama, diev­čatá mi ho­vo­rili, že im príde trápne prísť sa­mým. Ale prečo? Ja som sa vô­bec trápne ne­cí­tila. Som zod­po­vedná predsa LEN za seba, nie za ži­voty os­tat­ných. A prišla som tam tiež IBA kvôli sebe.

Po­sil­ňovňu nie je správne brať ako ur­čitú formu so­cia­li­zo­va­nia sa s ka­ma­rátmi. Jasné, že je su­per, keď tam nie­koho máš. Mô­žete si na­vzá­jom po­má­hať, uka­zo­vať si ne­jaké cviky a pod­po­ro­vať sa. Ne­mala by to však byť pod­mienka tvojho tré­ningu. Na tvo­jej ceste za lep­ším ja sa môže mno­ho­krát stať, že ti ne­jaký spa­ring par­tner vy­padne a ak bu­deš chcieť poc­tivo po­kra­čo­vať, bu­deš sa mu­sieť od­hod­lať ísť cvi­čiť sama.

Prečo je su­per ísť do po­sil­ňovne bez ka­mošky?

  1. Mô­žeš sa plne sú­stre­diť na svoje cviky

Me­dzi cvikmi si ne­dá­vaš pre­stávku, aby si sa po­roz­prá­vala s ka­moš­kou a na­ko­niec za­budla, kedy máš za­čať s ďal­šou sé­riou. Plne sa sú­stre­díš na to, čo cvi­číš a ur­čite sama stih­neš toho od­cvi­čiť aj viac, pre­tože sa na nič iné ne­mu­síš sú­stre­diť.

foto: weheartit.com

foto: we­he­ar­tit.com

  1. Vy­čis­tíš si hlavu

Do po­sil­ňovne prí­deš, aby si si dala pauzu od stre­sov bež­ného dňa. Pre­stávku od školy, práce, kle­biet a sťaž­ností, čo sa na teba va­lia na oboch mies­tach, z kaž­dej strany a od kaž­dého. Ak máš pri sebe nie­koho, kto rád roz­práva (a ešte rad­šej o nie­kom), veľmi si od týchto vecí ne­od­dých­neš ani pri cvi­čení. A ur­čite mi dáš za pravdu, že keď sa sú­stre­díš na dobrú tech­niku svojho drepu, na­ozaj ťa ne­zau­jí­majú his­torky z piat­ko­vej párty.

  1. Nie si ob­me­dzená prog­ra­mom iného člo­veka

Mô­žeš prísť kedy chceš a od­ísť tiež kedy chceš. Ne­mu­síš na ni­koho ča­kať a ani sa po­náh­ľať, ak si chceš za­cvi­čiť ešte o pol­ho­dinku dl­h­šie. Ni­kto ťa ne­súri a ne­uka­zuje na čas, že by ste už mali ísť.

foto: weheartit.com

foto: we­he­ar­tit.com

  1. Mô­žeš si od­cvi­čiť presne to, čo chceš

Ak máš ka­mošku, ktorá každý týž­deň príde s iným za­ru­čene účin­ným cvi­čeb­ným plá­nom na chud­nu­tie a núti ťa ho s ňou ab­sol­vo­vať, vieš, o čom ho­vo­rím. Viac slov podľa mňa ani nie je po­treb­ných.

  1. Bu­deš na seba hrdá

Keďže si ab­sol­vo­vala svoj tré­ning sama, cí­tiš sa ešte lep­šie. Ak teda be­rieš sa­mos­tatný tré­ning ako vý­zvu 🙂

foto: weheartit.com

foto: we­he­ar­tit.com

Aj ja som za­žila tie trápne chvíľky, keď som prišla sama do fitka a ešte som sa tam ani sama orien­to­vať ne­ve­dela. Ur­čite je naj­lep­šie, keď tam as­poň pr­vý­krát ideš s ne­ja­kou mo­rál­nou pod­po­rou. Po­tom by už malo byť v po­hode ísť tam sama, lebo ti to miesto ani ľu­dia v ňom nie sú ne­známi.

Hlavne mysli na to, že to ro­bíš pre seba a tvoje telo sa ti one­dlho za to všetko po­ďa­kuje a bu­deš vi­dieť vý­sledky. A ako sa pri­nú­tiť cho­diť do po­sil­ňovne, keď vieš, že sa rada ulie­vaš? Jed­no­du­cho si kúp per­ma­nentku a ne­jaké nové pekné špor­tové ob­le­če­nie. A daj si zá­vä­zok, že ak sa po me­siaci zlep­šíš as­poň v nie­čom (na­prí­klad váha, ob­vod pása, za­dku alebo možno v osob­nom re­korde pri ne­ja­kom cviku), ob­jed­náš si niečo k svojmu zdra­vému ži­vot­nému štýlu. Naj­lep­šie zo stránky, z kto­rej si ne­mô­žeš na­ku­po­vať bežne. Nájdi si akú­koľ­vek mo­ti­vá­ciu. 🙂

Komentáre