Veľmi veľa žien dnes trpí vy­pa­dá­va­ním vla­sov. Ča­sto­krát to ovplyv­ňuje aj našu psy­chickú stránku, nie len to, ako to vy­zerá zvonku. Pri­náša to ne­že­laný stres, ubúda nám na se­ba­ve­domí a ne­us­tále sa sťa­žu­jeme na riedke, jemné alebo slabé vlasy. Čiže pred­stava vy­pa­dá­va­nia vla­sov je mno­ho­krát de­sivá, špe­ciálne pre ženy, ktoré sú na svoj vzhľad pri­veľmi cit­livé.

Sa­moz­rejme na tom majú po­diel aj gény alebo star­nu­tie. No tak­tiež aj čin­nosť ako faj­če­nie, hor­mo­nálna ne­rov­no­váha, stres, ži­votné pro­stre­die, in­fek­cie, lieky, strava a ur­čité zdra­votné kom­pli­ká­cie ako au­to­imu­nitné cho­roby a chu­do­krv­nosť z ne­dos­tatku že­leza. 

Ale sti­mu­lo­vať to, pre­ven­cia, alebo obísť vy­pa­dá­va­nie vla­sov (čias­točne) sa dá tak­tiež.

Na zdra­vej hlave vy­rastá pri­bližne 100 000 vla­sov. Ľu­ďom denne vy­padne 30-50 vla­sov. No ak sa to číslo pri­bli­žuje k 100, je na čase sa to­muto prob­lému ve­no­vať pod­rob­nej­šie. No, kto predsa vie ur­čiť číslo vla­sov, ktoré ti denne vy­padnú?

pexels-photo

pe­xels.com

Vy­pa­dá­va­niu sa dá pre­dísť, no často sia­hame po škod­li­vých che­mic­kých príp­rav­koch. Skús tomu obe­to­vať viac času a pri­pra­viť si niečo aj sama v po­hodlí do­mova.

1. Ko­ko­sový olej

Stáva sa stále po­pu­lár­nej­ším. Má tak­mer uni­ver­zálne vy­uži­tie. Pri va­rení, na telo a to
naj­pod­stat­nej­šie – vlasy. Vi­ta­míny a esen­ciálne mastné ky­se­liny, ktoré pri­ro­dzene náj­deme v ko­ko­so­vom oleji vy­ži­vujú po­kožku hlavy a pris­pie­vajú k od­strá­ne­niu kož­ného mazu.

Na vlasy ho mô­žeš po­u­žiť po­mo­cou na­sle­du­jú­cich jed­no­du­chých kro­kov:

 • Na konci dňa alebo krátko pred spa­ním si umy vlasy tak, ako to ro­bíš stále.
 • Pri­prav si: hre­beň, ute­rák na za­ba­le­nie vla­sov, dve malé misky rôz­nych veľ­kostí (jedna by sa mala vojsť do dru­hej) a sa­moz­rejme ko­ko­sový olej.
 • Na ly­žičku si daj malé množ­stvo ko­ko­so­vého oleja a vlož ho do men­šej z dvoch mi­siek.
 • Vlož men­šiu misku do väč­šej.
 • Väč­šiu misku na­plň ho­rú­cou vo­dou, ale tak, aby bola men­šia miska čias­točne po­no­rená a nie plá­va­júca alebo na­be­ra­júca tú vodu tak­tiež.
 • Kým ča­káš, po­kiaľ sa ko­ko­sový olej za­hreje, roz­češ si vlasy tak, aby si ne­mala žia­den zauz­lený pra­meň.
 • Ako­náhle je ko­ko­sový olej úplne roz­ta­vený, prs­tami ho jemne vma­sí­ruj do po­kožky hlavy. (Po­kiaľ máš dlhé vlasy, tak si hlavu pred­kloň, aby ti to išlo jed­no­duch­šie.)
 • Za­baľ si vlasy do ute­ráku a ne­chaj si ko­ko­sový olej cez noc pre do­sia­hnu­tie čo naj­lep­ších vý­sled­kov.
large-1

we­he­ar­tit.com

2. Maska z va­jec

Je jed­nou z naj­star­ších prí­rod­ných ma­siek pre roz­štie­pené kon­čeky alebo vy­pa­dá­va­nie vla­sov. Dô­vo­dom je to, že re­ge­ne­račné vlast­nosti va­ječ­ného bielka majú vy­soký ob­sah ži­vín. Vďaka nemu budú vlasy vy­ze­rať lesk­lej­šie, mäk­šie a zdrav­šie. A vy­ro­biť si svoju vlastnú va­ječnú masku je veľmi jed­no­du­ché.

 • Na stredne dlhé vlasy po ra­mená po­sta­čia 2 až 3 vaj­cia.
 • Va­ječnú zmes opatrne ap­li­kuj na vlasy a ne­chaj 20 mi­nút pô­so­biť.
 • Ná­sledne si vlasy opláchni stu­de­nou vo­dou. Prí­liš teplá voda môže viesť k tomu, že sa vajce zrazí a jeho ná­sled­kom bude zlá roz­če­sa­teľ­nosť vla­sov.
 • Po dô­klad­nom od­strá­není všet­kých ne­čis­tôt a zbyt­kov si vlasy umy šam­pó­nom.
large-2

we­he­ar­tit.com

3. Šťava z ci­bule

Ci­buľa pod­po­ruje krvný obeh v po­kožke hlavy. Zlý krvný obeh krvi a kys­líka spô­so­buje smrť bu­niek po­kožky hlavy, čo ve­die k vy­pa­dá­va­niu vla­sov. To je dô­vo­dom, prečo sa ci­bu­ľová šťava ap­li­kuje na vlasy a vla­sovú po­kožku – za­sta­vuje vy­pa­dá­va­nie vla­sov a pod­po­ruje re­ge­ne­rá­ciu vla­so­vých fo­li­ku­lov.

Tak­tiež tvorí ko­la­gén, čo zna­mená opä­tovný rast vla­sov. Ci­bu­ľová šťava má tiež an­ti­bak­te­riálne vlast­nosti, ktoré za­bí­jajú bak­té­rie na po­kožke hlavy, ktoré môžu byť zod­po­vedné za vy­pa­dá­va­nie vla­sov.

Mali by ste vi­dieť vý­znamné zmeny vo vla­soch po ap­li­ká­cii šťavy raz týž­denne po dobu nie­koľ­kých mi­nút pred kaž­dým oplác­hnu­tím šam­pó­nom. Silný zá­pach ci­bule zmizne po oplác­hnutí.
(Vlastné skú­se­nosti: z čer­ve­nej ci­bule bolo vlasy veľmi cí­tiť a ne­zmizlo to ani umy­tím)

Ako si túto kúru pri­pra­viť doma:

 • Ošúp a umy 2 až 4 čer­vené ci­bule, po­tom ich pre­kroj na po­lo­vice.
 • Ná­sledne z nich vy­tlač šťavu. Mô­žeš po­u­žiť od­šťa­vo­vač, alebo na jemno roz­mi­xo­vať v mi­xéri.
 • Zmen na­nes na po­kožku hlavy a ne­chaj pô­so­biť 15 až 30 mi­nút. Ak máš čas, mô­žeš si to po­ne­chať aj ho­dinu.
 • Po kúre si hlavu umy tak, ako bežne.
 • Ak by ci­buľa ro­zdráž­dila po­kožku, zrieď ci­bu­ľovú šťavu s čis­tou vo­dou, aby bola me­nej kon­cen­tro­vaná.
grow-hair

foto: qu­ora.com

4. Aloe Vera

Aj Aloe Vera má vy­soký ob­sah ži­vín. Má schop­nosť od­dia­liť vy­pa­dá­va­nie vla­sov a v nie­kto­rých prí­pa­doch do­konca vy­pes­tuje vlasy. Ok­rem toho, že ich vy­živí, od­stráni aj odum­reté bunky po­kožky hlavy a vy­čistí póry.

 • V pr­vom rade si umy vlasy tak, ako to bežne ro­bie­vaš.
 • Množ­stvo gélu zá­visí od dĺžky a hus­toty vla­sov. Pre strednú dĺžku si pri­pra­víš 100-200ml gélu.
 • Po­krá­janý gél zmi­xu­ješ a vo­trieš do vla­sov.
 • Za­ba­líš do ige­litu a ná­sledne do ute­ráka.
 • Gél ne­cháš asi 30 mi­nút pô­so­biť a po­tom oplách­neš.

Vlasy sú už po troch zá­ba­loch oveľa pev­nej­šie.

natural-tips-for-dry-skin-2

li­ves­trong.com

5. Šťava zo ze­mia­kov

Ak sú tvoje vlasy su­ché, lá­mavé alebo riedke, mala by si skú­siť túto kúru. Ze­miaky sú veľmi bo­haté na vi­ta­míny, ako je vi­ta­mín B6, vi­ta­mín A a vi­ta­mín C. Ob­sa­hujú tiež rad mi­ne­rál­nych lá­tok. Ak si ap­li­ku­ješ čerstvú ze­mia­kovú šťavu priamo na po­kožku hlavy, po­skytne ti to vý­živu vla­so­vých vač­kov, ktoré za­bra­ňujú vy­sú­ša­niu vla­sov.

 • Zmie­šaj ½ šálky ze­mia­ko­vej šťavy s 1 ly­žič­kou medu, 1 va­ječ­ným žĺt­kom a tro­chou vody
 • Pre­mie­šaj to a ná­sledne si to mô­žeš ap­li­ko­vať na vlasy.
 • Ne­chaj pô­so­biť 30 mi­nút a po­tom si vlasy opláchni šam­pó­nom.
7-day-hair-growth-naturally-with-potato-juice

me­ta­girly.com

Komentáre