Ob­čas môže byť na­ozaj ťažké ísť cvi­čiť na vlastnú päsť. Tré­ning s ka­ma­rát­kou, ses­trou, bra­tom či pria­te­ľom ti však ot­vára úplne novú škálu mož­ností pre cel­kovú mo­ti­vá­ciu. Tvoj tré­nin­gový spa­ring par­tner ti môže v tvo­jej tvr­dej práci po­môcť a do­siah­nuť sta­no­vené ciele bez ohľadu na to, v akej diaľke sú. Preto sa chcem aj ja s ra­dos­ťou po­de­liť o rady, prečo je skvelé cvi­čiť s nie­kým. 

1. Viac mo­ti­vá­cie a žiadne vý­ho­vorky

Je ví­kend, vonku prší, ty le­ňo­šíš na gauči a v telke práve za­čína tvoj ob­ľú­bený te­le­vízny se­riál (v hor­šom prí­pade te­le­no­vela). A toto všetko je pre teba dosť dobrá vý­ho­vorka, prečo dnešný tré­ning vy­ne­chať, no nie?
Také niečo sa ti však ne­stane (alebo as­poň nie tak často), po­kiaľ na cvi­če­nie ne­bu­deš sama. Pra­vi­delné cvi­če­nie s ka­ma­rát­kou či ka­ma­rá­tom (Jan­kom, Paľ­kom, Zuz­kou, Peť­kom,…) ti po­môže vy­dr­žať, vy­tr­vať a po­kra­čo­vať tak vo svo­jej ru­tine. A šanca, že zo­sta­neš le­žať na gauči je v ta­komto prí­pade oveľa niž­šia. Predsa sa ne­stráp­niš vý­ho­vor­kou, že sa ti dnes nechce, pre­tože v telke práve ide fi­nálna 468 časť tvo­jej (ne­sku­toč­nej nud­nej) te­le­no­vely.

zdroj: fit­ness­life.hu fit­ness­life.hu

To by bolo dosť trápne, ne­mys­líš?
Psy­cho­ló­go­via (a iní “ne­ma­jú­ci­ni­či­né­nap­ráci” ame­rickí vedci) zis­tili, že cvi­če­nie s ka­ma­rátmi alebo členmi ro­diny má veľký vplyv na osobnú mo­ti­vá­ciu. Dô­kazy to­tiž pre­uká­zali, že mo­ti­vá­cia vďaka ľu­ďom, ktorí sú nám srd­covo bliž­šie má na nás po­zi­tívny vplyv a po­vzbu­dzuje nás aj k väč­ším vý­ko­nom.
Čo to zna­mená? Len toľko, že by si na seba mala ho­diť špor­tové ob­lečko, te­nisky, za­vo­lať ka­moške a svoje slab­šie ja ne­chať na gauči nech do­po­zerá tú ro­man­tiku s Inge Lind­s­trömo­vou.

2. Z tré­ningu bu­deš mať oveľa väč­šiu zá­bavu

Množ­stvo “tré­nin­go­vých mo­men­tov” nie je na­toľko vtip­ných, ako sa na nich do­ká­žeš smiať vo chvíli, keď si s nie­kym, kto ti je blízky. Ne­ho­vo­riac o tom, že exis­tuje množ­stvo na­ozaj vtip­ných ná­pa­dov, ktoré ti do­kážu spes­triť tvoje cvi­če­nie a uro­biť ho tak zau­jí­ma­vej­ším.
Na­prí­klad si mô­žete s ka­moš­kou uro­biť do­skovú (plan­kovú) vý­zvu, pri kto­rej sú­ťa­žíte, ktorá z vás vy­drží dl­h­šie.

Či pre­ha­dzo­va­nie si me­dzi se­bou me­di­cin­balu, za­tiaľ čo popri tom na strie­dačku dre­pu­jete. Na­ozaj mô­žeš vy­mys­lieť ko­pec rôz­nych zá­bav­ných al­ter­na­tív.
Pa­mä­taj! Tie najb­láz­ni­vej­šie a naj­zá­bav­nej­šie ná­pady na cvi­če­nie k tebe prídu len pri vzá­jom­nej mo­ti­vá­cii s nie­kym. A ty sa ani ne­naz­dáš a ho­dinu in­ten­zív­neho tré­ningu máš za se­bou

3. Ťa­háte jedna druhú

Ne­bu­dem ti kla­mať, chceš alebo nie, čo ne­vi­dieť príde as­poň na malú se­kundu mo­ment, keď bu­deš chcieť svoj tré­nin­gový plán a ciele vzdať. A to je mo­ment, keď je pre teba dô­le­žitý tvoj par­tner na cvi­če­nie, pre­tože ti môže po­môcť vy­bu­do­vať si opä­tovne svoju mo­ti­vá­ciu. V úvahu treba vziať aj je­den an­glický vý­skum, v kto­rom bolo zis­tené, že až 74% žien, ktoré tré­no­vali so svo­jimi naj­lep­šími pria­teľmi, do­viedli svoj fit­ness cieľ do konca oveľa skôr ako tie, ktoré cvi­čili samé.

Už pre­mýš­ľaš koho za­vo­láš cvi­čiť? 🙂

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

4. Šport spája ľudí

Je­den z naj­lep­ších dô­vo­dov pre cvi­če­nie s pria­teľmi je aj so­ciálna in­te­rak­cia. Ľu­dia, ktorí tré­nujú spo­ločne vy­tvá­rajú sku­pi­novú iden­titu, vďaka kto­rej sa už ne­cí­tia sámi. Ak si sa roz­hodla do­siah­nuť niečo na vlastnú päsť, sa­moz­rejme, je to úžasné.

No po­kiaľ cvi­číš a tvoja ra­dosť je zná­so­bená o ra­dosť cvi­čia­cej ka­ma­rátky (mys­lím tým si­tu­áciu, keď sa na nie­čom spo­ločne za­bá­vate), po­tom sa k vám čo ne­vi­dieť pri­dajú ďalší. 🙂 A tak máš mož­nosť spoz­nať no­vých pria­te­ľov skôr a zdie­ľať tak svoje úspe­chy s ľuďmi, ktorí presne ve­dia, aká tvrdá práca stojí za tvo­jím vy­pra­co­va­ným te­lom. 🙂

Ver mi, nie je nič de­mo­ti­vu­jú­cej­šie, ako pria­te­lia, ktorí ťa ne­do­kážu v cvi­čení pod­po­riť a ešte tvoju snahu aj sa­bo­tujú hlú­pymi re­čami a hej­tmi o tom „aké práve ty máš šťas­tie a skvelú ge­ne­tiku“ a ne­viem, čo ešte. 🙂

zdroj: Gre­en­news.ng Gre­en­news.ng

5. Tré­nujte spo­ločne, zo­sta­nete spolu

To sa týka tré­ningu, pri kto­rom ti asis­tuje tvoja mi­lo­vaná po­lo­vička. Štú­die opäť po­tvr­dili, že páry, ktoré spolu pra­vi­delne vy­ko­ná­vajú tré­ning sú v ich spo­loč­nom vzťahu šťast­nejší. Spo­ločný tré­ning po­sil­ňuje ich vzťah a do­konca zlep­šuje aj ich se­xu­álnu prí­ťaž­li­vosť. 😉

    IDE­ÁL­NYM PRÍ­KLA­DOM TA­KÝCHTO TRÉ­NIN­GOV JE AJ ZNÁMA FIT­NESS DVO­J­ICA PAT­RIS A STAN­LEY 🙂

Ranný beh, “rande” v po­silke či vý­let na bi­cykli cez ví­kend môže utu­žiť vzťah oveľa viac ako ví­kend strá­vený pred tel­kou či nie­kde v bare – nie je to do­sta­točný dô­vod prísť do po­silky so svo­jou dra­hou po­lo­vič­kou? ?

S kým cvi­číš a ako sa mo­ti­vu­ješ cvi­čiť ty?
Ak bol tento člá­nok pre teba ná­po­mocný, daj mi o tom ve­dieť 🙂
Náj­deš ma nie­len tu, ale aj na FB stránke či ins­ta­grame.

Komentáre