Žiť s úz­kos­ťou nie je jed­no­du­ché, ale tieto slová ti môžu po­môcť.

Ži­vot s úz­kos­ťou môže byť nie­kedy na­ozaj veľký boj. Trá­pe­nie a stra­cho­va­nie sú na den­nom po­riadku. A práve preto by si mala ve­dieť, že nie si sama. Ni­kdy nie si sama. A aj keď sa to môže zdať ako veľmi ťažké, do­ká­žeš viesť šťastný ži­vot plný ra­dosti. Maj teda na pa­mäti týchto 40 ma­lých rád, ktoré ti v tom po­môžu.

#1

Vy­so­koš­kol­ský ti­tul ni­komu ne­za­ručí hneď úspech.

#2

To­xické pria­teľ­stvá nie sú dobré pre šťastný ži­vot.

#3

Nie je zlo­čin byť slo­bodný.

#4

Je možné za­bá­vať sa, aj keď ste sami.

#5

Smú­tok prejde.

#6

Nie každý vzťah vy­drží až do konca ži­vota.

#7

Chyby, ktoré ste do­te­raz uro­bili, vás po­sunú ďa­lej.

unsp­lash.com

#8

Žiť nie je vždy jed­no­du­ché, ale ne­za­bud­nite, že všetko sa na dobré ob­ráti.

#9

Ne­mu­síte mať v ži­vote len jednu prácu alebo iba jednu ka­ri­éru.

#10

Kaš­lite na ľudí, ktorí vám há­džu ka­mene pod nohy.

#11

Na­učte sa, ako sa roz­ísť správ­nym spô­so­bom (sms-ky do toho ne­pat­ria).

#12

Vždy verte svo­jej inu­tí­cii.

#13

Urobte si deň iba pre seba a ne­o­spra­vedl­ňujte sa za to.

#14

Ve­dzte, že pri liečbe úz­kosti po­máha kaž­dému niečo iné.

#15

Bez zlých dní by ste ne­boli schopní oce­niť tie naj­lep­šie.

#16

Každý sa nie­kedy cíti smutne. Nie­len vy.

unsp­lash.com

#17

Pre­staňte byť po­sad­nutí „laj­kami“ na so­ciál­nych sie­ťach. Nič ne­zna­me­najú.

#18

Ne­zá­leží na tom, ako vy­ze­ráte, ale na tom, ako sa sprá­vate k os­tat­ným.

#19

Dr­žte sa pevne svo­jich naj­cen­nej­ších pria­te­ľov.

#20

Ty si je­diný ty v ce­lom ves­míre. Ne­boj sa roz­tia­hnúť krídla a le­tieť.

#21

Na­učte sa príj­mať kri­tiku.

#22

Za­stavte sa na chvíľu. Ná­dych. Vý­dych.

#23

Nie­kedy aj oby­čajná pre­chádzka v prí­rode do­káže uro­biť zá­zraky.

#24

Ne­ne­chajte, nech strach pre­vezme kon­trolu nad va­ším ži­vo­tom.

unsp­lash.com

#25

Me­nej roz­prá­vajte, viac po­čú­vajte.

#26

Aj keď sa váš svet rúca, vždy tu bude niečo, čoho sa mô­žete za­chy­tiť.

#27

Man­žels­tvo nie je vr­chol ži­vota. Mô­žete za­žiť oveľa viac.

#28

Vždy po­sú­vajte svoje hra­nice.

#29

Žiar­li­vosť voči dru­hým je len zby­točná strata ener­gie.

#30

Staňte sa tou naj­lep­šou ver­ziou seba sa­mého.

#31

Ob­jí­majte svo­jich ro­di­čov viac, pre­tože raz prí­dete deň, kedy to už ne­bu­dete môcť uro­biť.

#32

Ak ne­viete, ako a prečo sa cí­tite ur­či­tým spô­so­bom, pre­meňte tieto po­city na ume­nie.

#33

Každý ná­dych a vý­dych na tejto pla­néte je dar.

unsp­lash.com

#34

Te­ra­pia je naj­lepší spô­sob, ako sa na­učiť viac o sebe.

#35

Dobrí pria­te­lia sa hľa­dajú ťažko. Ne­pod­ce­ňujte ich.

#36

Nie­kedy všetko, čo po­tre­bu­jete je vy­kri­čať sa. Tak kričte.

#37

Ne­chajte to, čo vám už ne­patrí. Bý­valý pria­teľ, práca – už sa tým ne­za­obe­rajte.

#38

Všetci bo­jujú. Nie ste sami.

#39

Jed­ného dňa bu­dete vďační za všetky zlé veci, ktoré sa vám stali. Bu­dete ve­dieť, že vás po­sil­nili a uro­bili z vás lep­šieho člo­veka.

#40

Na­ko­niec, na­učte sa, ako mi­lo­vať sa­mého seba. To je naj­dô­le­ži­tejší krok.

zdroj: thought­ca­ta­log

Komentáre