Každý pia­tok si po­mys­lím „Ostať doma, či ísť von?“. Di­lema, ktorú pra­vi­delne rie­šime asi každá, no nie? Keď osta­neš doma, je ti ľúto, že si nič nové ne­za­žila, ale keď ideš von, chýba ti čas strá­vený v po­steli s po­há­rom vínka v ruke pri po­ze­raní filmu, ktorý ťa už hodnú chvíľu ne­baví, ale stále dú­faš, že sa to ešte roz­behne, pre­tože ten he­rec je na­ozaj sexy, a ty stále ve­ríš, že skončí mi­ni­málne hore bez.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

My ženy sme ne­vys­py­ta­teľné a ani samé ni­kdy ne­vieme, na čo máme zrovna chuť. Ale, dám ti zo­pár rád, prečo ne­os­tať v pia­tok ve­čer sama doma.
Tu máš  5+ dô­vo­dov, prečo sa po­sta­viť z tep­lej po­stele a ne­os­tá­vať doma:

1. Po­kiaľ máš chuť na víno, ne­vy­pi­ješ ho sama a ne­bu­deš mať na druhý deň vý­čitky sve­do­mia.

2. Ne­hrozí, že vy­ješ celú chlad­ničku a zaj­tra ne­bu­deš mať z čoho va­riť.

3. Spoz­náš no­vých ľudí a možno náj­deš nie­koho aj pre seba.

4. Za­sme­ješ sa na opi­tých ľu­ďoch, po­kiaľ ne­bu­deš jed­ným z nich.

5. Ne­za­bú­daj, že pri tan­co­vaní schud­neš, ne­jaké to ki­lečko na­vyše.

6. Ďal­šie spo­mienky, ktoré budú v sta­robe sladké ako med. Po­kiaľ to ne­pre­že­nieš s al­ko­ho­lom a ne­za­ži­ješ pravý opak.

7. Novo ob­ja­vené al­ko­ho­lické ná­poje, pre­tože ni­kdy nie je na za­ho­de­nie vy­skú­šať ne­jaký nový drink. 

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Tak už sa len stačí sa na­ho­diť, ne­po­ka­ziť  očnú linku, vy­brať ten správny out­fit v kto­rom bu­deš žia­riť celú noc, zo­dvi­hnúť te­le­fón a za­vo­lať ka­ma­rát­kam. Je predsa Pia­tok, ne­bu­deš predsa blú­diť v al­ko­ho­lo­vom opo­jení sama.

Komentáre