Sku­točné ženy sú je­di­nečné a oča­ru­júce pre kaž­dého. Ale su­per je to, že každá sme in­di­vi­du­álna, svoj­ská, a preto vieme ísť proti spo­loč­nosti a jej de­fi­ní­cii a ilú­zii o tom, ako by sku­točná žena mala vy­ze­rať. Takže: Čo robí ženu že­nou? Aká to je sku­točná žena?

 1. Sku­točné ženy majú dy­mové lí­če­nie,
 2. sku­točné ženy cho­dia od­lí­čené.
 3. Sku­točné ženy sú váš­nivé, sú rady vý­zvou a majú rady, keď ich chlap do­bíja.
 4. Sku­točné ženy ml­čia, ne­ná­padne sle­dujú vrásky okolo tvo­jich očí, keď sa sme­ješ, pri­čom si vy­chut­ná­vajú tieto malé oka­mihy.
 5. Ostá­vajú na jednu noc,
 6. alebo na celý ži­vot.
 7. Sku­točné ženy no­sia tep­láky,
 8. alebo pät­násť cen­ti­met­rové opätky.
 9. Sku­točné ženy ve­ria v Boha,
 10. alebo v nič,
 11. alebo v ná­bo­žen­stvo/tézy, ktoré sú im blízke. Alebo v iných.

  pexels-photo-1966671

  foto: pe­xels.com

 12. Sku­točné ženy roz­jas­nia každú miest­nosť svo­jou prí­tom­nos­ťou, na­pl­nia iných svo­jou ener­giou,
 13. majú cha­rizmu,
 14. majú rady pre­chádzky,
 15. majú do­sta­tok skú­se­ností alebo dip­lomy, sú em­pa­tické a ot­vo­rené.
 16. Sku­točné ženy sú mladé, no ich duša chytá old fe­e­ling,
 17. ale roz­umejú si aj s tými ne­star­nú­cimi mla­dými du­šami.
 18. Sku­točné ženy sú samy se­bou kam­koľ­vek idú,
 19. alebo stoja pri iných, kam­koľ­vek idú.
 20. Sku­točné ženy píšu ľú­bostné listy,
 21. alebo po­sie­lajú správy plné smaj­lí­kov.
 22. Sku­točné ženy sú ne­vys­py­ta­teľné a žiar­livé,
 23. zdravé a ne­vinné.

  pexels-photo-30252

  foto: pe­xels.com

 24. Ta­kéto ženy ho­vo­ria o tom, čo si mys­lia a stoja si za svo­jím ná­zo­rom.
 25. Ml­čia, pre­tože rad­šej so sna­hou po­ro­zu­mieť budú po­čú­vať.
 26. Sku­točné ženy mi­lujú.
 27. Učia sa.
 28. Pijú whisky. Alebo kávu. Alebo čaj. Alebo..
 29. Strá­via celú noc na párty,
 30. lebo chcú za­bud­núť na zlo­mené srdce,

  zdroj: http://digipulse.tumblr.com/

  zdroj: http://di­gi­pulse.tum­blr.com/

 31. ..alebo preto, že jed­no­du­cho chcú.
 32. Sku­točné ženy majú krivky.
 33. Sku­točné ženy ne­majú.
 34. Sku­točné ženy sú he­te­ro­se­xu­álne,
 35. aj bi­se­xu­álne.
 36. Ta­kéto ženy veľa sní­vajú.
 37. Sku­točné ženy sa cí­tia po­hodlne v tričku za štyri eurá,
 38. alebo v ko­žu­chu za nie­koľko ti­síc.
 39. Sku­točné ženy sú La­verne Cox,
 40. Jen­ni­fer Anis­ton,
 41. Ma­minky.
 42. Sku­točné ženy sú kom­pli­ko­vané,
 43. sú ta­jomné, žijú jed­no­du­cho a nie­kedy po­vr­chne, smejú sa, plačú, žijú.
 44. Sku­točné ženy sú jed­no­du­ché a kon­zis­tentné, me­nia svoj ži­vot s ľah­kos­ťou podľa svo­jich chutí, takže sú spo­kojné, po­kojné a šťastné.
zdroj: http://digipulse.tumblr.com/

foto: di­gi­pulse.tum­blr.com

Sku­točné ženy sa samy roz­hodnú, čo to zna­mená byť sku­toč­ným. Ne­roz­ho­du­jem o tom ja, ani ty.

Sku­točná žena…

Nie som to ja. Nie si to ty.

Som to ja. Si to ty.

Sku­točná žena…

 

Komentáre