Prečo práve Ho­land­sko?
Ho­land­sko je kra­jina plná zau­jí­ma­vých miest, ktoré stoja za náv­števu.  Inak na­zý­vaná aj ako kra­jina tu­li­pá­nov alebo kra­jina ve­ter­ných mly­nov. Hlav­ným a jed­ným z na­jat­rak­tív­nej­ších miest je Am­ster­dam, ktorý patrí k tu­ris­ticky najp­rí­ťaž­li­vej­ším mes­tám sveta.

His­tó­ria
V 16. Sto­ročí boli Ho­lan­ďa­nia známi ob­chod­níc­tvom so zla­tom a ko­re­ním. Za­lo­žili ríšu, ktorá sa roz­pí­nala od ju­ho­vý­chodu Ázie po ka­rib­skú ob­lasť. Už v tomto ob­dobí pat­rilo me­dzi kul­túrne a ob­chodné cen­trum Európy. Dnes patrí k tu­ris­tic­kým kra­ji­nám s kaž­do­ročne vyš­šou náv­štev­nos­ťou.

unsp­lash.com

AM­STER­DAM
Je hlav­ným mes­tom Ho­land­ska. Láka ti­síce tu­ris­tov denne. Najm­ladší tu­risti ho nav­šte­vujú za úče­lom zá­bavy a re­laxu, no starší oce­nia skôr ar­chi­tek­túru alebo ne­za­bud­nu­teľnú at­mo­sféru. Am­ster­dam bol pô­vodne ry­bár­ska de­dinka, ktorá sa ča­som vy­bu­do­vala za jedno z najp­rí­ťaž­li­vej­ších miest. Na­chá­dza sa v ňom viac ka­ná­lov ako v Be­nát­kach. Má veľmi zau­jí­mavú a ne­na­po­do­by­teľnú ar­chi­tek­túru v po­dobe úz­kych a dl­hých dom­če­kov, ktoré sa spá­jajú s his­tó­riou, kedy sa ľu­ďom opla­tilo sta­vať dom skôr do výšky ako do šírky. Naj­zná­mej­ším mies­tom v Am­ster­dame je slávna ulička „Red Light Disc­rict“, ktorá sa po­kladá za naj­bez­peč­nej­šie miesto v ce­lého mesta. Ten, kto o tom ešte ne­po­čul, Ho­laň­da­nia sa hr­dia svo­jou ká­vič­kár­skou kul­tú­rou. V Am­ster­dame nájde každý  to svoje. Tu­ris­tic­kým lá­kad­lom sú rôzne pa­miatky. Jed­nými z nich sú na­prí­klad Con­cert­ge­bouw, mú­zeum Qu­ar­ter, či známy dom Anny Fran­ko­vej. Toto mesto roz­hodne stojí za zvá­že­nie vy­ces­to­vať do tejto krás­nej kra­jiny.

Good eve­ning, guys! How was your day?😊🌁 📷Great shot by @ka­te­rinn⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🚲Mark your photo with tag #am­ster­da­mworld and we­'ll post it!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀#am­ster­dam #ne­ther­lands #europe #iger­sam­ster­dam #iam­ster­dam #ilo­vet­his­city #ilo­ve­hol­land #hol­land #be­au­ti­ful­des­ti­na­ti­ons #be­au­ti­ful #am­ster­dam­city #tra­vel #tra­vel­ling #com­mu­ni­ty­first #am­ster­dam­city #am­ster­gram #vsco­am­ster­dam #vsco­good #vsco­cam #vsco #Ins­ta­am­ster­dam #night #city #bridge #ca­nal #ca­nals #pas­si­on­pas­sport #won­der­fu­lworld #to­pe­uro­pep­hoto #earth­fo­cus

A post sha­red by Am­ster­dam | Tra­vel com­mu­nity (@am­ster­da­mworld) on

Good night, friends! How was your fri­day?😎🌃 📷Nice photo by @le­on­ko­er­wer⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🌁Mark your photo with tag #am­ster­da­mworld and we­'ll post it!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀#am­ster­dam #ne­ther­lands #europe #iger­sam­ster­dam #iam­ster­dam #ilo­vet­his­city #ilo­ve­hol­land #hol­land #be­au­ti­ful­des­ti­na­ti­ons #be­au­ti­ful #am­ster­dam­city #tra­vel #tra­vel­ling #com­mu­ni­ty­first #am­ster­dam­city #am­ster­gram #vsco­am­ster­dam #vsco­good #vsco­cam #vsco #Ins­ta­am­ster­dam #night #city #bridge #ca­nal #ca­nals #pas­si­on­pas­sport #won­der­fu­lworld #to­pe­uro­pep­hoto #earth­fo­cus

A post sha­red by Am­ster­dam | Tra­vel com­mu­nity (@am­ster­da­mworld) on

Good night, friends!🌃🌈 📷Awe­some shot by @wind­mill­dre­ams ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏙Mark your photo with tag #am­ster­da­mworld and we­'ll post it!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀#am­ster­dam #ne­ther­lands #europe #iger­sam­ster­dam #iam­ster­dam #ilo­vet­his­city #ilo­ve­hol­land #hol­land #be­au­ti­ful­des­ti­na­ti­ons #be­au­ti­ful #am­ster­dam­city #tra­vel #tra­vel­ling #am­ster­dam­city #am­ster­gram #vsco­am­ster­dam #vsco­good #vsco­cam #vsco #Ins­ta­am­ster­dam #night #city #bridge #ca­nal #ca­nals #win­ter #ny #ne­wy­ear #2017 #ho­li­days

A post sha­red by Am­ster­dam | Tra­vel com­mu­nity (@am­ster­da­mworld) on

Ďal­ším zná­mym mes­tom je ROT­TER­DAM.
Pri náv­števe tohto mesta by som sa ne­ve­dela roz­hod­núť, ktoré miesto nav­ští­vim ako prvé, pre­tože v Rot­ter­dam rov­nako ako Am­ster­dam má čo po­núk­nuť. Na­chá­dza sa v ňom nie­koľko mú­zeii, takže mi­lov­níci his­tó­rie si tu ur­čite prídu na svoje, od­po­rú­čam We­reld­mu­seum alebo Mu­seum Bo­ij­mans Van Be­unin­gen.  Mesto má veľ­ko­lepú a mo­dernú ar­chi­tek­túru, ktorú pri pre­chádzke ne­možno pre­hliad­nuť. Jed­ným zo skvos­tov je na­prí­klad Eras­mus Bridge alebo Will­hel­mi­na­pier. Mar­kt­hal Rot­ter­dam, je jed­nou z naj­nav­šte­vo­va­nej­ších re­štau­rá­cií, takže po dl­hej pre­chádzke mes­tom si tu každý ma­škrt­ník príde na svoje.  Po­kiaľ sa me­dzi vami nájdu mi­lov­níci zvie­rat, Rot­ter­dam Zoo je tým správ­nym mies­tom, ktoré tiež od­po­rú­čam nav­ští­viť.

Po­kiaľ som ťa stále ne­pre­sved­čila o tom, aby si nav­ští­vila túto nád­hernú kra­jinu, po­núk­nem ti pár let­ných „pe­ciek“, ktoré sa toto leto usku­toč­nia v Ho­land­sku.

FREE FES­TI­VAL  1.7.2017
Známy ho­land­ský elek­tro fes­ti­val, ktorý sa koná kaž­do­ročne na za­čiatku júla.  Na pó­diách vy­stú­pia tento rok Dr. Rude, Dyp­rax, Mc Syco, Mad Dog, Vince, War­face a mnoho ďal­ších. Po­kiaľ máš rada párty, roz­hodne ti od­po­rú­čam nav­ští­viť Am­ster­dam na za­čiatku leta a ok­rem mesta a ko­pec krás, ktoré po­núka vý­let mô­žeš za­kon­čiť ta­kouto skve­lou ak­ciou.

pe­xels.com

PARK BE­ATS 2.Júla 2017
Stále nie si pre­sved­čená o tom, že sa oplatí nav­ští­viť Ho­land­sko? Tak sa po­kú­sim pre­sved­čiť ťa ďal­ším skve­lým fes­ti­va­lom Park Be­ats, ktorý sa usku­toční v mes­tečku Lej­park. Je to veľký fes­ti­val plný skve­lej hudby, zá­bavy, let­nej at­mo­sféry a môže obo­ha­tiť tvoju náv­števu o ďal­šie skvelé zá­žitky. Roz­tan­co­vať ťa tu môžu na­prí­klad Ra­vi­tez, Kris Kross Am­ster­dam, Pep & Rash či Lu­cas & Steve.

MYS­TE­RY­LAND 2017
Na ko­niec si pred­sta­víme Mys­te­ry­land, ktorý je jed­ným z naj­väč­ších let­ných fes­ti­va­lov. Tento rok sa fes­ti­val usku­toční 26-27. au­gusta vo Flo­riade, časti Am­ster­damu. Line-up tohto fes­ti­valu je veľmi dlhý, snáď ťa naň pre­ho­vo­rím me­nami ako Ar­min Van Bu­uren, Alesso, Oli­ver Hel­dens, Sho­wtek, Sigma a mnoho, mnoho ďal­ších skve­lých dj- ov. Na fes­ti­vale náj­deš ko­pec ta­neč­nej hudby, cez house až po techno. Takže nú­dzu o zá­bavu tu roz­hodne ne­hľa­daj.

pe­xels.com

Ne­vá­haj a pri­daj si túto kra­jinu na zo­znam miest, ktoré sa oplatí nav­ští­viť. Pevne ve­rím v to, že to ne­oľu­tu­ješ, pre­tože  po­núka je na­ozaj ši­roká.

Komentáre