Ženy sú cit­livé by­tosti aj vtedy, keď sú silné a ne­zá­vislé (raz nie­kto po­ve­dal, že ženy budú pro­tes­to­vať proti chla­pom na tri­búne, ale naj­skôr im chlapi tú tri­búnu mu­sia po­sta­viť 🙂 ). 

Nie­kedy sa však zby­točne ospra­vedl­ňujú za niečo, čo nie je ich vina alebo za niečo, za čo ne­mu­sia. Pri­ná­šam ti zo­znam vecí, za ktoré by sa žena ni­kdy ne­mala ospra­vedl­ňo­vať. Ne­mala by sa za ne cí­tiť vinná. Preto je čas, zme­niť svoj po­stoj k sebe a k lep­šiemu zaj­trajšku. 

Za ho­vo­re­nie „NIE“

Ženy sa cí­tia vinné za to, že ho­vo­ria „nie“, pre­tože je jed­no­du­ché po­ve­dať „áno“ bez ohľadu na to, aký bude vý­sle­dok. No za to, že po­vieš nie­komu „nie“ by si sa na­ozaj ne­mala ospra­vedl­ňo­vať.

Za to, že ne­máš make-up

No­siť na sebe make-up každý deň je tlak, ktorý na nás vy­vi­nula spo­loč­nosť. Ak sa však ne­cí­tiš na to, aby si no­sila make-up alebo sa ti nechce ma­ľo­vať, ne­rob to. A ni­komu sa ne­o­spra­vedl­ňuj. Je to predsa tvoja tvár.

Za to, čo a kedy ješ

Ži­vot je ťažký, keď mu­síš brá­niť svoje jedlo pred ro­di­nou a do­konca aj pred ka­ma­rátmi. Čo je na tom, že si dáš zmrz­linu? Čo je na tom, ak si dáš ve­čeru ne­skôr ako o ôs­mej ve­čer? A čo je na tom, ak si  ob­jed­náš v re­štau­rá­cii  ša­lát? Ni­kto by sa ne­mal cí­tiť vinný za to, čo je a kedy to je.

Za to, že máš „muž­ské“ ko­níčky

Ako často si po­čula vety: „Zlatko, mala by sa viac ob­lie­kať ako dáma. Mala by si si nájsť iný ko­ní­ček ako tento, ten je pre mu­žov.“ No ni­kto na svete by ti ne­mal ká­zať, čo máš no­siť a čo máš ro­biť.

Za to, že si tro­chu se­becká

Po­vedz mi, keby si si mala na­pí­sať zo­znam naj­dô­le­ži­tej­ších vecí v ži­vote, ob­ja­vila by si sa vô­bec na ňom? Kedy si si na­po­sledy na­šla čas len pre seba? Ne­mala by si sa ospra­vedl­ňo­vať za to, že si samú seba vá­žiť na­toľko, že si tro­chu se­becká.

 

Zdroj: bright­side.me

Komentáre