Sama ne­viem, čo by som ro­bila, keby mi nie­kto po­dal do ruky le­tenku s mo­jím me­nom, ho­vo­riac: „zaj­tra od­lie­taš.“ Dobre, možno to ne­fun­guje až takto pre­hnane, ale aj tak. Išla by som? Za­vá­hala by som zrazu?

Viem, že to nie je také jed­no­du­ché, no ne­mu­síš ne­chať prácu, ani školu, aby si na ne­jakú chvíľu niečo nové vi­dela a za­žila. Ľu­dia väč­ši­nou ho­vo­ria, že budú ces­to­vať nie­kedy v bu­dúc­nosti, no ja ti pri­ná­šam dô­vody, prečo by si mala ces­to­vať te­raz:

  1. Mala by si ces­to­vať, pre­tože ne­máš čas.

Mi­núty, ho­diny, dni, týždne prejdú tak rýchlo, až je zrazu rok preč. Zrazu sú to dva. Po­tom tri. A takto sa to točí do­okola. Čas ne­čaká na ni­koho z nás, ne­po­ra­zíme ho. On vždy vy­hráva. Ob­čas ti ne­ja­kým ma­lým ges­tom pri­po­me­nie, ako ne­sku­točne rýchlo letí, a ty si nič ne­vší­maš, nič ne­za­ží­vaš … iba pre­ží­vaš.

Mala by si ces­to­vať, pre­tože ne­máš čas. Ale máš túto chvíľu, túto ho­dinu, tento deň, tento rok na to, aby si vi­dela niečo nové. Aby si spra­vila niečo, na čo bu­deš môcť spo­mí­nať. Aby si za­žila dob­ro­druž­stvo. Ak bu­deš ces­to­va­nie od­kla­dať, ni­kdy sa ne­stane sku­toč­ným, ta­kisto ako ani iné veci, ktoré od­kla­dáme. Preto by si mala ísť, vi­dieť svet a ute­kať pred ča­som, ktorý ťa usta­vične na­háňa.

Foto: thoughtcatalog.com

Foto: thought­ca­ta­log.com

  1. Mala by si ces­to­vať, pre­tože ne­máš ni­koho, kto by išiel s te­bou.

Tvoja ro­dina a pria­te­lia majú iné plány a ne­môžu ísť. Ne­máš ka­ma­rátku, ktorá by chcela ces­to­vať, ale to je v po­riadku. Ces­tuj sama. Choď kam chceš, na ako dlho chceš, rob čo chceš, je to iba na tebe. Na chvíľu mô­žeš byť se­becká. Do­praj si čas pre seba as­poň raz. Zmeň tvoje túžby na tvoje pri­ority. Mala by si ces­to­vať sama, pre­tože by si sa ne­mala na koho spo­ľa­hnúť. Bu­deš mu­sieť dô­ve­ro­vať sebe a svo­jej in­tu­ícii. Ne­bude s te­bou ni­kto, kto by chcel zme­niť tvoje plány. Ne­mô­žeš ča­kať, kým tvoji pria­te­lia budú mať čas, aby išli s te­bou. Mala by si ces­to­vať sama, pre­tože cesta bude pat­riť vý­hradne tebe a ni­komu inému!

Foto: thoughtcatalog.com

Foto: thought­ca­ta­log.com

  1. Mala by si ces­to­vať, pre­tože ne­o­vlá­daš cu­dzí ja­zyk.

Ne­zá­leží na tom, či ne­vieš ako sa roz­ho­vo­riť, alebo máš hrozný prí­zvuk. Všetko sa na­učíš. Mala by si ísť, pre­tože to pre teba bude vý­zva. Bu­deš mu­sieť ho­vo­riť s lo­kál­nymi oby­va­teľmi, hoci to na za­čiatku bude ťažké a as­poň tri­krát ich pop­ro­síš, aby re­pliku zo­pa­ko­vali. Nie­kedy sa bu­deš cí­tiť zmä­teno a bez­mocne. No po chvíli zis­tíš, že sa do toho do­stá­vaš, zdo­ko­na­líš sa v ja­zyku, na­učíš sa nové slová a zrazu do­ro­zu­mie­va­nie sa ne­bude žiadny prob­lém. Bu­deš na seba hrdá a mô­žeš si po­ve­dať jednu vec – ja som to zvládla.

Foto: pinterest.com

Foto: pin­te­rest.com

  1. Mala by si ces­to­vať, pre­tože ne­máš rada zmeny.

Hoci si to ne­uve­do­mu­jeme, zmeny sa vo väč­šom či men­šom, dejú deň čo deň. Je to ne­vy­hnutné. Na­miesto toho, aby nás to roz­ču­ľo­valo, stačí, aby sme ich vy­ko­nali sami a jed­no­du­cho sa na­učili s nimi žiť. Mala by si ces­to­vať, pre­tože chcem, aby si za­budla na sta­rosti, aby si si užila prí­tomný mo­ment, na­čer­pala nové sily, a po­tom sa vy­rov­nala s tým, čo ťa čaká doma. Ces­to­va­nie a ná­sledná zmena môže byť len tvo­jím plu­som. Mala by si ísť, pre­tože, hoci si to ne­všim­neš hneď, niečo v tvo­jom vní­maní sa zmení, a ty zrazu za­čneš me­niť veci k lep­šiemu.

Foto: thoughtcatalog.com

Foto: thought­ca­ta­log.com

  1. Mala by si ces­to­vať, pre­tože ne­máš pe­niaze.

Ni­kdy ne­bu­deš mať do­sta­tok pe­ňazí na všetko, čo chceš ro­biť. Pe­niaze sú dô­le­žité, je to niečo ako kotva na tvo­jej po­hy­bu­jú­cej sa lodi. Čo sa ale stále deje, je, že nie­kedy do­vo­líme, aby sa táto loď za­čala po­tá­pať a ne­ro­bila nás šťast­nými. Mala by si ces­to­vať, pre­tože ne­máš pe­niaze te­raz, ale kde máš is­totu, že nie­kedy ich mať bu­deš? Na ces­to­va­nie ne­mu­síš byť mi­li­onár, stačí, ak ces­tu­ješ s tým, čo máš 🙂

Foto: pinterest.com

Foto: pin­te­rest.com

Na každý ar­gu­ment, ktorý by si mi te­raz dala, by som prav­de­po­dobne na­šla dô­vod, prečo by si mala ces­to­vať. Po­lož si ve­čer otázku: Čo mi robí ra­dosť? Ak na­ozaj chceš ces­to­vať, ces­tuj. Máme len je­den ži­vot, tak prečo ho ne­žiť na­plno a ne­ro­biť to, čo nás robí šťast­nými?

Ak to uro­bíme, po­tom zis­tíme, čo to na­ozaj zna­mená žiť.

Komentáre