Sú­čas­ným tren­dom je ná­val ame­ric­kých akč­ných alebo pre­sla­de­ných teen fil­mov. Vďaka nim ľu­dia ale za­bú­dajú na pravé po­klady. Sú síce staré, ale sku­točne kva­litné. Kla­si­kou sa ne­na­zý­vajú len tak bez­dô­vodne! Na svoju dobu skvelo pre­pra­co­vané, so skve­lými he­rec­kými vý­konmi a prí­be­hom, ktorý ťa ne­pustí do konca.

Tu je môj zo­znam tých naj­väč­ších skvos­tov ce­lo­sve­to­vej fil­mo­vej scény!

#5 Sun­set Bou­le­vard

Film od Bil­lyho Wil­dera, ktorý od­ha­ľuje sku­točnú tvár Hol­ly­wo­odu tak, ako ni­kto iný. Film sle­duje prí­beh ne­ús­peš­ného a po uši za­dl­že­ného sce­ná­ristu Joea, ktorý vzdáva svoj Hol­ly­wo­od­sky sen a od­chá­dza z mesta. Na­razí však na Normu Des­mon­dovú, bý­valú hviezdu ne­mého filmu, kto­rej sláva však vy­bledla s prí­cho­dom zvuku. Zú­falo túži po co­me­backu, pre­sved­čená,že di­váci po nej stále tú­žia. Joe, ktorý jej nechce brať ilú­zie, vy­užije jej pe­niaze a po­môže jej v tom. Film po­u­ka­zuje na to, že ni­kto nie je do­ko­nalý, a ako ne­rád sa člo­vek vzdáva ilú­zii a snov.

zdroj: Sun­set Blvd. (1950) aka Sun­set Bou­le­vard Di­rec­ted by Billy Wil­der Shown cen­ter: Glo­ria Swan­son

foto: the­mo­vie­e­lite.com

#4 To Kill A Moc­king­bird (Ako za­biť vtá­čika)

Film je na­to­čený podľa rov­no­men­nej knihy, kto­rej au­torka je dr­ži­teľ­kou Pu­lit­ze­ro­vej ceny. Už to in­di­kuje, že je sku­točne skvos­tom fil­mo­gra­fie. Dej sa odo­hráva v trid­sia­tych ro­koch dvad­sia­teho sto­ro­čia po­čas hos­po­dár­skej krízy. Hlavná záp­letka za­čne, keď ob­vi­nia čer­no­cha zo zná­sil­ne­nia be­lo­šky a jeho ob­ha­jo­bou je otec hlav­nej hr­dinky Scout, ktorý okam­žite do­stáva ná­lepku mi­lov­ník neg­rov. Hrá ho Gre­gory Peck, he­rec, kto­rého vi­dím v čier­no­bie­lom filme naj­rad­šej (a v článku ešte bude spo­me­nutý :)). Témy filmu sú ra­siz­mus, boj s pred­sud­kami a do­spie­va­nie. Film aj kniha pat­ria me­dzi kla­siku, ktorú si ur­čite za­mi­lu­ješ!

#3 Some Like It Hot (Nie­kto to rád ho­rúce)

Ma­ri­lyn Mon­roe je do­dnes sve­to­zná­mym sex sym­bo­lom, rov­nako sve­to­známa je aj ko­mé­dia Nie­kto to rád ho­rúce. Prí­beh sa odo­hráva v roku 1929 po­čas pro­hi­bí­cie. Joe a Jerry, čle­no­via jaz­zo­vej ka­pely, sú sved­kami pre­strelky in­špi­ro­va­nej re­ál­nym Ma­sak­rom Sv. Va­len­tína. Aby unikli gangu sa pre­zle­čení za ženy pri­dá­vajú do žen­skej ka­pely. Ma­ri­lyn, ktorá má rolu hlú­pej blon­dínky Su­gar, sa snaží do­ká­zať, že ženy sú rovné mu­žom.  Su­gar pri­znáva, že je za­mi­lo­vaná do Joea, aj keď až na konci zis­ťuje, že je mu­žom, a Jerry sa snaží vy­dať za mi­li­onára, ktorý na­opak, ne­tuší, že je mu­žom. Film je sku­točne vtipný, pri­tom ro­zo­berá na ten čas kon­tro­verzné témy, na­prí­klad bi­se­xu­alitu. Zís­kal nie­koľko oce­není a sku­točne stojí za po­zre­tie!

#2 Ca­sab­lanca

O Ca­sab­lance si už ur­čite po­čula, však? Je na to aj dô­vod – tento film sku­točne stojí za to! Ofi­ciálne to je ro­man­tická dráma, no roz­hodne ne­pri­náša len sladké scénky. Dej sa odo­hráva po­čas dru­hej sve­to­vej vojny. Rick, kto­rého hrá Humph­rey Bo­gart, sa roz­ho­duje me­dzi lás­kou k žene, a po­vin­nosti k voj­nou zmie­ta­nej spo­loč­nosti. Uka­zuje aj jeho pre­menu z ide­a­listu na cy­nika a vnú­torný roz­por. Uve­do­muje si, že ne­môže ostať ne­ut­rálny a ne­činne sa pri­ze­rať, ale musí ko­nať, čo je vlastne me­ta­fo­rou na USA po­čas vojny. Film sa končí zná­mou Ric­ko­vou re­pli­kou ,,Louis, mys­lím, že toto je za­čia­tok krás­neho pria­teľ­stva.“ Na­priek tomu, že ani tvor­co­via filmu ne­oča­ká­vali vý­razný úspech, film zís­kal troch Os­ca­rov, stal sa kla­si­kou a hlášky či hudba z neho sú známe všade.

#1 Ro­man Ho­li­day (Práz­dniny v Ríme)

Keď sa po­vie Aud­rey Hep­burn, každý si au­to­ma­ticky vy­baví film Ra­ňajky u Tif­fa­nyho, malé čierne šaty a ci­ga­retu na špičke. Aj keď ju Ra­ňajky pre­slá­vili, hrala aj v množ­stve ďal­ších ne­do­ce­ne­ných fil­mov, pri­čom Práz­dniny v Ríme bol jej prvý. Ob­sa­dili ju do roly prin­cez­nej Anny, ktorú po­ňala skvelo, a vy­hrala za ňu Os­cara (áno, za jej úplne prvú rolu, čo svedčí o jej ob­rov­skom ta­lente). Mladá Anna je una­vená z krá­ľov­ského ži­vota a túži byť as­poň na chvíľku len oby­čaj­ným diev­ča­ťom. Preto ute­čie z pa­láca. Stretne sa s no­vi­ná­rom Jo­eom Brad­leym (Gre­gory Peck), ktorý ju nie veľmi ochotne pri­chýli na noc. Spo­čiatku ne­tuší, kto v sku­toč­nosti je, no po tom, ako uvidí jej fotku v no­vi­nách si uve­domí, aký cenný po­klad má v ru­kách. Staví sa so svo­jim šé­fom a sľúbi mu ex­klu­zívny roz­ho­vor s prin­cez­nou. Po­stupne, ako ju spoz­náva, si ale uve­do­muje, že na­priek dl­hom nie je schopný ju takto pod­ra­ziť. Ok­rem nád­her­ného Rím­skeho po­za­dia a skve­lého Gre­go­ryho Pecka by si si tento film mala po­zrieť kvôli jed­nému. Na­priek tomu, že je hlav­nou po­sta­vou prin­cezná, film nie je roz­práv­kou a Joe Brad­ley nie je Po­po­luš­kou. A TOTO na ňom mi­lu­jem naj­viac.

Tak čo, zau­jal ťa nie­ktorý z fil­mov? Ur­čite ne­jaký vy­skú­šaj, sľu­bu­jem, že ne­bu­deš skla­maná! 🙂

Komentáre