Kedy je ten správny čas na za­lo­že­nie si ro­diny a usa­de­nie sa?

Na túto otázku ti nik nedá presne číslo, v res­pek­tíve vek, kedy by si mala mať všetko „vy­ba­vené“. No čo ti mô­žeme dať my, je zo­znam vecí, ktoré by si jed­nodz­načne mala sti­hnúť ešte pred­tým, než sa vô­bec roz­hod­neš usa­diť.

 1. Choď nie­kam do sveta – sama!
 2. Nauč sa šo­fé­ro­vať
 3. Nauč sa oce­niť vzťahy, aj tie ne­po­da­rené, pre­tože všetky ťa majú nie­čomu na­učiť
 4. Kúp si knihu, ktorá ti v kníh­ku­pec­tve padne do oka a pre­čí­taj ju celú (aj keď ťa ne­bude ba­viť)
 5. Nauč sa na­va­riť niečo chutné
 6. Vy­kašli sa na chyby, ktoré si uro­bila. Ne­do­voľ mi­nu­losti ovplyv­ňo­vať sú­čas­nosť
 7. Vy­drž as­poň je­den týž­deň bez te­le­fónu
 8. Choď na do­vo­lenku s pria­teľmi
 9. Po­môž za­chrá­niť ne­jaké zviera
 10. Stráv do­sta­tok času so svo­jou ro­di­nou
 11. Po­môž naj­lep­šej ka­moške na­plá­no­vať jej svadbu
 12. Nauč sa me­di­to­vať
 13. Zisti, aké účinky má na teba al­ko­hol
 14. Stav si ur­čitý fit­ness cieľ a po­kús sa ho do­siah­nuť
 15. Šetri si pe­niaze, za ktoré si po­tom kú­piš niečo, po čom si dlho tú­žila
 16. Urob pre nie­koho niečo milé
 17. Preži roz­chod a zlo­mené srdce, po­silní ťa to
 18. Daj si do po­riadku svoje fi­nan­cie, buď pri­pra­vená byť se­bes­tač­nou
 19. Vy­skú­šaj si bý­va­nie vo „vlast­nom“
 20. Pre­ko­naj ne­jaký zloz­vyk
 21. Uži si letnú lásku- skús niečo zá­bavne a bez zá­väz­kov
 22. Zisti, čo máš rada v po­steli. Sex ne­môže byť len prie­merný.
 23. Urob chyby, no pouč sa z nich
 24. Snaž sa na­učiť nový ja­zyk
 25. Choď sama so se­bou na rande. Daj si kávu a ko­lá­čik, alebo choď do kina
 26. Ces­tuj, kým mô­žeš! Keď prídu deti, bude to omnoho kom­pli­ko­va­nej­šie
 27. Urob niečo, čo fakt ne­ná­vi­díš. Ot­vorí ti to my­seľ a možno na­do­bud­neš iný po­hľad na vec
 28. Od­stráň zo svojho ži­vota ne­ga­ti­vitu. Či už sú to ľu­dia, práca, veci…
 29. Po­riadne sa za­bav s pria­teľmi nie­kde vonku v klube
 30. Nauč sa zdrav­šie stra­vo­vať
 31. Vy­pes­tuj niečo
 32. Po­sta­raj sa o svoje telo. Svoju pleť, po­kožku, bruško – je to je­diné miesto, kde bu­deš žiť až do smrti
 33. Nauč sa po­čú­vať, čo ti iní ho­vo­ria
 34. Ver v niečo. Ne­musí to byť ur­čité ná­bo­žen­stvo, no mala by si nie­čomu ve­riť
 35. Choď na rande na slepo
 36. Nauč sa upra­to­vať a udr­žia­vať do­mov čistý
 37. Uží­vaj si sa­motu a po­znaj svoju hod­notu
 38. Tráv viac času v prí­rode
  Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
  zdroj: au­torka článku
 39. Urob niečo, o čom si si mys­lela, že ni­kdy ne­vys­kú­šaš
 40. Ak chceš te­to­va­nie, tak sa po­te­tuj!
 41. Nauč sa šiť
 42. A byť tr­pez­li­vou. Nie­ktoré veci vy­ža­dujú čas
 43. Nauč sa oce­niť ľudí
 44. Roz­hodni sa, čo oča­ká­vaš od svo­jej ka­ri­éry
 45. Nauč sa pre­ja­viť svoje emó­cie. Plač ne­zna­mená sla­bosť
 46. Daj nie­komu druhú šancu, každý si ju za­slúži a možno to bude člo­vek, ktorý ti zmení ži­vot
 47. Bláz­nivo sa za­mi­luj
 48. Dbaj na svoje men­tálne zdra­vie
 49. Vy­maž si so­ciálne mé­dia. Ne­mu­síš všetky, no ur­čite ich toľko ne­pot­re­bu­ješ

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre