Mi­lu­jem, keď sa zo­bú­dzam vedľa svojho par­tnera. Načo by som mala vstá­vať z po­stele, keď jed­no­du­cho stačí, ak v nej osta­nem a bu­dem ob­jí­mať lásku svojho ži­vota. Ne­mu­síme ro­biť nič po­čas ce­lého dňa, iba le­žať v po­steli a vy­jad­ro­vať si na­vzá­jom lásku. Ver mi, nie je nič lep­šie, ako sa zo­bú­dzať vedľa svojho par­tnera. Týchto 5 vecí je toho na­ozaj dô­ka­zom:

Maz­náte sa spolu v po­steli

Ve­rím, že keď za­spá­vaš v ná­ručí svojho mi­lo­va­ného, cí­tiš sa ne­sku­točne dobre, no vieš čo je ešte oveľa lep­šie? Ak sa vedľa svo­jej lásky zo­bú­dzaš a obi­dvaja sa maz­náte v po­steli. Ste ešte ospalí, no prvé, čo chcete ráno cí­tiť sú vzá­jomné do­tyky a lásku. Preto sa hoď do ná­ruče svojho par­tnera a ukrad­nite si pár ran­ných spo­loč­ných mi­nút.

View this post on Ins­ta­gram

Where to next 🤔 @jan­so­omich

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Ranný sex

Skve­lým za­čiat­kom kaž­dého dňa je ur­čite ranný sex. Ak sa radi s par­tne­rom maz­náte v po­steli, nie je nič lep­šie ako túto ak­ti­vitu na­hra­diť ro­man­tic­kým mi­lo­va­ním. Bu­dete obi­dvaja plní ener­gie, elánu a nad­še­nia do práce.

Cí­tiš sa bez­pečne

Keď ťa tvoj par­tner ob­jíma svo­jimi pa­žami, vieš, že sa ti nič ne­môže stať. Slo­víčko do­mov vďaka tomu na­berá cel­kom iný roz­mer, pre­tože si si istá, že po­kiaľ ťa práve on drží v ná­ručí, si na­ozaj doma. Táto chvíľa je iba vaša a preto si ju s chu­ťou uží­vate.

View this post on Ins­ta­gram

Mon­day Mood. @an­ge­li­cab­lick

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Zdriem­nete si

Vieš, že v ná­ručí svojho par­tnera mô­žeš rovno aj za­spať a nič ti v tom ne­zab­ráni. Iba on ti po­skytne ob­rov­ské množ­stvo po­hod­lia a bez­pe­čie, po kto­rom tak veľmi tú­žiš, čo je skvelé.

Prvá osoba, ktorú vi­díš je tvoja láska

Nie je nič kraj­šie, ako keď ti oči padnú na nie­koho, koho mi­lu­ješ hneď zrána. Za­ľú­be­ným po­hľa­dom by si sa na jeho krásnu spiacu tvár do­ká­zala po­ze­rať aj nie­koľko ho­dín. Snaž sa týmto spô­so­bom oce­niť svoju lásku a daj jej na­javo, že ti na tvo­jom par­tne­rovi ne­sku­točne zá­leží.

View this post on Ins­ta­gram

Mood

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre